Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2012
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5405 de 22/06/2009
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1719/2009, de 14 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2008-2012 (codi de conveni núm. 0805785).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, subscrit per la Federació Provincial de la Indústria de la Fusta, CCOO i UGT el dia 5 de març de 2009, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2008-2012 (codi de conveni núm. 0805785) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 14 d'abril de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2008-2012

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni afecta totes les empreses i els treballadors que, compresos en el seu àmbit funcional, es trobin situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l'empresa a què pertanyin radiqui fora d'aquest terme provincial.

Article 2

Àmbit funcional

Afecta totes les empreses compreses als grups 1, 2, 3 i 4, que es detallen tot seguit:

Grup 1: polidors i enceradors, taüts ordinaris, baguls i maletes, fusteria blanca, fusteria mecànica, fusteria de taller, carros, empostissadors, forques, llapis, metres de fusta, penja-robes i penjadors de fusta, persianes, pinces de fusta, somiers, carrosseria, ebenisteria, envernissat, entapissament, talla i modelatge, billars, pianos, violins, guitarres, bandúrries, estoigs i taüts fins, caixes de rellotges, molins de fusta, decoradors, dauradors i mobles corbats.

Grup 2: marcs i motllures, torneria tèxtil, brotxes, raspalls i pinzells i torneria general.

Grup 3: envasos, embalatges i caixes diverses, rematants i serradors i indústries fabricants de fullola i taulers enllistonats, portes aglomerades, fusta serrada tropical i indústries afins; concretament, en aquest darrer sector, les activitats següents: fulloles tretes a màquina, taulers contraplacats de tot tipus, incloent-hi fantasia, taulers de fusta aglomerats de tot tipus, taulers llistats, portes enrasades i llistades de qualsevol mena fabricades en sèrie, serradors de fusta tropical, indústries similars o afins que es puguin crear en el futur.

Grup 4: fusteria de ribera.

S'exclouen d'aquest Conveni les empreses que, en el moment que entri en vigor, tinguin un Conveni col·lectiu sindical d'empresa vigent.

Article 3

Àmbit personal

S'inclou dins l'àmbit del Conveni tots els treballadors, tant fixos com eventuals, que prestin serveis a compte d'alguna de les empreses que comprèn aquest Conveni, sigui quina sigui la categoria professional que tinguin. Així mateix s'hi inclouen els que, sense pertànyer a la plantilla de les empreses en el moment d'aprovar-se el Conveni, iniciïn la prestació del seu treball durant la vigència d'aquest Conveni.

No obstant això, en resten exclosos els que desenvolupen les funcions d'alta direcció, alt govern i alt consell a què es refereix l'article 1.3.c) del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.

Vigència

Article 4

Entrada en vigor i durada

El Conveni tindrà una vigència de 5 anys i començarà a regir el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els seus efectes es retrotreuen a l'1 de gener de 2008 i finalitzarà el 31 de desembre de 2012. A partir d'aquesta data, es prorrogarà any rere any per reconducció tàcita si no se'n fa cap denúncia.

Article 5

Denúncia

La denúncia que proposi la iniciació, la revisió o la pròrroga s'ha de fer 3 mesos abans de la data de fi del Conveni, o de qualsevol de les seves pròrrogues, davant l'autoritat laboral competent. Els seus articles es mantindran en vigor fins a la signatura del nou Conveni.

Article 6

Garantia ad personam

S'han de respectar les situacions personals que, en conjunt, des del punt de vista de la percepció i de la condició, siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni i s'han de mantenir estrictament ad personam.

La interpretació del que disposa aquest article correspon a la Comissió Paritària, sens perjudici de la competència dels òrgans administratius o contenciosos en la matèria.

Condicions econòmiques

Article 7

Retribucions

Per a l'any 2008 s'estableix un increment salarial del 5,5% sobre les taules salarials del Conveni anterior.

Per l'any 2009, l'increment serà l'IPC de l'any 2008 més un 1,3%.

Les noves taules, vigents des de l'1 de gener de 2008 fins a 31 de desembre de 2008, es recullen en l'annex 1.

Les taules salarials vigents des del dia 1 de gener de 2009 fins el dia 31 de desembre de 2009 es recolliran en l'annex 2.

Es recomana a les empreses afectades per aquest Conveni que el facin efectiu a partir de la seva signatura.

Per als anys 2010, 2011 i 2012 els increments seran els que s'estableixin en el Conveni general.

Article 8

Absorció i compensació

Per facilitar l'adaptació del present Conveni a la classificació professional i la unificació de les taules salarials entre els diferents grups professionals, els augments salarials que s'originin per l'adequació citada anteriorment, podran ser absorbits en la seva totalitat de qualsevol concepte salarial inclòs en la nomina, exceptuant expressament les hores extres, les primes de producció per treball mesurat en quantitat o qualitat, així com les primes acordades entre l'empresa i els comitès d'empresa o delegats de personal que siguin per qualitat o quantitat de treball.

En cap cas l'increment salarial derivat de la suma de l'augment del conveni anual i l'adequació de les categories en grups professionals superaran les 1.100 euros anuals.

L'adequació de categories en grups professionals s'iniciarà a partir de l'any 2010, i finalitzarà quan s'arribi a la total homologació i per aquesta adequació es farà servir el salari de la categoria mes alta dins de cada grup professional.

En el primer trimestre de l'any 2010, es crearà una comissió per l'estudi de la unificació de les taules salarials existents a fi de procedir a la unificació de les esmentades taules en una sola.

Article 9

Salari base

S'estableix per a cada categoria professional un salari base de Conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials annexes. El salari base s'ha de percebre tots els dies de l'any.

Article 10

Plus de conveni

S'estableix un plus de conveni com a complement retributiu dels salaris establerts a l'article 9, plus que s'ha de pagar de la manera següent:

S'ha de percebre durant tots els dies de l'any, exceptuant-ne únicament els diumenges, i es merita per jornada completa de treball amb activitat o rendiment normal, tal com queda establert a la columna B de les taules annexes. Aquest plus també s'ha de percebre durant les vacances.

Article 11

Plus ad personam

Aquest plus s'ha d'abonar a tots els treballadors que tinguin relació laboral amb l'empresa amb anterioritat a l'1 de gener de 2004, i sempre que li correspongui per la seva categoria laboral, aquestes quantitats estan reflecties en les taules salarials annexes.

Article 12

Salari real

Es considera salari real el conjunt de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals a compte d'altri. No té la condició de salari l'excepció de l'apartat 2 de l'article 26 del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.

Article 13

Antiguitat

A partir de l'1 de maig de 1998, en cap dels grups anteriors no es meritaran per aquest concepte nous drets, quedant per tant suprimit.

No obstant això, els treballadors que fins al dia 30 d'abril de 1998 haguessin generat drets en concepte d'antiguitat, mantindran la quantitat consolidada que, des de l'1 de maig de 1998, queda reflectida en la nòmina de cada treballador, com a complement personal, sota el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA