Revisión salarial - Llansà SA (Centro de Trabajo de Llançà), Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5407 de 25/06/2009
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1734/2009, de 14 d'abril, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l'Acord de revisió salarial per als anys 2007 i 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, de Llançà (codi de conveni núm. 1702162).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per als anys 2007 i 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, de Llançà, subscrit d'una part pels representants de l'empresa, i de l'altra pels dels seus treballadors, el dia 27 de gener de 2009, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre; l'article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per als anys 2007 i 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, de Llançà (codi de conveni núm. 1702162), al Registre de Convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que l'Acord de revisió salarial per als anys 2007 i 2008 esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 14 d'abril de 2009

Núria Arnay i Bosch

Directora del Serveis Territorials

a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC 2007 i de les taules salarials del 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà.

Taules salarials 2007

Increment IPC real (4,2% + 0,75 punts)

Article 11

Salaris

Personal grup obrer

El salari base dia natural per categoria professional és:

euro/dia

Peons

23,03

Especialistes

23,18

Oficials de 3a

23,30

Oficials de 2a

24,36

Oficials de 1a

24,74

Personal de neteja

23,03

Personal grup administratiu i tècnic

Salari base mensual= SBM; Complement sala rial= CS; Total= T

SBM

CS

T

Euros/mes

Euros/mes

Euros/mes

Aux. administr.

598,56

247,82

846,39

Oficial/a 1a

698,57

669,38

1.367,95

Encarregat/ada planta

726,83

1.073,87

1.800,69

Article 12

Caps de grup

Complement salarial: 2,44611 euros/dia treballat

Article 13

Primes per activitat. Grup obrer

Detalls: Secció molturació

Sacs 45 Kg.

Sacs 25 kg

Euros/sac

Euros sac

1 a 540 sacs

0,04445

1 a 619 sacs

0,03880

541 a 612 sacs

0,06840

620a 701 sacs

0,05973

613 a 720 sacs

0,09897

702 a 825 sacs

0,08638

des de 721 sacs

0,13937

des de 826 sacs

0,12164

Taules de primes horàries a activitats mínimes i preus punt prima per hora treballada per a rendiments superiors

Prima activitat

A: Preu horari per hora treballada amb rts. mínims equivalents a 60 punts Bedaux; euros/hora; B: Valor punt prima dels que excedeixen hora treballada amb màxim de 20 punts Bedaux; euros/punt hora

Llocs treball i categories professionals

A

B

Producció

 1. Pedreres, instal·lacions i annexos:

  Peons

  1,60045

  0,07672

  Especialistes

  1,69270

  0,08140

  Operaris 3a

  1,70282

  0,08324

  Operaris 2a

  1,72878

  0,08747

  Operaris 1a

  1,76533

  0,09147

  Caps de grup

  1,76533

  0,09147

 2. Serveis auxiliars

  Peons

  1,00001

  0,03571

  Personal neteja

  1,41490

  0,06797

 3. Taller

  Peons

  1,66474

  0,07693

  Especialistes

  1,76057

  0,08331

  Operaris 3a

  1,78513

  0,08561

  Operaris 2a

  1,81333

  0,09032

  Operaris 1a

  1,85663

  0,09647

  Caps de grup

  1,85663

  0,09647

Article 14

Primes especials

Zelador de molí: 0,23973 euros/hora

Conducció màquines mòbils pesades: 0,25197 euros/hora

Article 16

Premi de puntualitat, presència i normalitat

Personal grup obrer: 12,07 euros/setmana

Personal administratiu i tècnic: 12,07 euros/setmana

Encarregat planta i Encarregat taller: 0,39823 euros/hora

Article 18

Gratificacions extraordinàries

Total euros

Peons

270,59

Especialistes

278,28

Oficial 3a

286,94

Oficial 2a

300,61

Oficial 1a

315,75

Personal de neteja

74,48

Article 20

Hores extraordinàries

Euros/hora

Peons

8,02

Especialistes

8,08

Oficial 3a

8,14

Oficial 2a

8,17

Oficial 1a

8,23

Article 21

Plus treball nocturn

Euros/hora

Peons

0,95713

Especialistes

1,00155

Oficial 3a

0,00662

Oficial 2a

1,02371

Oficial 1a

1,04571

Caps de grup

1,04571

Article 23

Plus de distància

1.4.2007 a 31.3.2008: 1,65 euros/jornada de treball

1.4.2008 a 31.3.2009: 1,80 euros/jornada de treball

1.4.2009 a 31.3.2010: 1,95 euros/jornada de treball

1.4.2010 a 31.3.2011: 2,10 euros/jornada de treball

Taules salarials 2008

Increment IPC previst (2,0% + 0,75 punts)

Article 11

Salaris

Personal grup obrer

El salari base dia natural per categoria professional és:

euro/dia

Peons

23,66

Especialistes

23,82

Oficials de 3a

23,94

Oficials de 2a

25,03

Oficials de 1a

25,42

Personal de neteja

23,66

Personal grup administratiu i tècnic

Salari base mensual= SBM; Complement salarial= CS; Total= T

SBM

CS

T

Euros/mes

Euros/mes

Euros/mes

Aux. administr.

615,02

254,64

869,67

Oficial 3a

619,56

294,04

913,60

Oficial/a 1a

717,78

687,79

1.405,57

Encarregat/ada planta

746,82

1.103,40

1.850,21

Article 12

Caps de grup

Complement salarial: 2,51338 euros/dia treballat

Article 13

Primes per activitat. Grup obrer

Detalls: Secció molturació

Sacs 45 Kg.

Sacs 25 kg

Euros/sac

Euros sac

1 a 540 sacs

0,04567

1 a 619 sacs

0,03987

541 a 612 sacs

0,07028

620a 701 sacs

0,06137

613 a 720 sacs

0,10169

702 a 825 sacs

0,08876

des de 721 sacs

0,14320

des de 826 sacs

0,12499

Taules de primes horàries a activitats mínimes i preus punt prima per hora treballada per a rendiments superiors

Prima...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA