Convenio colectivo - Club de Natació Sabadell, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2011
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5417 de 09/07/2009
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1891/2009, de 15 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Club Natació Sabadell per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0809142).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Club Natació Sabadell, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 23 de desembre de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Club Natació Sabadell per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0809142) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 15 de gener de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Club Natació Sabadell per als anys 2008-2011

Capítol 1

Normes de configuració del Conveni

Article 1

Representació patronal i sindical

Aquest Conveni està signat per, d'una banda, la representació de la Junta Directiva del Club Natació Sabadell i, de l'altra, els representants legals dels treballadors i treballadores (Comitè d'Empresa).

Ambdues parts es reconeixen mútuament i estan legitimades per concertar el present Conveni col·lectiu.

Article 2

Àmbit funcional

Aquest Conveni regula les condicions de treball de tots els treballadors/ores del Club Natació Sabadell, tret dels esportistes de competició i el personal de l'Escola Santa Clara.

Article 3

Àmbit territorial

Aquest Conveni afecta tot el personal especificat en l'article 2 en tots els centres de treball del Club Natació Sabadell que hi hagi actualment o que puguin crear-se durant la vigència del Conveni.

Article 4

Àmbit personal

Les condicions de treball que aquí es regulen afecten tots els/les treballadors/es contractats pel Club Natació Sabadell, amb independència de la modalitat del contracte laboral, ja sigui fix o eventual.

Article 5

Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor, independentment de quan se'n faci la publicació oficial, en el moment en què és signat per les parts negociadores.

Té una durada de 4 anys, des de l'1 de gener de 2008 fins al 31 de desembre de 2011.

Té efectes retroactius, a comptar des del dia 1 de gener de 2008 exclusivament, pel que fa a les condicions econòmiques.

Article 6

Denúncia i revisió

La denúncia d'aquest Conveni, on es proposa la iniciació, la revisió o la pròrroga pot fer-se amb una antelació mínima de 3 mesos per qualsevol de les parts que l'hagin signat, mitjançant escrit dirigit a les parts negociadores que el van subscriure i a l'organisme administratiu competent.

En un termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la denúncia, s'ha de lliurar una plataforma sobre els punts que cal deliberar. Les deliberacions s'han d'iniciar al mes a partir de la presentació de la plataforma del conveni.

Són d'aplicació les clàusules normatives del conveni mentre no s'arribi a un acord definitiu sobre aquest.

Si les negociacions es prorroguen per un termini que excedeixi els 7 mesos, s'ha d'entendre que aquest queda prorrogat fins que finalitzin les negociacions.

Aquest Conveni col·lectiu pot ser prorrogat expressament o tàcitament. S'entendrà prorrogat tàcitament, per períodes anuals, si no hi ha avís de denúncia formulat per qualsevol de les parts almenys amb un mes d'antelació a la finalització de la seva vigència o de la pròrroga en curs.

Així mateix, en cadascuna de les presumptes pròrrogues i amb efectes de primers de l'any de què es tracti, l'increment salarial que s'aplicarà serà l'IPC de Catalunya de l'any anterior.

Article 7

Garantia ad personam

S'han de respectar les situacions personals que, en conjunt, són més beneficioses que les fixades en aquest Conveni, i s'han de mantenir estrictament ad personam.

Les condicions pactades en aquest Conveni són absorbibles i compensades per qualsevol millora considerada en còmput anual que l'empresa concedeixi als/a les treballadors/es.

Tota disposició de rang superior al present Conveni que representi una millora a favor dels/de les treballadors/es i que superi globalment els acords d'aquest Conveni, s'ha d'aplicar al present Conveni a partir de la seva entrada en vigor.

Article 8

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de l'aplicació pràctica, seran considerades globalment.

En el supòsit que la jurisdicció competent, d'acord amb les seves facultats, anul·li o invalidi alguns dels pactes d'aquest Conveni, les parts negociadores han de considerar si la resta del text aprovat és vàlid per si sol o si cal fer-ne una nova renegociació, total o parcial. Si es produeix aquest supòsit, les parts signatàries d'aquest Conveni es comprometen a reunir-se dins dels 30 dies següents al de la resolució ferma corresponent per resoldre el problema plantejat.

Article 9

Comissió Paritària

Es constitueix la Comissió Paritària, que té la funció d'interpretar aquest Conveni pel que fa a les divergències que, sobre el seu contingut, es produeixin. Les dues parts acorden que qualsevol dubte o divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest Conveni s'ha de sotmetre prèviament a informe de la Comissió Paritària, abans d'iniciar qualsevol reclamació davant el jutjat social.

Aquesta Comissió està composta per 3 membres designats entre els components de la representació del personal i 3 representants del Club escollits lliurement per la Junta Directiva. La Comissió Paritària pot estar assistida pels assessors de les representacions respectives, amb veu però sense vot. La Comissió Paritària s'ha de reunir i resoldre els assumptes plantejats en el termini màxim de 30 dies.

En cas de discrepància en qualsevol dels acords adoptats, ambdues parts s'han de sotmetre al que estableix l'article 48 (mediació i arbitratge) d'aquest Conveni.

Capítol 2

Organització del treball

Article 10

Direcció i control del treball

L'organització del treball en cadascuna de les seccions i dependències és facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa i, consegüentment, aquesta té el deure d'organitzar el treball a fi i efecte de poder assolir el màxim rendiment en tots els aspectes (recursos humans, materials, productivitat, qualitat, etc.) fins al límit racional o científic que permetin els elements de què es disposa i la col·laboració necessària del personal amb aquesta finalitat.

Les facultats de l'empresari són, entre d'altres:

 1. La qualificació del treball segons qualsevol dels sistemes internacionals admesos.

 2. L'exigència dels rendiments mínims o habituals.

 3. La determinació del sistema per obtenir uns rendiments superiors als habituals, segons cregui aconsellable, d'acord amb les necessitats generals de l'empresa o les específiques d'un determinat departament, secció, subsecció o lloc de treball. Li és potestatiu establir incentius totals o parcials tant pel que fa al personal com a les tasques.

 4. L'exigència de la vigilància, atenció i diligència en la cura de la maquinària i l'utillatge.

 5. La mobilitat i redistribució del personal de l'empresa d'acord amb les necessitats d'organització i de producció, tot respectant la situació personal i el període necessari d'adaptació en els casos que calgui. Sempre s'han de respectar els límits de la legislació vigent en cada moment i els establerts en aquest Conveni.

 6. La regulació de l'adaptació de les càrregues de treball, els rendiments i les tarifes a les condicions que resultin del canvi de mètodes operatius i el procés d'elaboració i del canvi de materials, les màquines i/o aparells o les condicions tècniques d'aquestes.

 7. El manteniment de l'organització del treball en els casos de disconformitat dels/de les treballadors/es per mitjà dels seus representants legals o, si escau, esperar la resolució dels organismes als quals correspongui.

 8. Qualssevol altres funcions anàlogues a les anteriors assignades.

  Les obligacions de l'empresari són:

 9. Establir els sistemes de treball perquè, tant com sigui possible, puguin ser fets pels/per les treballadors/es en jornada normal.

 10. Comunicar a la representació legal dels/de les treballadors/es, és el propòsit de modificar substancialment l'organització del treball, les normes de valoració o els sistemes de remuneració, i aportar, amb aquesta finalitat, l'estudi amb les dades base per a la modificació que es proposa, complint sempre els límits legalment establerts en cada moment.

Article 11

Drets i deures dels/de les treballadors/es

 1. El/la treballador/a està obligat a complir les ordres i instruccions de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA