Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5450 de 25/08/2009
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ

TRE/2308/2009, de 6 de juliol, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2009-2010 (codi de conveni núm. 4300395).

Vist el text de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de les industries de la fusta, subscrit per part del sector per la Federació provincial d'associacions gremials de fusters, ebenistes i similars de Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats d'UGT i CCOO en data 6 de maig de 2009, i presentat per les mateixes parts en data 19 de juny de 2009, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de les industries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2009-2010 (codi de conveni núm. 4300395) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 6 de juliol de 2009

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACTA

de la reunió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de les indústries de la fusta de la província de Tarragona, per a la revisió salarial de l'1 d'abril de 2009 fins a 31 de març de 2010.

A Tortosa, el dia 6 de maig de 2009, reunida la totalitat de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona i a aquest efecte:

Exposen:

 1. Que el Conveni col·lectiu pactat en el 2006 es va fer amb una vigència fins el 31 de març de 2010, tenint el quart any del Conveni una vigència salarial de l'1 d'abril de 2009 fins al 31 de març del 2010.

 2. Que a l'article 65 de l'esmentat conveni, es pacta l'increment salarial que ha de regir aquest quart any del conveni.

 3. Que en aplicació amb allò que disposa aquest text legal la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per unanimitat,

  Acorda:

 4. Fixar que l'increment salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per al quart any de la vigència del Conveni és de dos coma tres per cent (2,3%).

 5. En conseqüència aprovar les següents taules salarials que ha de regir aquest quart any del Conveni, des de l'1 d'abril de 2009 fins al 31 de març del 2010, sigui quin sigui la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:

 6. Disposar el necessari perquè les esmentades taules salarials i la redacció del Conveni, siguin publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  I perquè així consti firmen el present al lloc i data a dalt indicats.

  Increment IPC (1,4%) + 0,9% (conveni) = 2,3%

  Taula base salarial 2009

  Categoria

  Salari base diari

  Plus assistència

  Salari setmanal

  Encarregat

  24,33 euros

  18,64 euros

  282,15 euros

  Oficial 1a

  22,43 euros

  15,95 euros

  252,71 euros

  Oficial 2a

  22,25 euros

  13,93 euros

  239,33 euros

  Ajudant

  22,19 euros

  12,98 euros

  233,21 euros

  Peó especialista

  22,19 euros

  12,98 euros

  233,21 euros

  Peó

  22,08 euros

  11,85 euros

  225,66 euros

  Aprenent 1 any

  13,67 euros

  8,66 euros

  147,65 euros

  Aprenent 2 any

  13,68 euros

  8,91 euros

  149,22 euros

  Aprenent 3 any

  17,85 euros

  10,40 euros

  187,35 euros

  Taula salarial 2009

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA