Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5492 de 27/10/2009
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2931/2009, d'1 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text de l'Acord de la revisió salarial per a l'any 2009 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 16 de juliol de 2009, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes aplicables,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 1 de setembre de 2009

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

Conceptes econòmics a revisar i actualitzar del conveni de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA