Revisión salarial - Eurohueco SA, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5499 de 05/11/2009
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2999/2009, de 28 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 i de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Eurohueco, SA (codi de conveni núm. 0806882).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 i de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Eurohueco, SA, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 3 de març de 2009, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 i de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Eurohueco, SA (codi de conveni núm. 0806882), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 28 d'abril de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a l'any 2009 i de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Eurohueco, SA

Assistents

En representació de l'empresa:

Jorg Naescher, en qualitat de director general i Guillermo López Fernández, en qualitat de director Recursos Humans.

Pel Comitè d'Empresa:

José Manuel Barbeito Teijeiro, en qualitat de president; Alfonso Alonso Alarcón en qualitat de secretari; Isabel Muñoz Muñoz, Francisco Martínez Vera, Ana Ramirez Durán, Ricardo Zamorano Alfonso, Antonio Quero Rayo, Juan José González Garrido, Ignaci Crespo Clavell, Federico Torres Moiron, Francisco Serván Vázquez, Francisco Nuñez Aguilar, Santiago Ortega Uceta, en qualitat de vocals del Comitè d'Empresa i Jesús Reyes Martín, en qualitat de delegat sindical de la Unió General de Treballadors (UGT) i Rafael García Moragas, en qualitat de delegat sindical de Comissions Obreres (CCOO).

Els membres de la part empresarial actuen en representació de l'empresa com als seus apoderats.

Els membres del Comitè d'Empresa actuen en representació del conjunt dels seus treballadors, de conformitat amb el que estableix l'article 63 de la Llei de l'estatut dels treballadors, essent assistits pels delegats d'ambdues seccions sindicals, UGT i CCOO.

Reunits els esmentats membres de la Comissió Negociadora del 8è Conveni col·lectiu (2005-2010) d'Eurohueco, SA, a Castellbisbal (Barcelona), als locals de l'empresa Eurohueco, SA, essent les 11.30 hores del dia 3 de març de 2009; ambdues parts es reconeixen la capacitat i legitimitat necessària per a la subscripció del present Acord, que afecta matèries recollides al Conveni vigent, manifesten:

 1. Que les negociacions concernents als temes recollits a la present Acta, es van iniciar entre ambdues parts en data 9 de gener del corrent, amb la sol·licitud per part del Comitè d'Empresa d'aplicació d'increments a la publicació de l'IPC i d'adaptació de la categoria d'auxiliar de taller al redactat al Conveni nacional d'arts gràfiques.

 2. Que els articles 4.7.1, 4.7.2 i 4.7.3 del Conveni actualment vigent estableixen els increments salarials a aplicar en cada un dels exercicis compresos en l'àmbit temporal del mateix, vinculant de forma expressa els esmentats increments i les seves respectives revisions al resultat net de l'empresa en el respectiu any anterior, motiu pel qual, conegut ja el resultat net de 2008 (4.053.866,67 euros), així com l'IPC de l'esmentat exercici (1,4%), era procedent dur a terme la negociació prevista a l'article 4.7.3 b), si bé, ja a l'Acta d'acord de la Comissió Negociadora de data 1 d'abril de 2008 (DOGC núm. 5198, de 20 d'agost de 2008), es va establir que, per tal d'avançar acords en matèria d'increment salarial, ambdues parts convenien a fixar els de 2009 i 2010 en relació, exclusivament, amb el supòsit de què, respecte als mateixos, es repetís la circumstància prevista en l'apartat 4.7.3 b) del Conveni, que és la que s'ha produït novament en els resultats de 2008, pel qual, en funció del convingut en el pacte cinquè de l'abans indicat Acord, el 2009 és procedent incrementar tots els conceptes salarials referenciats a les taules de l'article 4.5, amb el percentatge d'augment de l'IPC de 2008 per al conjunt nacional, més 0,25 punts (1,4% +0,25).

 3. Que en data 1 de gener de 2009 entrava en vigor el nou sistema de classificació professional del Conveni col·lectiu nacional d'arts gràfiques, relatiu als anys 2007-2011, amb determinades modificacions que aquesta Comissió Negociadora ha estimat també factible incorporar en el text del Conveni d'empresa vigent, afectants als nivells 9E i 9D, prèvia petició sobre això per part del Comitè d'Empresa i sobre els quals s'ha considerat així mateix oportú aclarir el sistema de meritació del complement per antiguitat.

 4. Que per canvis en la normativa alemanya afectants a la manera d'operar en l'adquisició de bons de gaudi de la casa matriu, degudament notificats per l'empresa en temps i forma tant al Comitè com a la plantilla, ambdues parts han considerat així mateix necessari practicar les modificacions oportunes a l'article 4.6.2 del Conveni, igualment amb efectes a partir de l'1 de gener de 2009.

 5. Que en data 22 d'octubre de 2008 es va assolir acord col·lectiu entre ambdues representacions en relació amb un tipus específic de preformació interna per preparar el relleu generacional en llocs d'importància rellevant per a la producció, motiu pel qual convé la necessitat de reflectir el seu contingut mitjançant un apartat afegit a l'article 3.13 del Conveni vigent.

  Per tot això, i per majoria els membres de la Comissió Negociadora en subscriuen el present Acord de modificació del 8è Conveni col·lectiu d'Eurohueco, així com d'increment salarial 2009, comprenent l'esmentat Acord els següents pactes:

 6. Increment salarial 2009, amb data efectes d'1 de gener

  Havent-se produït el 2008 un resultat net conforme al supòsit previst a l'article 4.7.3 b) del Conveni vigent, tots els conceptes salarials referenciats a les taules de l'article 4.5 seran incrementats el 2009 amb un percentatge equivalent a l'IPC de 2008 per al conjunt nacional (1,4%), més 0,25 punts, el que suma un increment total de l'1,65%.

  No es meriten retards per tal com, coneguts per endavant els paràmetres a considerar per a la determinació de l'increment en qüestió, el mateix s'ha aplicat ja en els rebuts de salari de gener de 2009.

 7. Canvis en els nivells 9E i 9 D, amb efectes d'1 de gener de 2009

  Havent-se suprimit la categoria de peó en el nou sistema de classificació professional/salarial del Conveni col·lectiu nacional d'arts gràfiques, ambdues parts convenen en l'equiparació salarial de la mateixa, en el següent sentit:

  Al nivell 9E, la categoria actual del qual és peó, se la denominarà en endavant amb la nomenclatura del CNAG: auxiliar de taller, i se li afegirà als seus conceptes salarials la quantitat de 459,54 euros bruts anuals com a complement del salari base (CSB). Amb això, el salari garantit Eurohueco per al 2009, serà de 12.455,15 euros bruts a l'any.

  El nivell 9D, les categories actuals del qual són auxiliar d'enquadernació i auxiliar d'expedicions, mantindrà les mateixes nomenclatures, però s'incrementarà el seu complement del salari base (CSB) fins als 459,54 euros bruts anuals, quedant per tant també el seu salari garantit Eurohueco per a 2009 en 12.455,15 euros bruts a l'any.

  En cap d'ambdós casos no es meriten tampoc retards per tal com, convinguts per endavant els efectes de l'equiparació en qüestió i del seu correlatiu increment, el mateix s'ha aplicat ja en els rebuts de salari de gener de 2009.

 8. Taules salarials 2009, amb efectes d'1 de gener

  Com a conseqüència de l'indicat en els apartats primer i segon precedents, les taules econòmiques del Conveni per a 2009, recollides en els diferents apartats i subapartats de l'article 4.5, són les que s'indiquen a continuació:

Article 4.5.1.1

Salari base

9E

11.995,61

9D

11.995,61

9C

11.995,61

9B

11.995,61

9A

11.995,61

8

24.568,79

7

27.336,91

6

29.898,43

5

33.498,36

4

39.913,04

3

47.149,14

2

54.507,01

1

61.740,05

Article 4.5.1.2

Complement salari base (CSB) del nivell 9

9E

459,54

9D

459,54

9C

1.490,43

9B

7.461,61

9A

9.765,88

Article 4.5.2.1

Antiguitat

9E

247,36

9D

247,36

9C

269,72

9B

389,14

9A

435,23

8

491,38

7

546,74

6

597,97

5

669,97

4

798,26

3

942,98

2

1.090,14

1

1.234,80

Article 4.5.3.1

Salari garantit Eurohueco

9E

12.455,15

9D

12.455,15

9C

13.486,05

9B

19.457,22

9A

23.502,41

8

27.517,04

7

30.617,34

6

33.486,24

5

37.518,17

4

44.702,61

3

52.807,04

2

61.047,86

1

69.148,86

Article 4.5.7

Plus de comandament tècnic

4

5.389,31

3

6.865,84

2

9.228,28

1

11.516,89

Article 4.5.8

Plus calendari

A

B

C

D

E

F

9E

1.556,89

1.681...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA