Revisión salarial - Manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5503 de 11/11/2009
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3111/2009, de 29 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0802365).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona, subscrit per PIMEC, CECOT, CCOO i UGT el dia 16 de juliol de 2009, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes aplicables,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0802365) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 29 de setembre de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona

Barcelona, a les 11 hores del dia 16 de juliol de 2009, en la seu del Departament de Treball, reunida la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona, en sessió de signatura corresponent a la revisió salarial per IPC a operar en les taules pel quart any de vigència de l'esmentat Conveni (d'1 d'abril de 2009 a 31 de març de 2010) amb el següent ordre del dia:

  1. Increment salarial recollit a l'article 22.4 del Conveni pel quart any de vigència (1 d'abril de 2009 a 31 de març de 2010).

En funció de l'establert a l'article 22.4 del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona i, una vegada constatat l'IPC previst pel Govern per a l'any 2009, en quantia del 2%, les parts acorden que l'increment salarial per l'esmentat any de vigència, recollit a l'article 22.4 del Conveni, queda fixat en un 2,12% i un increment lineal de 3 euros per al plus transitori 2.

En conseqüència, s'acorda procedir a l'esmentat increment salarial pel període de vigència esmentat (d'1 d'abril de 2009 a 31 de març de 2010), de conformitat amb les estipulacions acordades per les parts i recollides en el present Conveni.

D'aquesta manera, les taules salarials revisades queden de la manera que es defineix en el annexos que així mateix es subscriuen.

D'igual manera, s'acorda que es prosseguiran els tràmits de registre, dipòsit i remissió al DOGC per la seva publicació, facultant les parts expressament a D. José Hallado Molina per a l'adequada tramitació.

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió de la que es redacta la següent Acta que és signada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA