Convenio colectivo - Campderros Salvans SL, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 26/09/2001
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 27 d'abril de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Campderrós Salvans, SL, per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm. 0811502).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Campderrós Salvans, SL, subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 2 de gener de 2001 i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Campderrós Salvans, SL, per als anys 2001-2004 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 d'abril de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Campderrós Salvans, SL, per als anys 2001-2004

Capítol 1

Àmbit personal, vigència, durada, salaris i clàusula de revisió salarial, denúncia i pròrroga

Article 1

Àmbit personal

Aquest Conveni col·lectiu és d'àmbit empresarial i afecta tots els treballadors de Campderros Salvans, Societat Limitada, tret dels alts càrrecs.

Article 2

Vigència, durada, salaris i clàusula de revisió

 1. El Conveni col·lectiu entra en vigor el dia 1 de gener de 2001, a tots els efectes econòmics i socials, i la seva durada s'estén fins al dia 31 de desembre de 2004. Tanmateix, tots els seus aspectes normatius s'han de mantenir vigents mentre no se signi un nou conveni.

 2. Atès que aquest és el primer conveni col·lectiu d'àmbit empresarial, s'ha produït una reorganització salarial, així com de grups i categories professionals de tot el personal afectat, de manera que la quantia dels salaris corresponents a l'any 2001 es determina en el quadre annex al Conveni.

 3. Els increments salarials per als anys 2002 a 2004 són de l'IPC previst en cadascun més un 0,75% l'any 2002 i més un 0,50% en cadascun dels anys 2003 i 2004, que cal aplicar sobre tots els conceptes de les taules que figuren en l'annex del Conveni, així com en els eventuals complements salarials personals o de lloc de treball.

 4. En cas que a 31 de desembre de cada any de vigència del Conveni col·lectiu l'IPC referit a Catalunya superi el previst, cal fer la revisió a l'alça corresponent de les taules de salaris per a l'adequació a l'IPC real.

Article 3

Denúncia i pròrroga

 1. La denúncia del Conveni per a la rescissió o revisió la pot formular qualsevol de les parts, mitjançant un escrit raonat en què es detallin els aspectes objecte de la revisió que es pretén, el qual s'ha de presentar a l'altra part amb una antelació mínima d'1 mes a comptar de la data del venciment.

 2. Si cap de les parts no formula la denúncia per a la revisió o rescissió amb la dita antelació d'1 mes a la data del venciment inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues, el Conveni queda prorrogat tàcitament per períodes successius d'1 anualitat.

Capítol 2

Prelació de normes, compensació, absorció i vinculació a la totalitat

Article 4

Prelació de normes

Aquest Conveni col·lectiu constitueix la norma prioritària en la regulació de les relacions laborals entre l'empresa i els seus treballadors i, amb caràcter supletori, cal atenir-se al que disposen l'Estatut dels treballadors i altres disposicions legals de caràcter general.

Article 5

Compensació i absorció

Les disposicions legals futures que constitueixin millores retributives més beneficioses que les que ara s'estableixen són aplicables sempre que en còmput anual o valorades conjuntament superin les d'aquest Conveni col·lectiu.

Article 6

Vinculació a la totalitat

Els pactes d'aquest Conveni col·lectiu constitueixen un tot orgànic i indivisible, i a l'efecte de la seva aplicació pràctica s'han de considerar globalment. En conseqüència, cal renegociar íntegrament el Conveni en cas que la jurisdicció competent en faci qualsevol modificació parcial o declaració de nul·litat.

Capítol 3

Jornada laboral, diumenges i festius

Article 7

Jornada laboral

 1. La jornada laboral per a l'any 2001 és de 1.780 hores de treball efectiu, equivalents a una mitjana de 40 hores setmanals, amb els descansos que estableix la llei. Per als següents anys de vigència del Conveni, la jornada anual es redueix de 4 hores per anualitat.

 2. El personal administratiu la fa de dilluns a divendres, en jornada partida. A més, 1 de cada 4 dissabtes al matí ha de prestar serveis un nombre reduït de treballadors, d'acord amb el calendari laboral vigent a cada moment i de manera rotatòria per a tot el personal adscrit a aquest grup professional.

 3. Per a la resta del personal, la distribució de la jornada s'ha de fer d'acord amb l'esmentat calendari laboral, de dilluns a divendres, també en jornada partida. Tanmateix, s'ha de tendir a fer-la en torns d'horari intensiu, mentre ho permetin les necessitats productives. A més, 1 de cada 3 dissabtes al matí ha de prestar serveis laborals un reduït nombre de treballadors, igualment d'acord amb el calendari laboral i de manera rotatòria per a tots.

 4. El replantejament de la jornada futura, en horari intensiu i segons permetin les circumstàncies de producció, l'ha d'acordar la Comissió Paritària del Conveni, que s'autoritza expressament a aquest efecte.

Article 8

Diumenges i festius

 1. Ateses les característiques del centre de treball, amb caràcter excepcional es fa necessària la realització de treball, excepte per al personal comercial, en diumenges i festius d'obertura autoritzada, que s'ha de prestar amb l'horari que requereixin les circumstàncies. Si aquesta jornada és superior a 8 hores, l'excés es retribueix com a hores extraordinàries.

 2. La compensació d'aquests dies treballats, a elecció del treballador, s'ha de fer mitjançant: a) la percepció de la quantitat de 3.000 pessetes, més 1 dia de descans que s'ha d'afegir a les vacances d'hivern; b) l'abonament de la jornada com a hores extraordinàries, en la quantia que per aquest concepte s'estableix en el present Conveni.

 3. L'assistència a fires i a la implantació de noves botigues per part del personal comercial comporta la compensació al personal d'1 dia de descans per cada dia de permanència a aquests esdeveniments, en la data que se sol·liciti, sempre que no incideixi en el desenvolupament normal de la seva activitat. En aquest darrer cas es pot fixar una data alternativa. A més, se li han de compensar totes les despeses inherents al desplaçament.

Capítol 4

Vacances, llicències i excedències

Article 9

Vacances

 1. Els treballadors afectats per aquest Conveni col·lectiu tenen 31 dies naturals de vacances per any de servei.

 2. Els 31 dies de vacances es divideixen en 2 períodes: un de 10 dies, entre els dies 15 de gener i 15 de març (vacances d'hivern), tot i que també pot ser en els mesos d'octubre i novembre, mitjançant preavís a l'empresa en aquest sentit i sempre que això no sigui cap obstacle al ritme normal de producció; i un altre de 21 dies, entre els mesos de juny i setembre (vacances d'estiu).

 3. Per al gaudi de les vacances s'estableixen torns rotatius, fent coincidir amb cada període d'estiu un altre d'hivern, amb la rotació A, C, E, B i D, que es corresponen amb els següents, per a l'any 2001: A, de l'11 de juny a l'1 de juliol; B, del 2 al 22 de juliol; C, del 23 de juliol al 12 d'agost; D, del 13 d'agost al 2 de setembre; E, del 3 al 23 de setembre.

 4. La dita rotació es produeix igualment per als torns de vacances d'hivern, que comporten els següents períodes per a l'any 2001: A, del 15 al 24 de gener; B, del 26 de gener al 4 de febrer; C, del 5 al 14 de febrer; D, del 16 al 25 de febrer; E, del 6 al 15 de març.

 5. Per als anys successius de vigència del Conveni col·lectiu, els torns de vacances s'han d'adaptar al calendari vigent a cada moment, a fi d'evitar l'inici de cap període en dia festiu, que ha de començar en tot cas en dilluns no festiu.

 6. La realització de les vacances d'estiu fora de l'època assenyalada comporta la meritació d'una bossa vacacional per import de 25.000 pessetes. El gaudi queda sempre condicionat a les necessitats del servei, i per a la concessió és preceptiva una petició escrita amb una antelació d'almenys 1 mes a la data prevista.

Article 10

Llicències

 1. Els treballadors, amb previ avís i justificació, tenen dret al gaudi d'una llicència retribuïda pels motius i els temps següents:

  15 dies naturals en cas de matrimoni.

  3 dies naturals, ampliables...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA