Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Abril de 2002
Fin de Vigencia:31 de Marzo de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3756 de 07/11/02
 
EXTRACTO GRATUITO

sió.

G: grup professional; P: plus de transport dissabte productiu, pessetes brutes.

G

P

2.1, 2 i 3

2.000

4

2.000

5 per a lloc control qualitat

2.000

5 per a lloc supervisor

2.000

Nota especial: aquest article només afecta els empleats de les línies adscrites directament a producció, a saber, útils TTS, GAD, UBS, FAD, poliment KTL, cabina imprimació, poliment imprimació, cabina color, cabina vernís, acabats, boxes, coordinador de paràmetres, supervisor de cada línia i controladors de qualitat.

-3 Suplements per descansos per fatiga i adequació de la distribució de jornada

Amb efectes d'1 de gener de 2001 s'acorda el següent:

3.1 S'acorden els suplements per descansos per a temps productiu de l'empleat d'acord amb el model de taules de tensions relatives:

Tensió física provocada per la feina: inclou força exercida en mitjana, positura, vibracions, cicle breu, roba molesta.

Tensió mental: que inclou concentració/ansietat, monotonia, tensió visual, soroll.

Tensió física o mental provocada per la naturalesa de les condicions de treball: que inclou temperatura i humitat, ventilació, emanacions de gasos, pols, brutícia, presència d'aigua. Es fa referència expressa al fet que en tot moment s'ha de respectar l'Acord de 29 de setembre de 2000 que versa sobre les temperatures en planta.

3.2 El suplement per descans acordat segons l'apartat anterior, per a tots els empleats adscrits als llocs en cadena de les zones 1 (útils TTS, GAD, FAD, poliment KTL, poliment imprimació, acabats, boxes, coordinador paràmetres, supervisor, controlador de qualitat i cap de torn) ha de ser del 15%, i el suplement per descans acordat per a tots els empleats adscrits als llocs en cadena de les zones 2 (UBS, cabina imprimació, cabina color i cabina vernís) ha de ser del 20,5%, ambdós sobre temps productiu del treballador. Per a la resta de llocs de treball s'acorda la continuïtat de la distribució de jornada i descansos actuals.

3.3 Donat que aquest temps no productiu de descans té la consideració de jornada efectiva, s'acorda que l'excés resultant entre la jornada efectiva anual (1.780 hores) i la jornada efectiva realitzada derivada d'aquest nou acord (224 dies x 8 hores = 1.792 hores) s'ha d'acumular igualment que els suplements per descans no realitzats efectivament. Aquest excés es quantifica en 3 minuts diaris (1.792 - 1.780 / 224 dies).

3.4 Taula resum dels càlculs de suplements per descans i regulació dels minuts d'excés de jornada anual:

Zona 1

Percentatge de suplements per descans: 15%.

Resultat en minuts de descans teòrics per jornada: 62 (15% sobre temps productiu de 8 hores).

Desfasament jornada efectiva conveni - jornada en 224 dies (1.780 - 1.792/224) = 3 minuts jornada.

Total de descansos (inclou excés jornada): 62 + 3 = 65

Sistema de concessió acordat dels minuts totals

Per a cada torn de matí: 40 minuts de descans en el torn; acumulació de 25 minuts en el torn.

Per a cada torn de tarda: 40 minuts de descans en el torn; acumulació de 25 minuts en el torn.

Per a cada torn de nit: 50 minuts de descans en el torn; acumulació de 15 minuts en el torn.

Gaudi del descans d'acumulació anual

224 dies x "X" minuts segons torn=total hores/any.

 1. es gaudirien en jornada industrial si Seat la realitza col·lectiva o

 2. s'abonaria com a compensació econòmica de descans si Seat la realitza individual, si el gaudi de l'apartat a) no assoleix la totalitat dels minuts acumulats o s'ha d'aplicar el punt 3.5 del present article.

  Zona 2

  Percentatge de suplements per descans: 20,5%.

  Resultat en minuts de descans teòrics per jornada: 81,7 (20,5% sobre temps productiu de 8 hores).

  Desfasament jornada efectiva conveni - jornada en 224 dies (1.780 - 1.792 / 224) = 3 minuts jornada.

  Total de descansos (inclou excés jornada): 81,7 + 3 = 84,7

  Sistema de concessió acordat dels minuts totals

  Per a cada torn de matí: 60 minuts de descans en el torn; acumulació de 24,7 minuts en el torn.

  Per a cada torn de tarda: 60 minuts de descans en el torn; acumulació de 24,7 minuts en el torn.

  Per a cada torn de nit: 70 minuts de descans en el torn; acumulació de 14,7 minuts en el torn.

  Gaudi del descans d'acumulació anual

  224 dies x "X" minuts segons torn = total hores/any.

 3. es gaudirien en jornada industrial si Seat la realitza col·lectiva o

 4. s'abonaria com a compensació econòmica de descans si Seat la realitza individual, si el gaudi de l'apartat a) no assoleix la totalitat dels minuts acumulats o s'ha d'aplicar el punt 3.5 del present article.

  3.5 En el mes de desembre s'ha d'acordar, entre la representació de l'empresa i la representació social, la conveniència de saldar les hores sobrants mitjançant compensació econòmica, traspassar-les a l'any següent per al seu gaudi en dates assignades conegudes, o pactar una ampliació de 3 mesos per prendre una d'aquestes 2 decisions.

  -4 Situació transitòria any 2001 per als suplements per descans per al personal indicat en l'article 3.

  A causa que la signatura d'aquest Acord s'ha realitzat una vegada començat l'any 2001, i per això no es pot regularitzar com es voldria la quantificació de descansos des de gener fins a la signatura del present, s'acorda per a aquest any, i sense que serveixi de precedent el següent:

  Poden gaudir-se com a dies de jornada de descans aquells en què el client Seat tanqui la fàbrica al procés productiu, a causa de la realització en jornades col·lectives per a la compensació de la diferència entre la seva jornada industrial (224 dies/any) i la seva jornada individual de cada treballador (216 dies/any per a 2001), de manera que per a l'any 2001 es garanteix que han de gaudir igualment aquells 8 dies, a saber:

  30 d'abril, 4 de juny, 27 de juliol, 27 d'agost, 10 de setembre, 2 de novembre, 20 de desembre i 21 de desembre. La compensació s'entén realitzada per l'acumulació de descansos del punt 3 del present Acord, llevat que s'hagi d'aplicar el punt 5 d'aquest mateix Acord.

  -5 Garantia de gaudi de les jornades industrials a l'uníson amb el client

  Si en el calendari del nostre client Seat es pacta la realització de la seva jornada industrial de manera col·lectiva, de manera que la fàbrica estigui oberta menys de 224 dies, i coincideix amb una baixada de producció obligada per Seat, que afecti Vanema, s'ha de pactar amb el Comitè d'Empresa una nova distribució dels descansos acumulats anualment per atorgar-los diàriament, o s'ha de pactar la introducció de comodins, llevat que ambdues parts es posin d'acord perquè aquest temps es treballi i es cobri a part. Si amb aquesta nova distribució no s'arriba als dies de jornada industrial gaudides per Seat, els empleats de Vanema adscrits a les línies del punt 3.2 del present document també efectuarien aquests dies com de descans, encara que aquests dies no s'hagin extret de l'acumulació de descansos, i s'ha de pactar per tant quin tractament ha de donar-se a aquelles jornades no treballades.

  -6 Jornada i temps d'entrepà

  Amb efectes d'1 de gener de 2001, aquest Acord implica que tot descans és temps efectiu per a les línies adscrites a producció, per la qual cosa la pausa d'entrepà diària de 15 minuts que actualment és temps no efectiu i a càrrec del treballador, s'ha de fer coincidir amb l'actual descans de 20 minuts que forma part del suplement per descans, amb la qual cosa, en virtut de l'article 3 del present Acord, passa a ser descans retribuït inclòs en la taula detallada i per tant temps efectiu, amb la qual cosa la jornada anual queda en 1.780 hores efectives distribuïdes en 224 dies.

  -7 Incentius per objectius de producció

  S'acorda la implantació d'un sistema d'incentiu per consecució de l'objectiu de producció, d'aplicació a partir del pròxim 1 de setembre de 2001, a continuació detallat:

 5. S'estableix una producció màxima per torn de 187 carrosseries, entre els models furgoneta Inca, Caddy, Entry o Kombi i el turisme Ibiza 3 portes o Ibiza 5 portes. Per cada carrosseria que s'entregui en cada torn per sobre de 150 entregues OK, s'han d'abonar 20 pessetes brutes per empleat en mitjana diària de 3 torns, és a dir, s'han de sumar les carrosseries lliurades OK en cada torn diàriament, i aquesta suma s'ha de dividir entre 3, per trobar la part corresponent a cada torn. Cada carrosseria calculada d'aquesta manera s'ha de multiplicar per 20 pessetes brutes.

 6. Aquest incentiu l'ha de percebre cada empleat que hagi estat present aquell dia a l'empresa, és a dir, no l'ha de percebre qualsevol empleat que hagi estat absent. En aquest punt no s'ha de tenir en compte tot el que s'ha relacionat amb la representació sindical ni del seu crèdit horari.

 7. Aquest incentiu l'ha de percebre el personal de mà d'obra directa i els supervisors de producció, a saber, útils TTS, GAD, UBS, FAD, poliment KTL, cabina d'imprimació, poliment imprimació, cabina color, cabina vernís, acabats, coordinador de paràmetres, supervisors de cada línia, operaris de manteniment, operaris de magatzem, carretoners i conductors de TTS-KTL.

 8. Per als controladors de qualitat s'ha d'utilitzar el mateix sistema de càlcul que per a mà d'obra directa, llevat que s'han de computar totes les carrosseries processades en acabats, i no només les lliurades OK.

  Exemple de càlcul per a un dia laboral:

  Entregues OK del torn 1: 140 carrosseries.

  Entregues OK del torn 2: 167 carrosseries.

  Entregues OK del torn 3: 180 carrosseries.

  Total carrosseries per sobre de producció acordada de 150 per torn:

  Torn 1: 140-150 = 0 carrosseries.

  Torn 2: 167-150 = 17 carrosseries.

  Torn 3: 180-150 = 30 carrosseries.

  Total: 47 carrosseries / 3 torns = 15,66 carrosseries x 20 ptes. = 313 ptes. brutes / treballador de cada torn.

  En el cas de la inclusió o modificació d'un model que alteri les cadències actuals, o en el cas d'un increment de l'objectiu de lliuraments al client, aquest articulat queda sense efecte. S'ha de negociar amb els representants dels treballadors la nova situació. Fins que no s'assoleixi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA