Revisión salarial - Tallers per a Disminuïts Psíquics, Cataluña

Inicio de Vigencia:18 de Febrero de 2003
Fin de Vigencia:20 de Enero de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3824 de 18/02/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/328/2003, de 20 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 7900805).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics per a l'any 2002, subscrit per les parts negociadores el dia 21 de novembre de 2002, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball, l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial del Conveni col-lectiu del sector de tallers per a disminuïts psíquics per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 7900805) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

-2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 20 de gener de 2003

Jaume Abat i Dinarès

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

Acord

de revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball del sector de Tallers per a Disminuïts Psíquics per a l'any 2002

V Conveni de Tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya Taules salarials any 2002

Subsectors integrats per CET/ SCAP/ STO i SOI

Núm.

Categoria laboral

Salari Brut

Import 1er.trien

Import 2n. Trien.

Import 3er. Trien.

Import 4t. Trien.

Import 5è. Trienni i següents

00

Director/a

1.537,58

107,63

76,88

46,13

15,38

15,38

01

Cap de producció

1.398,22

97,88

69,91

41,95

13,98

13,98

02

Cap de taller

1.332,46

93,27

66,62

39,97

13,32

13,32

Cap de personal

1.332,46

93,27

66,62

39,97

13,32

13,32

Cap d'administració

1.332,46

93,27

66,62

39,97

13,32

13,32

Tècnic grau superior

1.332,46

93,27

66,62

39,97

13,32

13,32

03

Cap de secció

1.268,58

88,80

63,43

38,06

12,69

12,69

Assistent/a social

1.268,58

88,80

63,43

38,06

12,69

12,69

Tècnic grau mig

1.268,58

88,80

63,43

38,06

12,69

12,69

04

Encarregat/da

1.208,38

84,59

60,42

36,25

12,08

12,08

05

Mestre/a taller

1.150,97

80,57

57,55

34,53

11,51

11,51

Monitor ocupacional

1.150,97

80,57

57,55

34,53

11,51

11,51

Xofer de 1a

1.150,97

80,57

57,55

34,53

11,51

11,51

06

Ofic. 1a./Ofic. 1a. adm.

1.096,34

76,74

54,82

32,89

10,96

10,96

Xofer de 2a.

1.096,34

76,74

54,82

32,89

10,96

10,96

Cuiner/a

1.096,34

76,74

54,82

32,89

10,96

10,96

07

Ofic. 2a./Ofic. 2a. adm.

950,97

66,57

47,55

28,53

9,51

9,51

Ofic. serveis generals

950,97

66,57

47,55

28,53

9,51

9,51

Responsable menjador

950,97

66,57

47,55

28,53

9,51

9,51

08

Especialista de 1a.

816,70

57,17

40,84

24,50

8,17

8,17

Auxiliar

816,70

57,17

40,84

24,50

8,17

8,17

09

Especialista de 2a.

701,89

49,13

35,09

21,06

7,02

7,02

10

Especialista de 3a.

550,94

38,57

27,55

16,53

5,51

5,51

11

Peó/na

442,20

11,06

11,06

11,06

11,06

4,42

Centres STO i SOI acollits a la clàusula addicional

.

Núm.

Categoria laboral

Salari Brut

Import 1er.trien

Import 2n. Trien.

Import 3er. Trien

Import 4t. Trien.

Import 5è. Trienni i següents

a)

Director/a

1.404,39

98,31

70,22

42,13

14,04

14,04

b)

Monitor/a

1.052,06

73,64

52,60

31,56

10,52

10,52

c)

Auxiliar

814,98

57,05

40,75

24,45

8,15

8,15

d)

Tècnic grau superior

1.404,39

98,31

70,22

42,13

14,04

14,04

e)

Tècnic grau mig

1.052,06

73,64

52,60

31,56

10,52

10,52

f)

Gerent

1.404,39

98,31

70,22

42,13

14,04

14,04

g)

Cap d'administració

1.182,65

82,79

59,13

35,48

11,83

11,83

h)

Oficial administratiu 1a.

934,43

65,41

46,72

28,03

9,34

9,34

i)

Oficial administratiu 2a.

873,31

61,13

43,67

26,20

8,73

8,73

j)

Auxiliar administratiu

814,98

57,05

40,75

24,45

8,15

8,15

k)

Cap serveis generals

1.009,49

70,66

50,47

30,28

10,09

10.09

m)

Oficial serv. generals

885,08

61,96

44,25

26,55

8,85

8,85

m)

Auxiliar serv. generals

814,98

57,05

40,75

24,45

8,15

8,15

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA