Revisión salarial - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3851 de 26/03/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/705/2003, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col-lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2002 del Conveni col-lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 7 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2002 del Conveni col-lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida, al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 14 de febrer de 2003

Anna Miranda i Torres

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació de Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

Conveni

col-lectiu del sector de Comerç en general de les comarques de Lleida.

Annex 1

Taula salarial any 2002

Categories professionals

Euros

Grup V

Nivell 1

Titulat de grau superior

948,21

Nivell 2

Director. Titulat de grau mitjà

827,84

Grup IV

Nivell 1

Encarregat general

793,22

Nivell 2

Cap de personal, compres i vendes, Cap de divisió i administració

766,85

Grup III

Nivell 1

Cap de sucursal, supermercat, Magatzem i grup. Cap de secció. Comptable, cap de secció admtva. Caixer, taquimecanògraf i idiomes estrangers.

Encarregat d'establiment, dibuixant, retolista i aparadorista

676,30

Grup II

Nivell 1

Venedor, viatjant, corredor de plaça, oficial de 1a, oficial administratiu, dependent, comprador, autovenda

654,22

Nivell 2

Vigilant, porter, mosso Especialitzat

638,02

Grup I

Nivell 1

Ajudant, auxiliar administratiu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA