Revisión salarial - Xocolates, Bombons i Caramels, Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3903 de 12/06/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TIC/1800/2003, de 20 de maig, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l'Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 1700585).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per a l'any 2003, subscrit d'una banda per l'Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, i de l'altra per UGT i CCOO, el dia 25 d'abril de 2003, i d'acord amb el que estableixen l'article 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de l'Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700585) per a l'any 2003 al Registre de Convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquesta Subdirecció.

.3 Disposar que l'Acord de revisió salarial esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Girona, 20 de maig de 2003

Montserrat González i Falcó

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Girona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per a l'any 2003

Acta de la sessió del dia 25 d'abril de 2003 per la Comissió deliberadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona

Acta primera i única

Per la patronal: Jaume Masó i Joan Saguer. Assessors: Xavier i Pere Pagès

Pels treballadors: J. M. Ballesteros; Manuel Panadero; Montse Soms; Concepció Badosa; Miquel Masgrau; Teresa Esquerra; M. Àngel Vinagre; Francisco Hernández. Assessors: Neus Costa (UGT); Miguel Agundez (CCOO)

A Banyoles, essent les 16,30 h del dia 25 d'abril de 2003, a la seu de l'Associació d'empresaris del Pla de l'Estany, es reuneixen les persones abans esmentades, com a components de la Comissió deliberadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona.

  1. Es fa esment que l'únic punt a tractar en aquesta sessió, és el de donar compliment al que assenyala l'article 4 del vigent Conveni signat en data 30 de març de 2001.

    Després de la corresponent deliberació s'acorda incrementar per l'any 2003, tots els conceptes salarials, inclòs el plus personal, en un 4,25 %, calculat sobre les taules salarials aprovades en data 12 de març de 2002.

    Si l'IPC de Catalunya superés a 31 de desembre de 2003, el 3,75 % hi hauria una revisió salarial així que es conegués oficialment la xifra, incrementant-se les taules salarials de 2003 en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA