Revisión salarial - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2001
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3614 de 12/04/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI” TRE/812/2002, de 5 de marÁ, pel qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ de l'Acord de la ComissiÛ negociadora del Conveni col∑lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la provÌncia de Barcelona per als anys 2000 i 2001 (codi de conveni n˙m. 0801025).

Vist l'acord de la ComissiÛ negociadora del Conveni col∑lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la provÌncia de Barcelona subscrit pel Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de Barcelona, CCOO i la UGT el dia 7 de febrer de 2002, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripciÛ de l'Acord de la ComissiÛ negociadora del Conveni col∑lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la provÌncia de Barcelona per als anys 2000 i 2001 al Registre de convenis de la DelegaciÛ Territorial de Treball de Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de marÁ de 2002

P. S. (Decret 326/1998,

de 24 de desembre, art. 5Ë)

Joan Reverter i Fabregat

Secretari de la DelegaciÛ Territorial

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

ACORD

de la ComissiÛ Negociadora del Conveni col∑lectiu de confiteria, pastisseria i brioixeria de la provÌncia de Barcelona per als anys 2000 i 2001

RelaciÛ d'assistents:

RepresentaciÛ empresarial: Eduardo Marcillas Vilaseca, Jaume Serra Pla, Pere Masramon Bigas, Antonio M. Ribes Ribera, Claudi UÒo Encesa i M. JosÈ Mumbru Talavera.

Assessors: Manuel MartÌn-BorregÛn de Castro i Francisco ArgemÌ ArgemÌ.

RepresentaciÛ dels treballadors:

Per CCOO: Francisco Hermoso, Encarna Romero, MarÌa JosÈ RodrÌguez, Pedro Gonz·lez i Carlos S·nchez.

Representants de CCOO: Miguel ¡ngel DomÌnguez i Juli·n de las Heras Duque.

Per UGT: Juan RodrÌguez, Diego Fern·ndez i Francisco GarcÌa MartÌnez.

Assessor: JosÈ Ros DÌaz.

Als locals del Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de Barcelona, a les 16 hores del dia 7 de febrer de 2002, es reuneix la ComissiÛ Negociadora del 29Ë Conveni col∑lectiu de confiteria, pastisseria i brioixeria de la provÌncia de Barcelona, amb l'ordre del dia seg¸ent:

  1. ConversiÛ (pessetes, euros) de la taula salarial de l'any 2001.

Havent entrat en vigor la nova moneda (euro) amb efectes 1 de gener de 2002 es procedeix a efectuar la corresponent conversiÛ salarial, al ser d'obligada circulaciÛ des de la data indicada.

Tanmateix, les taules salarials vigents queden tal com s'estableix en l'annex 1 que s'adjunta a aquesta acta.

Signen com a prova de conformitat, al lloc i en la data de l'encapÁalament.

Annex 1

Taules 2001

Obrador de pastisseria (artesana i industrial)

C: categoria; T: tarifa; SB: salari base (7d); PC: plus de conveni (7d); TS: total setmanal; PNH: plus nocturn hora; HEL: hora extra laborable; HEF: hora extra festiva; D: dia; H: hora.

C

T

SB

PC

TS

PNH

HEL

HEF

Personal døobrador

Mestre døobrador

04

18,54

16,80

247,38

1,48

12,65

14,50

Oficial de 1a

08

16,84

15,96

229,60

1,38

11,73

13,44

Oficial de 2a

08

16,84

11,73

199,99

1,18

10,27

11,71

Ajudant

09

16,84

8,46

177,10

1,04

9,05

10,35

Aprenent +18 anys

10

16,84

5,40

155,68

0,91

7,99

9,10

Aprenent 16/17 anys

11

10,49

4,75

106,68

ø

ø

ø

Auxiliar E. Ind˙stria

mecanitzada

10

16,84

11,44

197,96

1,17

10,16

11,59

Auxiliar

10

16,84

8,01

173,95

1,03

8,92

10,15

PeÛ de neteja

10

16,84

7,11

167,65

1,00

8,59

9,76

Personal døacabat i empaquetat de pastisseria

industrial

Encarregat

04

18,54

16,80

247,38

1,48

12,65

14,50

Oficial de 1a

08

16,84

9,87

186,97

1,10

9,35

10,67

Oficial de 2a

08

16,84

8,93

180,39

1,04

8,99

10,27

Ajudant

09

16,84

7,06

167,30

0,99

8,35

9,53

Aprenent + 18 anys

10

16,84

4,89

152,11

0,88

7,54

8,64

Aprenent 16/17 anys

11

10,49

4,75

106,68

ø

ø

ø

Brioixeria dia i nit

C: categoria; T: tarifa; SB: salari base (7d); PC: plus de conveni (7d); DTS: dia total setmanal; PN: plus nocturn (7d); NTS: nit total setmanal; PNH: plus nocturn hora; HEL: hora extra laborable; HEF: hora extra festiva; D: dia; H: hora.

C

T

SB

PC

DTS

PN

NTS

PNH

HEL

HEF

Personal døobrador

Mestre

døobrador

04

18,54

14,76

233,10

4,65

265,65

1,39

11,92

13,63

Forner

08

16,84

12,54

205,66

4,21

235,13

1,23

10,50

12,03

Oficial 1a

08

16,84

12,54

205,66

4,21

235,13

1,23

10,50

12,03

Oficial 2a

08

16,84

9,14

181,86

4,21

211,33

1,09

9,32

10,64

Ajudant

09

16,84

7,31

169,05

4,21

198,52

1,02

8,65

9,90

Aprenent

+18 anys

10

16,84

4,22

147,42

4,21

176,89

0,88

7,54

8,62

Aprenent

16/17 anys

10

10,49

4,75

106,68

ø

ø

ø

ø

ø

PeÛ neteja

10

16,84

7,11

167,65

4,21

197,12

1,00

8,61

9,76

Personal døacabat i empaquetat de

brioixeria

Encarregat

04

18,54

14,76

233,10

4,65

265,65

1,39

11,92

13,63

Oficial 1a

08

16,84

9,87

186,97

4,21

216,44

1,10

9,35

10,67

Oficial 2a

08

16,84

8,92

180,32

4,21

209,79

1,04

8,99

10,29

Ajudant

09

16,84

7,06

167,30

4,21

196,77

0,99

8,35

9,53

Aprenent

+18 anys

10

16,84

4,22

147,42

4,21

176,89

0,88

7,54

8,62

Aprenent

16/17 anys

11

10,49

4,75

106,68

ø

ø

ø

ø

ø

Xofer

repart. aut.

08

16,84

12,11

202,65

4,21

232,12

1,18

10,13

11,53

Aj. Xofer

repart.

09

16,84

8,65

178,43

4,21

207,90

1,03

8,93

10,15

DependËncia mercantil

C: categoria; T: tarifa; SB: salari base; PC: plus de conveni; TM: total mes; HEL: hora extra laborable: HEF: hora extra festiva; H: hora.

C

T

SB

PC

TM

HEL

HEF

Personal mercantil

Dependent major-

Encarregat secciÛ

05

514,96

350,61

865,57

10,34

11,83

Dependent +22 anys

05

514,96

284,10

799,06

9,56

10,90

Dependent +20 anys

05

514,96

211,08

726,04

8,65

9,91

Ajudant

07

505,62

147,46

653,08

7,78

8,93

Aprenent 16/17 anys

11

314,79

142,45

457,24

ø

ø

Xofer repartidor

08

505,62

353,20

858,82

10,29

11,71

Mosso especialitzat

09

505,62

217,56

723,18

8,64

9,90

Mosso de neteja

10

505,62

211,16

716,78

8,55

9,75

Cap de vendes

04

629,23

402,74

1.031,97

12,31

14,09

Promotor propaganda

i publicitat

04

556,17

398,96

955,13

11,40

13,03

Inspector de vendes

04

556,17

398,96

955,13

11,40

13,03

Venedor døautoventa

05

514,96

350,61

865,57

10,34

11,83

Corredor plaÁa

05

514,96

284,10

799,06

9,56

10,90

Personal admtiu. i tËcnic

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA