Convenio colectivo - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3764 de 19/11/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRE/3298/2002, d'11 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col-lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i la seva província per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0801025).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i la seva província, subscrit pel Gremi de Pastisseria i Confiteria de Barcelona, CCOO i UGT el dia 1 d'octubre de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col-lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i la seva província per als anys 2002 i 2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona (codi de conveni núm. 0801025).

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 d'octubre de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col-lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona per als anys 2002 i 2003

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit personal

Les estipulacions d'aquest Conveni col-lectiu obliguen la totalitat de les empreses i dels treballadors dedicats a la fabricació i la venda d'articles de pastisseria, confiteria i brioixeria, com també la dependència mercantil i el personal administratiu. Aquest Conveni afecta el personal d'obrador i de serveis auxiliars i complementaris, com també la dependència mercantil, amb les particularitats que s'hi detallen.

En el present Conveni col-lectiu s'arriba al compromís per ambdues parts, de reunir-se amb les representacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, mitjançant la Federació Catalana de Gremis de Pastisseria, amb la finalitat d'estudiar per a l'any 2004, la possibilitat de que el Conveni sigui d'àmbit de Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 2

Àmbit territorial

L'eficàcia i l'obligatorietat d'aquest Conveni col-lectiu abracen totes les empreses i les sucursals que estiguin establertes o domiciliades dins els límits territorials de la província de Barcelona.

Article 3

Vigència i durada

Aquest Conveni col-lectiu de treball entrarà en vigor a partir de la seva signatura, i els seus efectes econòmics seran retroactius des de l'1 de gener de 2002. El Conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2003, i es prorrogarà any rere any per reconducció tàcita sempre que no hi hagi cap denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació de tres mesos, com a mínim, a l'expiració d'aquest Conveni col-lectiu.

Un cop denunciat el Conveni i fins que no s'aconsegueixi un acord exprés, se n'ha de mantenir en vigor el contingut normatiu.

Article 4

Comissió Paritària

 1. Es crea la Comissió Paritària, les funcions de la qual són:

  1. La mediació, l'arbitratge i la conciliació en els conflictes de caràcter col-lectiu que li són sotmesos i que provenen de la redacció dels acords d'aquest Conveni.

  2. La interpretació i l'aplicació del que s'ha pactat.

  3. El seguiment del conjunt dels acords.

 2. Els acords als quals arriba la Comissió Paritària en qüestions relacionades amb aquest Conveni es consideren part del Conveni i tenen la mateixa eficàcia i obligatorietat. Aquests acords s'han de remetre a l'autoritat laboral per al seu registre.

 3. La Comissió Paritària queda composta per quatre membres del Gremi de Pastisseria i quatre membres de les centrals sindicals que signen aquest Conveni.

  Reglament de funcionament:

  1. Per a l'exercici de les funcions que indiquen els apartats 1.a) i 1.b) de l'article precedent, quan sigui requerida la seva intervenció. Per al cas de l'apartat 1.c), cada sis mesos.

  2. Convocatòria: la Comissió Paritària pot ser convocada per qualsevol de les organitzacions signants, i únicament és necessària una comunicació escrita.

   Quan se li sotmeti una qüestió i sigui convocada per a aquest fi, s'ha de reunir dins el termini que les circumstàncies aconsellin, segons la importància del assumpte, però en cap cas no ha d'excedir els trenta dies a partir de la convocatòria. En el cas que no s'arribi a cap acord, la qüestió es pot sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya per al tràmit de conciliació, mediació i arbitratge, si escau. Si alguna de les parts no accepta la intervenció de l'organisme esmentat, queda expedita la via judicial.

  3. Quòrum: s'entén que queda constituïda vàlidament la Comissió si hi assisteix la majoria simple de cada representació.

   Les parts poden assistir a les reunions amb assessors, que tenen veu però no vot.

  4. Validesa dels acords: és necessari, en qualsevol cas, el vot favorable del 60% de la representació social i del 60% de la representació patronal. De cada reunió cal estendre'n acta.

  5. Domicili: com a domicili de la Comissió Paritària s'estableix el del Gremi de Pastisseria, situat al carrer Comtal, núm. 32, 2n, Barcelona 08002, i es designa com a president Javier Crespán Echegoyen.

   Article 5

   Absorció i compensació

   Totes les millores econòmiques i de treball que s'implantin en virtut d'aquest Conveni col-lectiu són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i les millores que hi ha a cada empresa, sempre que l'antiguitat d'aquests augments o millores sigui posterior a l'1 de gener de 1999.

   Article 6

   Garantia ad personam

   Cal respectar les situacions personals que excedeixen, amb caràcter global, el que s'ha pactat, i es mantenen estrictament ad personam.

   Article 7

   Legislació aplicable

   Respecte al que no preveu aquest Conveni col-lectiu cal aplicar el que disposa l'Acord-marc d'àmbit nacional subscrit per la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, pel que fa a la representació empresarial, i les federacions d'alimentació, begudes i tabacs d'UGT i CCOO el 28 de desembre de 1995, que regeix, amb caràcter subsidiari, segons el que preveu la seva disposició derogatòria. Això no obstant, per a la seva aplicabilitat, les matèries que s'hi vulguin incorporar han de ser prèviament negociades per la Comissió Paritària d'aquest Conveni.

   Capítol 2

   Organització de la feina

   Article 8

   Organització de la feina

   L'organització de la feina és una facultat exclusiva de l'empresari.

   Això no obstant, el comitè d'empresa i els delegats de personal tenen les funcions de conèixer, col-laborar amb l'empresari i informar que la legislació vigent els atribueix sobre aquesta matèria.

   Les instruccions de l'empresari o el personal que delegui, adoptades en l'exercici regular de les facultats de direcció, sempre sota el principi de la bona fe contractual, són immediatament executables.

   Article 9

   Direcció i control de l'activitat laboral

 4. El treballador està obligat a fer la feina convinguda sota la direcció de l'empresari o la persona que delegui.

 5. En compliment de l'obligació de treballar, assumida al contracte, el treballador deu a l'empresari la diligència i la col-laboració en el treball que marquen les disposicions legals, aquest Conveni col-lectiu i les ordres o les instruccions que l'empresari adopti en l'exercici regular de les seves facultats de direcció i, si escau, pels usos i costums. En qualsevol cas, el treballador i l'empresari s'han de sotmetre a les exigències de la bona fe en les prestacions recíproques.

 6. L'empresari ha d'adoptar les mesures de vigilància i control que consideri més oportunes per verificar que el treballador compleix les seves obligacions i els seus deures laborals, i ha de guardar la consideració deguda a la seva dignitat humana en la seva adopció i aplicació.

 7. L'empresari pot verificar l'estat de la malaltia o l'accident que el treballador al-lega per justificar les faltes d'assistència al treball per mitjà d'un reconeixement a càrrec del personal mèdic. La negativa del treballador a aquests reconeixements determina la suspensió dels drets econòmics que hi pot haver a càrrec de l'empresari arran d'aquestes situacions.

  Article 10

  Normes generals

  L'empresari està obligat a informar el comitè d'empresa, o els delegats de personal si escau, dels diferents contractes que subscrigui amb els treballadors, d'acord amb el que la legislació vigent estableix.

  Així mateix, ha de complir les obligacions següents:

 8. Fer arribar, amb el preavís de fi de contracte, un esborrany de la quitança al treballador.

 9. En el termini dels deu dies següents a la seva formalització, cal lliurar als representants legals dels treballadors la còpia bàsica dels contractes i signar-la, a fi de remetre-la a l'Oficina d'Ocupació i registrar-la amb el contracte. Així mateix, en el termini dels deu dies següents al seu registre, cal que es lliuri un exemplar de la còpia bàsica segellada als representants legals dels treballadors.

  Article 11

  Pacte de no-competència i situacions de pluriocupació

  S'estima que hi ha competència deslleial en la conducta del treballador quan aquest presti serveis en una altra empresa dedicada a la mateixa activitat.

  Les situacions de pluriocupació del treballador que presta serveis fora de l'horari de treball en una empresa dedicada a una activitat diferent requereixen la notificació prèvia del treballador, a l'efecte de càlcul de la base de cotització al règim general de la Seguretat Social del treballador afectat per la situació de pluriocupació.

  Capítol 3

  Classificació professional

  Article 12

  Classificació del personal

  La classificació del personal que aquest Conveni estableix és merament enunciativa i no implica l'obligació de l'empresa de tenir previstes totes les places i les categories esmentades si les necessitats i el volum de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA