Convenio colectivo - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA (CINESA), Cataluña

Inicio de Vigencia:15 de Mayo de 2003
Fin de Vigencia:28 de Febrero de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3884 de 15/05/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/1349/2003, de 28 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col-lectiu de treball de la Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA (CINESA) (centres de Barcelona i la seva província) per als anys 2002-2004 (codi de conveni núm. 0811042).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball de la Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA (CINESA) (centres de Barcelona i la seva província), subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 17 de maig de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col-lectiu de treball de la Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA (CINESA) (centres de Barcelona i la seva província) per als anys 2002-2004 (codi de conveni núm. 0811042) al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Barcelona, 28 de febrer de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col-lectiu de l'empresa Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA (CINESA) (centres de la Barcelona i la seva província) per als anys 2002-2004

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni és d'aplicació a la província de Barcelona.

Article 2

Àmbit funcional

Estan compresos en l'àmbit funcional totes les activitats i els locals de l'empresa que estableix l'àmbit territorial de l'article anterior.

Article 3

Àmbit personal

Aquest Conveni és d'aplicació als treballadors que tenen una relació laboral amb l'empresa Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA (CINESA), a excepció dels que ocupen càrrecs o responsabilitats directives.

A aquest efecte, el personal regit per aquest Conveni col-lectiu ha d'estar enquadrat obligatòriament en les categories i grups professionals que estableix l'article 9, tret que, a títol individual, tingui garantida i conservi una categoria professional anterior, en virtut del que preveu el dit article.

Article 4

Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor una vegada s'hagi signat. No obstant això, les seves condicions econòmiques es retrotreuen a l'1 de gener de 2002.

Article 5

Compensació i absorció

S'ha d'aplicar compensació i absorció quan els salaris realment abonats en conjunt i còmput anual siguin més favorables per als treballadors que els fixats a l'ordre normatiu o convencional de referència.

Article 6

Durada

La durada d'aquest Conveni s'estableix per 3 anys: des de l'1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2004. És prorrogable tàcitament per períodes successius d'1 any si no es denuncia de la manera reglamentària amb una antelació mínima de 3 mesos al venciment o a qualsevol de les seves pròrrogues.

En el cas que aquest Conveni sigui denunciat, mentre no s'aconsegueixi un acord exprés només perden vigència les seves clàusules obligants i es manté en vigor el contingut normatiu, sempre atenint-se al que determina l'article 89.2 de l'Estatut dels treballadors. Si les negociacions no s'han conclòs el dia 15 de desembre de l'any del seu venciment s'ha de procedir a suspendre-les, en atenció a les festes que coincideixen amb el període de suspensió al-ludit, i no es poden reprendre fins al 19 de gener de l'any següent.

Article 7

Comissió Paritària

Es constitueix la Comissió Paritària, formada per 3 membres i 2 suplents de cada una de les parts, amb la missió d'intervenir quan es produeixi alguna discrepància amb motiu de l'aplicació d'aquest Conveni i determinar la interpretació correcta aplicable al cas en qüestió.

Les resolucions d'aquesta Comissió Paritària s'han d'adoptar per majoria absoluta dels integrants de cada una de les representacions.

En el cas que la Comissió Paritària no arribi a un acord en qualsevol de les qüestions que se li plantegin, les parts han de sotmetre la qüestió al Tribunal Laboral de Catalunya, que ha d'emetre un dictamen sobre el tema plantejat.

Per part de l'empresa: José M. Martínez Caballero, Javier Fernández Montolí i José Batlle Duró. Suplents: Agustín Sánchez Saez i José Albes Castellanos.

Pels treballadors: Antonio Arias Querol, Asunción Calderón Martínez i José Condeminas Llongueras. Suplents: Pau Martínez López de Oñate i Damián de Castro Batet.

Capítol 2

Classificació professional i plantilles

Article 8

El personal regit pel present Conveni ha d'estar enquadrat en alguna de les categories i grups professionals següents:

Grups professionals

 1. Administratius:

  oficial administratiu de primera

  auxiliar administratiu

 2. Atenció al públic o serveis generals:

  taquiller

  porter/acomodador

  personal de manteniment

  dependent

  personal de neteja

 3. Personal de cabina:

  operador de cabina

  Les persones que tinguin una categoria que no surti en aquesta classificació l'han de tenir garantida, a títol individual, durant tota la vigència del seu contracte.

  Els empleats que tinguin la responsabilitat de gerent de local han de percebre el salari corresponent al grup 2; tenen dret que se'ls reconegui el dit càrrec de confiança a la nòmina i que, a més del salari que els correspon segons la classificació professional establerta més amunt, se'ls aboni un complement de dedicació i responsabilitat d'un import mínim de 100 euros al mes, el qual compensi la realització de les seves funcions, la flexibilitat horària i la major dedicació inherent al dit càrrec. La realització d'aquestes funcions implica la realització de qualsevol de les funcions pròpies del personal del grup 2 sempre que calgui.

  Queden exclosos de la mobilitat funcional els operadors de cabina per aplicació de l'OM d'1 de març de 1980, en relació amb les cabines de locals cinematogràfics.

  Article 9

  Definició de categories

 4. Administratius

  Oficial administratiu de primera: és el treballador que, amb la formació necessària, desenvolupa tasques administratives qualificades amb un cert grau de responsabilitat.

  Auxiliar administratiu: és el treballador que, amb coneixements bàsics d'administració, fa tasques semiqualificades, entre les quals hi pot haver l'atenció telefònica, arxiu, recepció de documents, etc.

 5. Atenció al públic o serveis generals

  Taquiller: és el treballador que fa la venda al públic dels billtets i també les funcions complementàries de la taquilla; fa lliurament de la recaptació obtinguda dins del seu horari i local.

  Porter/acomodador: és el responsable de la vigilància dels accessos al local, la distribució del públic a les portes, l'acomodació d'espectadors i totes les funcions que siguin complementàries de les anteriors.

  Personal de manteniment: són els treballadors que s'encarreguen de mantenir les instal-lacions en bon estat d'ús per garantir el desenvolupament normal de l'activitat.

  Dependent: és el treballador encarregat de fer les funcions necessàries i d'atenció al públic, dins del cinema, per vendre els productes de bars, botigues de llaminadures i parades de crispetes i també les funcions complementàries de les anteriors.

  Personal de neteja: són els treballadors encarregats de fer la neteja de les instal-lacions de l'empresa.

 6. Personal de cabina

  Operador de cabina: és la persona amb la preparació i formació suficients que assumeix la responsabilitat de la projecció de la pel-lícula o altres tasques complementàries dins de les seves funcions.

  Plantilles d'operadors de cabina

  S'estableixen diverses modalitats de plantilles d'operadors a les cabines de projecció cinematogràfiques, segons el sistema de treball que determinin les seves instal-lacions, l'equip tècnic instal-lat i les diverses modalitats horàries, i també les que deriven de sistemes de projecció múltiple i a diferents nivells.

  Com a norma general, és operador de cabina el treballador que posseeix la titulació professional per les vies derivades de l'aplicació de les ordres ministerials de 4 de juny de 1965 i 9 de febrer de 1966. Tota contractació de personal no titulat és il-legal.

  En general, la plantilla d'operadors s'ha d'adaptar a les necessitats derivades de les característiques del local, del nombre de cabines i màquines de projecció i de la tecnologia que hi ha al centre de treball. Amb caràcter general és exigible una plantilla mínima de 2 operadors per centre de treball.

 7. Personal de sala i taquilla

  Aquest Conveni estableix que els centres de treball han de mantenir en qualsevol circumstància com a personal de sala un porter, un acomodador i un taquiller.

  Capítol 3

  Retribucions

  Article 10

  Increment salarial

  El percentatge d'increment salarial és del 3% per a tot el personal regit per aquest Conveni. S'estableix una clàusula de revisió salarial per al cas que l'increment de l'IPC real d'aquest exercici superi l'increment pactat. En conseqüència, els salaris vigents a l'empresa a partir de l'1 de gener de 2002 han de ser el que hi ha a la taula salarial adjunta.

  Per a l'any 2003 s'estableix un increment equivalent al de l'IPC real del període de l'1 de gener de 2002 al 31 de desembre de 2002 més 0,30, que s'ha d'aplicar a tots els conceptes econòmics i la taula salarial de l'any 2002.

  Per a l'any 2004...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA