Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3885 de 16/05/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/1371/2003, de 19 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC del Conveni col-lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de revisió de l'IPC del Conveni col-lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per la Construcció, UGT i CCOO, el dia 18 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC del Conveni col-lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis de Barcelona de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.

.2 Disposar-ne la publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de març de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió d'IPC del Conveni col-lectiu de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2002

Assistents:

Per una banda la representació empresarial: Asensi Sanfulgencio Molina (Gremi Constructors), Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig (Associació de Promotors), Jordi Bachs (Associació de Promotors) i Jesús Calero (Càmara de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Estanislao Codina Llobet, Josep Vergé González i Avelina Barja.

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

Per CCOO: Quintin Aldana Hidalgo, Joaquin Estrada López, José Luis Hernández, Sergio Moran, Jacinto Naval Álvarez, Antonio Cuellar Guerrero i José Cabanillas.

Assessor: Florentino del Barrio.

Per UGT: Gabriel Vázquez Duarte, Mariano Martín Silvestre, José Antonio Riveiro Rodríguez, Manuel García Serna, Francisco Pelaez Flores, José Herzog Dieguez i José García Vargas.

Assessors: Manuel Gallardo Méndez, Jacinto Valle Valle, Isabel Martínez Abril, Miguel García Vázquez i José Leiva Reyes.

Signatura taules salarials any 2002 revisades segons l'article 63 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 h del dia 18 de febrer de 2003, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresol, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2002-2004, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Es procedeix a la lectura de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2002 revisades al 2% d'increment sobre les taules definitives de l'any 2001, segons estableix l'article 63 del Conveni col·lectiu, que s'adjunten a la present, i en prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO per el Sr. Jacinto Naval Alvarez, en nom d'UGT el Sr. Gabriel Vazquez Duarte i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol i Manel Alcaraz, acordant-se la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Tot seguit, el membre de la representació empresarial, el Sr. Asensio Sanfulgencio presenta la seva dimissió com a membre de la Comissió Negociadora i Paritària d'aquest Conveni col·lectiu, substituint-lo el Sr. Josep Vergè, qui queda nomenat en aquest acta com a membre titular per la representació empresarial de la Comissió Negociadora i Paritària del Conveni col·lectiu de construcció per la província de Barcelona.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta que, en mostra de conformitat, és signada per tots els assistents, acordant-se la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Annex 1.a

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2002 revisades segons l'article 63.

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; ; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PD

GJ

GN

V

T

Encarregat

8.449,07

5.446,55

1.344,69

1.581,67

1.581,67

1.581,67

19.985,32

Capatàs

7.923,34

5.166,68

1.344,69

1.500,36

1.500,36

1.500,36

18.935,79

Modelista

7.836,66

4.996,75

1.109,08

1.450,61

1.450,61

1.450,61

18.294,32

Adornista

7.836,66

4.996,75

1.109,08

1.450,61

1.450,61

1.450,61

18.294,32

Cap de taller

8.449,63

5.442,79

1.344,69

1.581,29

1.581,29

1.581,29

19.980,98

Contramestre

7.923,34

5.166,68

1.344,69

1.500,36

1.500,36

1.500,36

18.935,79

Apuntalador-barrinaire

7.601,02

5.001,33

1.344,69

1.451,10

1.451,10

1.451,10

18.300,34

Oficial de primera

7.629,91

4.883,45

1.109,08

1.418,29

1.418,29

1.418,29

17.877,31

Oficial de segona

7.044,73

4.571,95

1.109,08

1.327,71

1.327,71

1.327,71

16.708,89

Ajudant

6.578,91

4.323,75

1.109,08

1.255,66

1.255,66

1.255,66

15.778,72

Peó especialista

6.431,79

4.243,77

1.109,08

1.232,75

1.232,75

1.232,75

15.482,89

Peó ordinari

6.357,04

4.172,14

1.056,61

1.209,55

1.209,55

1.209,55

15.214,44

Marmitó de 16 anys

3.681,38

2.496,28

594,10

723,90

723,90

723,90

8.943,46

Marmitó de 17 anys

3.966,58

2.646,21

594,10

766,97

766,97

766,97

9.507,80

Aprenent de primera

3.208,10

2.240,17

594,10

649,41

649,41

649,41

7.990,60

Aprenent de segona

3.394,48

2.346,37

594,10

678,71

678,71

678,71

8.371,08

Guarda jurat

6.799,58

4.416,20

1.056,61

1.278,37

1.278,37

1.278,37

16.107,50

Vigil. taller o magatzem

6.354,16

4.178,82

1.056,61

1.210,57

1.210,57

1.210,57

15.221,30

Aux. tèc. obra

7.690,52

4.878,47

1.056,61

1.416,05

1.416,05

1.416,05

17.873,75

Aux. adm. obra

7.213,57

4.749,37

1.292,23

1.378,02

1.378,02

1.378,02

17.389,23

Magatzemer magatzem central

6.952,43

4.499,48

1.056,61

1.302,52

1.302,52

1.302,52

16.416,08

Llister magatzemer

6.798,73

4.405,77

1.056,61

1.277,31

1.277,31

1.277,31

16.093,04

Cap de servei

10.691,82

6.120,32

1.292,23

1.923,82

1.923,82

1.923,82

23.875,83

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

10.234,69

5.925,17

1.292,23

1.856,87

1.856,87

1.856,87

23.022,70

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

9.603,24

5.601,62

1.292,23

1.757,00

1.757,00

1.757,00

21.768,09

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

9.166,86

5.384,90

1.292,23

1.688,62

1.688,62

1.688,62

20.909,85

Ajudant d'obra

8.951,25

5.283,20

1.292,23

1.655,06

1.655,06

1.655,06

20.491,86

Encarregat general

8.735,67

5.165,11

1.292,23

1.619,94

1.619,94

1.619,94

20.052,83

Cap 2a org., cap 2a adm., delin. sup.

8.104,08

4.846,65

1.292,23

1.521,87

1.521,87

1.521,87

18.808,57

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a,delin. 1a

7.446,89

4.533,39

1.292,23

1.420,43

1.420,43

1.420,43

17.533,80

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

6.840,40

4.112,24

1.056,61

1.289,99

1.289,99

1.289,99

15.879,22

Aux. ven., aux. adm., aux. org. de 21 anys o més

6.178,17

3.783,57

1.056,61

1.185,77

1.185,77

1.185,77

14.575,66

Aux. ven., aux. adm., aux. org. menor de 21 anys

5.792,98

3.598,67

1.056,61

1.127,53

1.127,53

1.127,53

13.830,85

Calc., ajud. top., telèf., const., cobr.,orden., port., inf.

6.039,38

3.721,94

1.056,61

1.166,36

1.166,36

1.166,36

14.317,01

Aspirant 16-17 anys, grum 16-17 anys

3.205,71

2.083,60

594,09

652,25

652,25

652,25

7.840,15

Retribució mensual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; T: total.

C

S

PC

PD

T

Cap de servei

971,98

556,39

117,48

1.645,85

Ajud. llic., eng...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA