Convenio colectivo - Fira Internacional de Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 2 de Mayo de 2002
Fin de Vigencia:18 de Abril de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3627 de 02/05/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 26 de novembre de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fira Internacional de Barcelona per als anys 2001 i 2002 (codi de conveni núm. 0801852).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fira Internacional de Barcelona subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 7 de novembre de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fira Internacional de Barcelona per als anys 2001 i 2002 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de novembre de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de la Fira Internacional de Barcelona per als anys 2001 i 2002

Capítol 1

Àmbit personal; vigència i durada; pròrroga

Disposicions generals

Article 1

Àmbit personal

El Conveni és d'àmbit d'empresa i regula les relacions laborals entre La Fira Internacional de Barcelona (FIB) i els empleats que pertanyen a les categories que s'indiquen a l'article 15, tret dels directors.

El Conveni no afecta les relacions a què es refereixen els articles 1.3 i 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, que promulga l'Estatut dels treballadors.

El personal contractat per prestar serveis en treballs fixos, però de caràcter discontinu, es regeix per les normes que conté el capítol 10 d'aquest Conveni.

Article 2

Vigència i durada

Aquest Conveni té efectes des de l'1 de gener de 2001 i finalitza el 31 de desembre de 2002.

Article 3

Pròrroga

El Conveni serà prorrogat tàcitament per períodes successius d'1 any si no se'l denuncia per a la seva revisió o rescissió amb 3 mesos d'antelació al seu venciment o a qualsevol de les seves pròrrogues. Les negociacions per als convenis successius s'iniciaran, en tot cas, durant el mes de gener.

Article 4

Prelació de normes

Les normes que conté aquest Conveni regulen les relacions entre la FIB i els seus empleats, preferentment i prioritàriament a altres disposicions de caràcter general, fins i tot en aquelles matèries en què les estipulacions siguin diferents de les que estableixen els reglaments o altres disposicions de caràcter general. En allò que no preveu, cal atenir-se al que estableix l'Estatut dels treballadors.

Article 5

Compensació

Les condicions retributives i de treball que s'acorden substitueixen i compensen les vigents fins ara, en còmput anual i global, sigui quin sigui el seu origen o la seva naturalesa.

Article 6

Absorció

Les condicions retributives i de treball acordades podran ser compensades, de manera global i en còmput anual, per qualsevol millora retributiva o de condicions de treball que es pugui promulgar en el futur o per disposició legal.

Article 7

Conflicte de normes

Els conflictes originats entre els preceptes de dues o més normes laborals, tant estatals com pactades, es resolen mitjançant l'aplicació de la més favorable per al treballador, valorada en conjunt i en còmput anual, pel que fa als conceptes quantificables.

Article 8

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic únic i indivisible, i per a la seva aplicació pràctica són considerades globalment.

En el cas que l'autoritat laboral, d'acord amb el que preveu l'article 90.5 del Reial decret legislatiu 1/1995, consideri remetre el Conveni al jutjat social, caldrà acatar la decisió de la sentència corresponent.

Article 9

Garantia personal

L'aplicació d'aquest Conveni s'entén sens perjudici del respecte a les condicions personals superiors que pugui tenir reconegudes qualsevol empleat en l'aspecte retributiu.

Article 10

Comissió Paritària

Es constitueix la Comissió Paritària del Conveni, les funcions de la qual són les que a cada moment li assigni la legislació vigent.

La Comissió Paritària està integrada per quatre vocals en representació dels treballadors i quatre més en representació de la FIB.

El domicili de la Comissió Paritària és el de la FIB.

Capítol 2

Ingressos, període de prova, promocions i cessaments

Article 11

Ingressos

La contractació de personal s'efectua sempre per escrit; s'especifiquen les condicions d'ingrés per escrit i es formalitzen els requisits i els visats a què pugui estar sotmès el contracte, segons la legislació vigent.

Article 12

Període de prova

 1. Les contractacions de nou personal estan subjectes a un període de prova, que es concerta per escrit, de la durada següent:

  Tècnics titulats: 6 mesos

  Peons i netejadors: 15 dies laborables

  Resta del personal: 3 mesos

 2. En el transcurs del període de prova, qualsevol de les parts pot donar per extingit el vincle, sense cap altre requisit que comunicar la seva decisió per escrit a l'altra part. En aquesta comunicació cap de les parts no està obligada a explicar els motius de la seva decisió.

 3. Si durant el període de prova l'empleat deixa de prestar serveis per incapacitat temporal, aquest període no s'interromp, i es manté la facultat rescissòria reconeguda a les parts a l'apartat anterior. No obstant això, les parts poden acordar suspendre el període de prova mentre l'empleat estigui de baixa si quan es produeixi aquesta baixa ho estipulen per escrit i fan constar per escrit les condicions de la interrupció.

  Article 13

  Promocions

 4. Tota vacant que es produeixi a la plantilla fixa es cobreix segons el criteri de la Direcció de la FIB. Prèviament es valora la possibilitat de proveir-la amb personal fix i fix de caràcter discontinu.

  Si no hi ha la possibilitat de promoció interna per cobrir la vacant, pel fet que no hi hagi aspirants o que aquests no tinguin les condicions idònies, es recorrerà a la contractació externa per ocupar el lloc de treball mitjançant procediments professionals de selecció.

 5. La provisió de les vacants produïdes a la plantilla de personal fix s'efectua mitjançant un procés de selecció que té en compte els principis de publicitat de la convocatòria i igualtat, mèrits i capacitat en la valoració dels aspirants. Poden presentar-hi els qui compleixin les condicions que es determinin.

  Article 14

  Cessaments

 6. El personal cessa a la FIB per qualsevol de les causes d'extinció del contracte que es detallen a l'article 49 de l'Estatut dels treballadors.

 7. Els empleats que desitgin cessar han de fer un preavís per escrit amb l'antelació següent:

  Personal no qualificat: 15 dies laborals.

  Personal qualificat: 30 dies naturals.

  Capítol 3

  Classificació professional

  Article 15

  Classificació del personal

  Les categories i els grups professionals del personal de la FIB regit per aquest Conveni són els següents:

  Personal tècnic

  Tècnic titulat superior

  Tècnic titulat de grau mitjà

  Tècnic no titulat

  Delineant

  Auxiliar de delineant

  Personal administratiu:

  Cap de secció

  Cap de negociat

  Sotscap de negociat

  Oficial administratiu de primera A

  Oficial administratiu de primera C

  Oficial administratiu de segona

  Auxiliar administratiu

  Auxiliar d'informació

  Auxiliar de protocol

  Aspirant administratiu

  Personal comercial

  Promotor A

  Promotor B

  Personal de serveis diversos

  Encarregat de palau

  Encarregat de magatzem

  Encarregat de vigilància

  Encarregat de distribució

  Telefonista de primera

  Telefonista de segona

  Taquiller

  Relacions públiques

  Locutor

  Monitor d'activitats infantils

  Ajudant de monitor

  Personal d'oficis

  Cap d'equip

  Oficial de primera OD

  Oficial de segona OD

  Conductor A

  Conductor B

  Ajudant

  Peó

  Aprenent

  Personal subaltern

  Conserge

  Ordenança

  Porter vigilant

  Mosso

  Encarregat de neteja

  Netejador

  Personal de restauració

  Cap de sala

  Cap de cuina

  Cambrer

  Cuiner

  Ajudant de cambrer i de cuiner

  Auxiliar de cuina (marmitó, ajudant de cuina)

  Rentaplats

  Article 16

  Definició de les categories professionals

  Personal tècnic

  Tècnic titulat superior

  És l'empleat que, proveït de títol universitari o de grau superior equivalent, exerceix funcions pròpies de la seva professió a la FIB, d'una manera regular i exclusiva, i percep la seva retribució d'acord amb el Conveni i no la modalitat d'honoraris professionals.

  Tècnic titulat de grau mitjà

  És l'empleat que, proveït d'un títol considerat de grau mitjà en la legislació sobre l'ensenyament, exerceix funcions pròpies de la seva professió a la FIB, d'una manera regular i exclusiva, i percep la seva retribució d'acord amb el Conveni i no la modalitat d'honoraris professionals.

  Tècnic no titulat

  És l'empleat que, malgrat no tenir un títol oficial, posseeix extensos coneixements i experiència en una determinada activitat de tipus tècnic, en la qual presta serveis a la FIB.

  Delineant

  És l'empleat que, proveït o no de títol, actua sota les ordres d'un tècnic superior o de grau mitjà. Representa i desenvolupa gràficament els projectes, els estudis, els plànols i els treballs que se li ordena fer, inclosos els de caràcter topogràfic, amb capacitat per interpretar dades preses sobre el terreny, i també elaborar pressupostos d'obra.

  Auxiliar delineant

  És l'empleat que auxilia els delineants a plasmar i desenvolupar gràficament projectes, estudis, plans, pressupostos d'obres i altres feines que se li ordeni fer.

  Personal administratiu

  Cap de secció

  És l'empleat que, sota les ordres immediates de la Direcció, assumeix el comandament, l'organització i la responsabilitat d'una secció tècnica o administrativa.

  Cap de negociat

  És l'empleat que, sota les ordres immediates de la Direcció o d'un cap de secció, assumeix el comandament, l'organització i la responsabilitat d'un negociat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA