Convenio colectivo - Naturantaix, SA., Cataluña

Inicio de Vigencia:20 de Noviembre de 2002
Fin de Vigencia:20 de Noviembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3765 de 20/11/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRE/3317/2002, de 6 de setembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Naturantaix, SA, per a l'any 2002 (codi de conveni núm. TE-4/2002).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Naturantaix, SA, per a l'any 2002, subscrit per les parts negociadores en data 3 de maig de 2002 i presentat per les mateixes parts en data 4 de setembre de 2002, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Resolc:

-1 Disposar el registre del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Naturantaix, SA, per a l'any 2002 en el Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de les Terres de l'Ebre (codi de conveni núm. TE-4/2002).

-2 Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu.

Tortosa, 6 de setembre de 2002

Joaquim Ferràs i Prats

Delegat territorial de Terres de l'Ebre en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col-lectiu de treball de l'empresa Naturantaix, SA, per a l'any 2002

Article 1

Parts negociadores

El present Conveni té com a parts signatàries, per una part el representant legal de l'empresa i per l'altra el Comitè d'empresa. Totes dues parts es reconeixen legitimació per a negociar aquest Conveni.

Article 2

Àmbit d'aplicació

El present Conveni afecta i és d'aplicació a tot el personal vinculat a l'empresa mitjançant contracte laboral, amb independència de les seves comeses.

S'exclouen expressament:

 1. Els que executen funcions d'alt consell i els membres dels òrgans d'administració, sempre que les seves activitats sols comportin la relació de tasques inherents a tals càrrecs.

 2. El personal d'alta direcció que disposa l'article 2.1.a) de l'Estatut dels treballadors.

  El present Conveni col-lectiu afecta el personal de l'empresa Naturantaix, SA, definit anteriorment, en tots els seus centres de treball existents o que es puguin crear, en l'àmbit estatal, durant la seva vigència.

  Article 3

  Vigència

  Aquest Conveni entrarà en vigor el primer dia de gener del 2002, independentment de la data en què sigui publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  La duració serà d'1 any, finalitzant el 31 de desembre del 2002. Es prorrogarà tàcitament cada any, mentre no sigui denunciat reglamentàriament.

  Denúncia

  La denúncia que proposi la iniciació, revisió o pròrroga s'ha de fer amb 2 mesos de temps respecte a la data d'expiració del Conveni davant l'autoritat laboral competent.

  Article 4

  Garantia personal

  Es respectaran aquelles situacions personals de què es gaudia abans de la data de formalització del Conveni, que amb caràcter normal, el superin; i es mantindran a títol personal estrictament.

  Article 5

  Vinculació a la totalitat

  El Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible. En el supòsit que l'autoritat laboral competent, en l'exercici de les facultats que li són pròpies, no l'homologui totalment, queda sense eficàcia pràctica, i serà necessari reconsiderar el seu contingut íntegrament.

  Article 6

  Productivitat

  Sempre que existeixin raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, la Direcció de l'empresa podrà acordar modificacions substancials de les condicions de treball. Atesa la situació actual i la possibilitat que aquesta modificació es produeixi durant el proper any, ambdues parts es comprometen a negociar de bona fe a fi d'arribar a un acord sobre les condicions concretes de la modificació.

  Article 7

  Retribucions

  Les retribucions que estableix aquest Conveni tenen el caràcter de mínimes i d'obligat compliment.

  Salari base i plus d'assistència

  S'estableix un salari base de conveni per a cada categoria professional i, com a complement retribuïdor, un plus d'assistència, segons la quantia fixada en la taula salarial annexa.

  El plus d'assistència es merita tots els dies de l'any, llevat dels diumenges.

  S'estableix un complement retribuïdor per productivitat de tres amb seixanta-un (3,61) euros diaris per jornada efectivament treballada, que no s'acreditarà ni en dissabtes i diumenges ni festius, ni en els períodes d'IT.

  Antiguitat

  A partir de l'1 de gener de 2002 no es generaran per aquest concepte nous drets, quedant per tant suprimit.

  No obstant, els treballadors que tinguessin generats drets i quanties en concepte d'antiguitat abans de l'entrada en vigor d'aquest conveni mantindran la quantia consolidada.

  Aquesta quantia quedarà reflectida a la nòmina de cada treballador com un complement personal, sota el concepte d'antiguitat consolidada, no essent absorbible ni compensable.

  Per a compensar la pèrdua econòmica que suposa la desaparició d'aquest concepte, es pagaran les quantitats següents:

  Encarregat: 629,56 euros

  Oficial 1a: 604,65 euros

  Oficial 2a: 599,22 euros

  Oficial 3a: 596,73 euros

  Peó: 593,10 euros

  Aprenent 1a: 368,23 euros

  Aprenent 2a: 368,23 euros

  Aquestes quantitats es dividiran per quatre i s'addicionaran durant els propers 4 anys a l'import anual del salari base. Aquestes quantitats figuraran a la taula salarial annexa a la columna de compensació d'antiguitat.

  Article 8

  Gratificacions extraordinàries

  Les gratificacions extraordinàries de Nadal i juliol són d'una mensualitat cadascuna per a totes les categories, a raó del salari real. De la mateixa manera, es farà efectiva una paga extraordinària de setze dies per a commemorar la festivitat de Sant Josep.

  Així mateix, s'estableix una paga en concepte de beneficis de trenta dies naturals, pagadora com les gratificacions extraordinàries, que s'ha de fer efectiva durant el mes d'octubre.

  La meritació de les pagues extres serà:

  Març: 1.4 a 31.3

  Juliol: 1.7 a 30.6

  Octubre: 1.11 a 31.10

  Desembre: 1.1 a 31.12

  Article 9

  Calendari laboral

  Les vacances es concedeixen preferentment durant els períodes compresos entre el 1 d'agost i el 26 d'agost, ambdós inclosos; del 23 de desembre al 31 de desembre, també ambdós inclosos i el 28 de març. Per necessitats de la producció es podrà variar algun dia d'aquestes vacances de comú acord entre la direcció i els representants legals dels treballadors.

  Article 10

  Jornada laboral

  La duració de la jornada anual de treball efectiu en tots els àmbits del present Conveni col-lectiu serà a l'any 2000 de mil vuit-centes deu hores (1810) hores, per a l'any 2001 de mil vuit-centes quatre (1804) hores, per a l'any 2002 de mil set-centes noranta-vuit (1798) hores, per a l'any 2003 de mil set-centes noranta-dos (1792) hores, per a l'any 2004 de mil set-centes vuitanta-sis (1786) hores i per a l'any 2005 de mil set-centes vuitanta (1780) hores.

  Prèvia comunicació als representants dels treballadors i sempre que concorrin causes tècniques, productives o organitzatives , l'empresa podrà acordar la distribució irregular de la jornada, respectant els períodes de descans entre jornades establerts per l'article 34.3 de l'Estatut dels treballadors.

  Article 11

  Preavís de cessament voluntari

  Els treballadors que vulguin causar baixa voluntària a l'empresa, li han de notificar amb, almenys, quinze dies d'antelació. L'incompliment d'aquest requisit comportarà la pèrdua del plus d'assistència que li correspondria a l'efectuar la liquidació de les pagues extraordinàries. En cas que el preavís s'efectuï amb menys de 15 dies de temps, la percepció del plus disminuirà proporcionalment d'acord amb els dies de retard.

  Article 12

  Contractes

  1. D'acord amb el que disposa l'article 15.1.b) del text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, la duració màxima dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció, acumulació de feines o excés de comandes, podrà ser de fins a dotze mesos treballats dins d'un període de divuit mesos.

  2. El sector de la fusta, objecte de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA