Convenio colectivo - Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL, Cataluña

Inicio de Vigencia:19 de Junio de 2002
Fin de Vigencia:30 de Abril de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3660 de 19/06/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1730/2002, de 30 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL (servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Castellar del Vallès) per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0809371).

Vist l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL (servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Castellar del Vallès) subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 18 d'abril de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL (servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Castellar del Vallès) per als anys 2001-2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d'abril de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL (servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Castellar del Vallès) per als anys 2001-2003

Assistents:

Delegats de personal: Antonio León Viciana, José Manuel Díaz Camas i Mohamed Gharboui.

Representants de l'empresa: Juan Andrés Sánchez Méndez i David Monreal Vives.

A Castellar del Vallès, a les 20 hores del dia 18 d'abril de 2002, es reuneix la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de TMA Grupo F. Sánchez, SL de Castellar del Vallès, integrada per les persones esmentades més amunt, per fer la reunió convocada dins del termini hàbil (convocatòria sol·licitada pels delegats de personal del centre de treball de Castellar del Vallès el dia 25 de març de 2002), amb l'ordre del dia següent:

Deficiències en la redacció de l'article 1 del Conveni col·lectiu de TMA Grupo F. Sánchez, SL de Castellar del Vallès.

Oberta la sessió, com a qüestió prèvia, les parts decideixen renunciar a la presència d'assessors.

Després d'un estudi detallat de la redacció actual, s'admet un error en aquesta i acorden que el text definitiu sigui exactament el següent:

'Article 1

Finalitat

Aquest Conveni és d'aplicació a tots els treballadors de l'empresa TMA Grupo F. Sánchez, SL que presten els seus serveis en la recollida domiciliària d'escombraries de la ciutat de Castellar del Vallès. En l'activitat de neteja viària cal atenir-se al Conveni col·lectiu de Sant Cugat del Vallès quant a drets d'índole no econòmica i a l'annex 3 (que és incorporat al Conveni) quant a drets d'índole econòmica.'

Es faculta l'empresa perquè designi la persona que s'ha d'encarregar del registre d'aquesta acta davant l'autoritat laboral competent, a fi que quedi homologada la nova redacció.

Perquè consti així, com a prova de conformitat, les parts signen al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Annex 3

Taula salarial 2002

C: categories; LS: llicenciat superior; D: diplomat; AA: auxiliar administratiu; S: supervisor; OC: oficial conductor; CM: conductor maquinista; P: peó.

En euros

C

LS

D

AA

S

OC

CM

P

Salari base

819,72

801,81

516,63

701,59

568,29

568,29

516,63

Plus brutedat

122,96

120,27

77,49

105,24

85,24

85,24

77,49

Plus transport

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

Pagues extres

Juny

68,31

66,82

43,05

58,47

47,36

47,36

43,05

Beneficis

68,31

66,82

43,05

58,47

47,36

47,36

43,05

Nadal

68,31

66,82

43,05

58,47

47,36

47,36

43,05

Brut

1.169,11

1.144,04

744,79

1.003,73

817,11

817,11

744,79

En pessetes

C

LS

D

AA

S

OC

CM

P

Salari base

136.390

133.410

85.960

116.735

94.556

94.556

85.960

Plus brutedat

20.458

20.012

12.894

17.510

14.183

14.183

12.894

Plus transport

3.578

3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA