Convenio colectivo - Lear Automotive Eeds Spain, SL. (centre de treball de Valls), Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 06/03/2002
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 18 de desembre de 2001, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu del centre de treball de Valls de l'empresa Lear Automotive Eeds Spain, SL, per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 4300522).

Vist el text del Conveni col·lectiu del centre de treball de Valls de l'empresa Lear Automotive Eeds Spain, SL, subscrit per les parts negociadores en data 18 de setembre de 2001 i presentat per les mateixes parts en data 30 de novembre de 2001, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Resolc:

-1 Disposar el registre del Conveni col·lectiu del centre de treball de Valls de l'empresa Lear Automotive Eeds Spain, SL, per als anys 2001-2003 en el Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Tarragona.

-2 Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 18 de desembre de 2001

Montserrat Güell i Anglès

Delegada territorial de Tarragona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Lear Automotive Eeds Spain, SL, del centre de treball de Valls per als anys 2001-2002-2003

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni és obligatori en els centres de treball que l'empresa Lear Automotive EEDS Spain SL, té establerts o pugui establir durant la seva vigència, a Valls.

Article 2

Àmbit funcional

Afecta tot el personal que treballa en els centres de treball inclosos en el Conveni.

Article 3

En queda exclòs tot el personal comprès en l'article 2 de l'Estatut dels treballadors, el personal englobat a partir del nivell 4 de responsabilitat destacada de l'empresa, que ho pactin així voluntàriament i individual i el personal que per qualsevol raó quedi exclòs de l'aplicació de les normes de la derogada Ordenança de treball de les indústries siderometal·lúrgiques. Aquest Conveni exclou expressament els representants de comerç.

Secció 2

Vigència, durada, pròrroga, rescissió i revisió

Article 4

Vigència

El Conveni és vigent a tots els efectes el dia 1 de gener de 2001 independentment de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les disposicions del Conveni s'apliquen des del moment de la signatura.

Els conceptes salarials corresponents, s'apliquen amb efectes retroactius al primer dia de gener de 2001.

Article 5

Durada i pròrroga

La durada del Conveni s'estableix des del dia 1 de gener de 2001 fins al dia 31 de desembre de 2003.

A partir d'aquesta data es prorroga tàcitament any rere any, mentre no el denunciï una de les dues parts.

Article 6

Rescissió i revisió

La denúncia que proposi la rescissió o la revisió d'aquest Conveni s'ha de presentar amb els requisits legals i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de finalització de la seva vigència o la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 7

Si les converses o els estudis es prorroguen per un termini que excedeixi el de la vigència del Conveni, aquest s'ha d'entendre prorrogat provisionalment, fins que finalitzin les negociacions esmentades, els acords finals de les quals han d'entrar en vigor amb efectes retroactius des de la finalització d'aquest Conveni.

Secció 3

Compensació, absorció i garanties personals

Article 8

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i a l'efecte de la seva aplicació pràctica s'han de considerar globalment.

Article 9

Compensació

Les estipulacions pactades són compensables en la seva totalitat amb les que regien anteriorment, ja siguin convingudes o concedides unilateralment per l'empresa, sigui quin sigui el seu concepte, les millores voluntàries de sou o de salari, les primes o els plusos variables o els conceptes equivalents, tant si ho són per imperatiu legal, jurisprudencial, contenciós, conveni sindical o pacte de qualsevol classe, contracte individual i els usos i els costums locals, i tant entre conceptes salarials així com altres de distints que s'hagin establert.

Article 10

Absorció

Les disposicions legals futures que introdueixin alguna variació en el règim laboral, només tenen eficàcia si superen globalment, en el conjunt de les empreses, el seu nivell salarial.

En cas contrari, queden absorbides per les condicions pactades en aquest Conveni.

Article 11

Garantia personal

S'han de respectar les situacions personals que, amb caràcter global, excedeixin d'aquest Conveni.

Secció 4

Vinculació a la totalitat

Article 12

En el supòsit de l'article 90, apartat 5 de l'Estatut dels treballadors s'ha de reconsiderar el contingut total del Conveni; la resta, no afectada, queda sense eficàcia pràctica.

Capítol 2

Règim de treball

Secció 1

Organització del treball

Article 13

L'organització pràctica de la feina, amb subjecció a l'Ordenança laboral derogada i a la legislació vigent, és facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa, sens perjudici de la tasca d'assessorament, d'orientació i les propostes que corresponguin al Comitè d'empresa.

Article 14

Qualificació

L'organització de la feina es basa en les valoracions del lloc de treball, normalitzat en valors esglaonats de 10 i en funció de:

Capacitat

 1. Educació i intel·ligència

 2. Experiència

 3. Iniciativa

  Esforç

 4. Físic

 5. Mental i d'atenció visual

  Responsabilitat

 6. Sobre l'equip i el procediment

 7. Sobre el material i el producte

 8. Sobre la seguretat dels altres

 9. Sobre la feina dels altres

  Condicions

 10. De la feina

 11. Riscs inevitables

Article 15

Condicions de treball

Les variacions de mètodes operatius, processos, equip industrial, materials i, en general, de les condicions de treball que són facultat única i exclusiva de l'empresa, comporten la revisió de les valoracions respectives.

Article 16

Revisió i canvi de llocs de treball

 1. Les valoracions dels llocs de treball, s'han de revisar sempre que tinguin variació en les condicions esmentades en l'article 14.

 2. L'empresa ha d'establir una corba d'aprenentatge per a cada lloc de treball directe.

 3. Les bases tècniques utilitzades per a la realització de les corbes d'aprenentatge, s'han de presentar de manera raonada.

 4. Finalitzat el període establert en la corba d'aprenentatge, el treballador ha de percebre el salari corresponent al nou lloc de treball que ocupi, que mai no pot ser inferior al salari de la qualificació que tenia assignada anteriorment, i la prima que assoleixi en aquest nou lloc.

 5. En el cas de canvi de lloc de treball s'ha de garantir al treballador el salari mitjà dels 3 mesos anteriors en el lloc de treball assignat abans, durant el període determinat per la corba d'aprenentatge del nou lloc de treball.

 6. Formen part de la Comissió de Valoracions, 2 membres del Comitè d'empresa designats per aquest; la seva formació queda condicionada pels coneixements tècnics sobre la matèria esmentada, efectuats d'acord amb les orientacions de l'empresa. La formació s'ha de fer per un tècnic exterior a l'empresa. Ambdós membres tenen veu en les deliberacions de la Comissió i, en conjunt, disposen d'1 vot.

 7. S'adjunta a l'annex número 2 la llista de valoració dels llocs de treball per classes i categories, incloses les noves puntuacions.

Article 17

Valoració quantitativa

Es podrà exigir, a tot el personal afectat per aquest Conveni, els rendiments mínims normals a qualitats correctes amb els sistemes implantats en l'empresa actualment:

 1. Estudis de temps i de moviments

 2. Valoració al mèrit

 3. Valoració a la qualitat

 4. Valoracions compostes (ordre, neteja, grup, activitat general, etc.) o de qualsevol altre que es pugui implantar en el futur.

Article 18

Valoració qualitativa

La fixació dels índex de deixalles i de la qualitat admissible en cadascuna de les fases de la feina, és facultat total de l'empresa, que el personal s'obliga a respectar en tot moment i l'incompliment del qual pot repercutir en els rendiments assolits i incórrer en les sancions que corresponguin d'acord amb allò establert en el Reglament de règim interior.

Article 19

Equip i material

A cada lloc de treball, s'ha d'exigir la vigilància necessària, l'atenció, la conservació i la neteja.

Secció 2

Bases de productivitat

Article 20

Definicions de productivitat

Els conceptes essencials en què es basa el pla de productivitat d'aquest Conveni són els que definim a continuació:

 1. Activitat normal:

  És la que executa un operari mitjà, coneixedor de la feina, conscient de la seva responsabilitat, però que treballa sense estímul.

  An=1000

  Es pot prendre com a referència, l'activitat que realitza un operari de 1,65 m d'alçada mitjana, amb pas de 0,75 m que en 1 hora recorre 5 km per terreny pla, sense obstacles, inclòs el temps de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA