Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/760/2003, de 20 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col-lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Tarragona per al període 2002-2005 (codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball de sector de transports de viatgers per carretera, subscrit per les parts negociadores en data 19 de setembre de 2002 i presentat en aquesta oficina per les mateixes parts en data 28 d'octubre de 2002, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Tarragona (DOGC núm. 3642, de 24 de maig de 2002),

Resolc:

-1 Disposar el registre de la revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball de sector de transports de viatgers per carretera per al període 2002-2005 (codi de conveni núm. 4301315) en el Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Tarragona.

-2 Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu.

Tarragona, 20 de febrer de 2003

Montserrat Güell i Anglès

Subdirectora general d'Afers Laborals i d'Ocupació en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col-lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona peral període 2002-2005

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit territorial

Les normes d'aquest Conveni s'han d'aplicar a tota la província de Tarragona.

Article 2

Àmbit funcional

Aquest Conveni és d'aplicació a totes les empreses del transport de viatgers per carretera que presten els seus serveis de transport regular permanent d'ús general (també denominats serveis regulars lineals i de zona), tant si són urbans com interurbans, regulars temporals, regulars d'ús especial (també denominats serveis discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari), discrecionals (discrecionals consolidats i de cobrament individual) i turístics.

El Conveni afecta la totalitat del personal de les empreses compreses per aquest Conveni, i afecta tant als treballadors fixos com els eventuals o interins que actualment prestin serveis laborals, com també els que ingressin en aquestes empreses durant la vigència del Conveni.

Article 3

Àmbit personal

El Conveni és d'aplicació a tots els treballadors i empreses inclosos en l'àmbit funcional i territorial d'aquest Conveni, amb independència de sigui quina sigui la modalitat de contracte de treball, amb l'única excepció als treballadors vinculats per una relació laboral de caràcter especial als que fa referència l'article 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.

Article 4

Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor, a tots els efectes, l'1 de gener de 2002, independentment de la data en què es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva durada és fins al 31 de desembre de 2005.

Article 5

Denúncia

La denúncia per a la rescissió o la revisió d'aquest Conveni, la pot formular qualsevol de les parts, mitjançant un escrit raonat en què s'ha d'indicar o bé la rescissió del Conveni, o bé, de forma detallada, els punts objecte de la revisió. La denúncia ha d'ésser notificada a l'altra part amb una antelació mínima de 3 mesos a la data del seu venciment inicial o la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Una vegada denunciat el Conveni, i en tant no s'assoleixi l'acord exprés, perden vigència les seves clàusules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, s'ha de mantenir en vigor el seu contingut normatiu.

Article 6

Pròrroga

En cas que cap de les parts legitimades denunciï aquest Conveni en el termini fixat per a això, aquest s'ha d'entendre tàcitament prorrogat per períodes d'una anualitat, sense cap modificació del seus conceptes, mòduls i retribucions.

Article 7

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i a l'efecte de la seva consideració pràctica, s'han de considerar globalment. En cas que per resolució administrativa o judicial algun dels pactes d'aquest Conveni sigui considerat nul o sigui modificat, el Conveni perd, sense cap excepció, la seva eficàcia, i si s'escau la constitució, de nou, de la Comissió deliberant a fi de tornar-se a negociar el contingut.

Article 8

Prelació de normes

Allò convingut per les parts d'aquest Conveni regula amb caràcter preferent i prioritari les relacions entre l'empresa i els treballadors en totes les matèries compreses en el seu contingut.

En tot allò que no preveu aquest Conveni s'han d'aplicar les disposicions legals vigents que corresponguin.

Article 9

Garantia personal

Cal respectar les situacions personals que superin les del Conveni amb caràcter global, i s'han de mantenir estrictament "ad personam".

Article 10

Clàusula d'inaplicació econòmica

Per a aquelles empreses que es trobin en situació de pèrdues i altres causes, reconegudes i constatades pels treballadors i empreses mitjançant l'aportació de la documentació presentada en els dos darrers exercicis davant els organismes oficials (Ministeri d' Hisenda o Registre Mercantil), podran desvincular-se dels compromisos en matèria salarial i règim econòmic continguts al present Conveni.

Amb aquesta finalitat l'empresa haurà de lliurar als representants legals dels treballadors o, si no en tenen, a aquests, la documentació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior, i els treballadors s'han de comprometre a mantenir la necessària reserva.

En el moment que l'empresa comuniqui la seva intenció d'iniciar el procés de negociació en el seu si, que haurà d'efectuar-se abans del transcurs de dos mesos a partir de la firma del Conveni o abans de l'1 d'agost dels respectius exercicis econòmics, ho comunicarà també, necessàriament, a efectes informatius, a la Comissió Paritària del Conveni.

Una vegada constatada la situació de l'empresa, ambdues parts acordaran l'aplicació quantitativa de la present clàusula d'inaplicació econòmica.

Aquest procés no serà superior a 30 dies.

En cas de desacord entre les parts, ambdues ho plantejaran a la Comissió Paritària que resoldrà en un termini màxim de 15 dies, i si persisteix el desacord, empresa i treballadors es sotmetran a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

A les empreses en les quals s'acordi l'aplicació de la clàusula d'inaplicació econòmica, es crearà una comissió de seguiment, integrada pels representats de les parts, per vetllar pel compliment de l'acord aconseguit.

La situació econòmica de l'empresa o altres causes que justifiquin aquesta decisió s'han d'acreditar, en cas de persistència, anualment.

Article 11

Comissió Paritària

Es crea una comissió paritària que s'ha d'encarregar de totes les qüestions que resulten de l'aplicació del Conveni i a la qual s'han de sotmetre les parts ineludiblement, en primera instància. La comissió és composta de sis vocals treballadors i sis vocals empresaris, tots ells de l'activitat, escollits per les seves representacions respectives d'entre els que han participat en les deliberacions d'aquest Conveni. A les reunions podran assistir els assessors de les representacions respectives, els quals tindran veu però no vot.

Per a l'adopció d'acords fa falta la conformitat de com a mínim vuit vocals en igualtat paritària.

Article 12

Subrogació

En el cas de finalització total o parcial de les concessions o els serveis urbans o interurbans permanents d'ús general (concessions lineals),la nova empresa o concessionari que passi a prestar aquests serveis s'ha de subrogar amb tots els treballadors, afectats directament o indirecta a l'explotació, de l'antic concessionari o prestatari.

Capítol 2

Productivitat i organització del treball

Article 13

Productivitat

Totes dues parts convenen que la productivitat, tant la del personal com la dels factors que intervenen a l'empresa, constitueix un dels mitjans principals per a l'elevació del nivell de vida.

Consegüentment, són facultats de l'empresa:

  1. La determinació i l'exigència de rendiments normals.

  2. L'adjudicació del nombre d'elements o de la tasca necessària corresponents al rendiment mínim exigit.

  3. La fixació de les normes laborals que garanteixin la bondat i la seguretat del servei, i també l'establiment de les sancions per al cas d'incompliment. Tots dos extrems s'han de determinar en escrits que l'empresa autoritzi i publiqui degudament, els quals s'han de fer avinents prèviament als interessats.

  4. L'exigència d'atenció, vigilància i netedat del vehicles, les eines, la maquinària, etc., al personal que en sigui responsable.

  5. La mobilitat i la redistribució del personal de l'empresa d'acord amb les necessitats d'organització de producció.

  6. El manteniment de l'organització de la feina en els casos de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA