Convenio colectivo - Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4177 de 19/07/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/1982/2004, de 17 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 0801052).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 17 de setembre de 2003, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració

de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 0801052) al Registre deconvenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 17 de març de 2004

Francisca Antolinos i Jiménez

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2003-2005

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni és d'aplicació a tots els centres de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona que hi ha actualment o que es puguin crear durant la vigència del Conveni.

Article 2

Àmbit funcional

Els preceptes d'aquest Conveni regulen les relacions laborals concertades entre el Consorci de la Zona Franca i el personal del Consorci de la Zona Franca, amb les excepcions que es determinen en l'àmbit personal.

Article 3

Àmbit personal

Amb caràcter general, aquest Conveni s'aplica tant als treballadors que integrin la plantilla de l'empresa en el moment que entri en vigor com als que ingressin a l'empresa durant la vigència del Conveni, amb les excepcions següents:

 1. El personal nomenat per exercir el càrrec de director dels diversos departaments.

  Aquest personal quedarà exclòs del Conveni només en aquelles matèries que, de manera expressa, hagin estat objecte de regulació específica i particular en les seves respectives condicions contractuals. En les matèries restants, especialmentles relatives a jubilació (article 46) i acció social (de l'article 67 al 76), serà aplicable aquest Conveni.

 2. També se n'exclouen voluntàriament els treballadors nomenats per la Direcció per exercir càrrecs d'adjunt, cap o similars classificats en el grup professional 10, sempre que la Direcció ho proposi i que el treballador manifesti de manera expressa i per escrit el seu desig de quedar exclòs del Conveni.

  En aquest cas, serà igualment aplicable a aquest personal el que s'estableix en el segon paràgraf de l'apartat a) anterior per al càrrec de director de departament.

 3. El personal previst en els apartats a) i b) tindrà l'obligació de complir, com a mínim, la jornada setmanal establerta, com també de fer les borses horàries anuals previstes en els articles 19.7, 20.1, 55.1 i 55.2.

  Article 4

  Àmbit temporal

  Aquest Conveni té una durada de 3 anys i té efectes des de l'1 de gener de 2003, llevat del que fa referència a indemnitzacions i abonaments de despeses, que esdevindrà efectiu des del mes següent al de la seva signatura.

  Article 5

  Prelació de normes: dret supletori

  Les normes contingudes en aquest Conveni regulen les relacions laborals entre l'empresa i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari, i prevalen davant qualsevol altra norma que no sigui de dret necessari absolut.

  Amb caràcter supletori, pel que fa al que no preveu aquest Conveni, s'aplicarà l'Estatut dels treballadors i les disposicions de caràcter general.

  Article 6

  Compensació i absorció

  1. Les condicions laborals i econòmiques que estableix aquest Conveni, valorades en conjunt i en còmput anual, compensen i substitueixen totes les aplicades a l'empresa que hi pogués haver abans, siguin quins siguin el seu origen, naturalesa, denominació i la forma com s'havien concedit.

  2. Les modificacions econòmiques derivades de disposicions o resolucions legals futures que siguin aplicables al Consorci de la Zona Franca, com també les individuals, administratives i contencioses que comportin una variació econòmica en tots o algun dels conceptes retributius que hi hagi actualment, o que impliquin la creació de nous conceptes, es consideraran absorbides per les millores pactades en aquest Conveni. Únicament tindran eficàcia pràctica si, considerades globalment i en còmput anual, superen el nivell total anual d'aquest Conveni, i en cas contrari, quedaran absorbides pel Conveni.

  3. Per a la valoració d'aquests còmputs globals es considera el cost total del personal per horatreballada efectivament, excloent-ne el cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.

  4. Les dues pagues extraordinàries de setembre i de beneficis van quedar incloses en la retribució bruta anual i, des de 1985, van quedar prorratejades en laretribució bruta mensual.

   Les gratificacions d'obra, de canvi de torn i d'ús de vehicles particulars van quedar incorporades, des de 1985, en les percepcions totals del personal que les percebia.

   Article 7

   Unitat i indivisibilitat. Vinculació a la totalitat

   8.1 Les condicions pactades en aquest Conveni formen un tot indivisible, per la qual cosa no es podrà aplicar una o diverses normes i oblidar la resta, sinó que amb caràcter general el Conveni ha de ser aplicat i observat íntegrament.

   8.2 S'exceptuen d'aquestes normes les modificacions realitzades d'acord amb l'article 14.e) del present Conveni, que tenen el mateix valor i la mateixa validesa que el Conveni i que hi queden incorporades amb caràcter general.

   Article 8

   Garanties personals

  5. Les retribucions pactades en aquest Conveni no afecten els treballadors que, en la data de l'entrada en vigor, percebin unes quantitats superiors a les que consten en aquest Conveni, considerades en còmput anual i globalment.

  6. Aquesta garantia té un caràcter exclusivament personal, per la qual cosa el personal de nou ingrés no pot al·legar a favor seu les condicions més beneficioses de què hagin gaudit els treballadors que abans ocupaven els llocs als quals es destinin o es promoguin.

  7. El personal amb jornada reduïda diferent de la que estableix amb caràcter general aquest Conveni, percep un salari proporcional a la jornada que faci, excepte el personal que s'aculli a l'article 72.

   Article 9

   Denúncia

   La denúncia d'aquest Conveni s'ha de fer per escrit amb una antelació mínima de 2 mesos a l'acabament de la vigència del Conveni.

   Poden fer la denúncia tant la representació de l'empresa com la dels treballadors.

   Article 10

   Vigència provisional

  8. Si en finalitzar el termini de vigència del Conveni s'insta a rescindir-lo, s'ha de mantenir exclusivament el règim que estableixen les seves clàusules de contingut normatiu.

  9. Perdran la seva vigència i quedaran extingits en acabar el termini de vigència els articles en els quals s'adequa expressament la durada i l'aplicabilitat a la durada del Conveni.

   Article 11

   Pròrroga

   Si les parts no denuncien aquest Conveni de la forma i amb l'antelació degudes, s'entendrà prorrogat automàticament any rere any per reconducció tàcita.

   En aquest cas, les clàusules de contingut específicament salarial i les taules annexes al Conveni es negociaran anualment, i la negociació haurà de començar el primer mes de l'any.

   Article 12

   Comissió Paritària

   Es crea la Comissió Paritària per al seguiment del Conveni, com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment i l'adequació del Conveni al desenvolupament de les relacions laborals al si de l'empresa.

   Article 13

   Composició

   La Comissió Paritària estarà composta per 4 representants de l'empresa, nomenats per la Direcció, i 4 representants dels treballadors, designats pel Comitè d'Empresa, que hauran de pertànyer a la Comissió Negociadora, si pot ser.

   Totes dues parts podranestar assistides per assessors, amb veu però sense vot.

   Article 14

   Funcions

   Són funcions de la Comissió Paritària:

 4. La interpretació de l'aplicació de totes les clàusules d'aquest Conveni.

 5. L'arbitratge de les qüestions, els problemes o lesconsultes sobre la interpretació i l'aplicació d'aquest Conveni que se li plantegi a través de l'empresa o la representació dels treballadors.

 6. La conciliació en els conflictes laborals que se suscitin en aplicació d'aquest Conveni, amb l'exercici de funcions de mediació, prèvia audiència de les parts en litigi.

 7. La vigilància del compliment del que s'ha pactat.

 8. Sens perjudici de les facultats que són competència de la Direcció i del Comitè d'Empresa, informar la Direcció del Consorcide les matèries següents:

  Creació o modificació de grups i de nivells.

  Revisió o modificació del Reglament per a l'aplicació de la valoració de llocs de treball.

  Anàlisi de l'evolució de les relacions entre les parts contractants, amb l'adequacióde les clàusules del Conveni al desenvolupament futur de les relacions laborals a l'empresa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA