Convenio colectivo - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4181 de 23/07/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/2012/2004, de 17 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i la seva província, per als anys 2004 i 2005 (codi de conveni núm. 0801025).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i la seva província, subscrit pel Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de Barcelona, CCOO i UGT el dia 4 de juny de 2004 i d'acord amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre idipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre; de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat deCatalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració

d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i la seva província per als anys 2004 i 2005 (codi de conveni núm. 0801025) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 17 de juny de 2004

Francisca Antolinos i Jiménez

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona, per als anys 2004 i 2005

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit personal

Les estipulacions d'aquest Conveni col·lectiu obliguen la totalitat de les empreses i treballadors dedicats a la fabricació i venda d'articles de pastisseria, confiteria i brioixeria, com també la dependència mercantil i el personal administratiu. Aquest Conveni afecta el personal d'obrador, serveis auxiliars i complementaris, com també la dependència mercantil, amb les particularitats que s'hi detallen.

Article 2

Àmbit territorial

L'eficàcia i l'obligatorietat d'aquest Conveni col·lectiu abracen totes les empreses i sucursals que estiguin establertes o domiciliades dins els límits territorials de la província de Barcelona.

En el present Conveni Col·lectiu s'arriba al compromís per ambdues parts, de reunir-se amb les representacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, mitjançant la Federació Catalana de Gremis de Pastisseria, amb la finalitat d'estudiar per l'any 2006, la possibilitat de que el Conveni sigui d'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 3

Vigència i durada

Aquest Conveni col·lectiu de treball entrarà en vigor a partir de la seva signatura, i els seus efectes econòmics seran retroactius des de l'1 de gener de 2004. El Conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2005, i es prorrogarà any rere any per reconducció tàcita sempre que no hi hagi cap denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació de 3 mesos, com a mínim, a l'expiració d'aquest Conveni col·lectiu.

Un cop denunciat el Conveni i fins que no s'aconsegueixi un acord exprés, se n'ha de mantenir en vigor el contingut normatiu.

Article 4

Comissió Paritària

 1. Es crea una Comissió Paritària les funcions de la qual són:

  1. Les de mediació,arbitratge i conciliació en els conflictes de caràcter col·lectiu que li són sotmesos i que provenen de la redacció dels acords d'aquest Conveni.

  2. La interpretació i l'aplicació del que s'ha pactat.

  3. El seguiment del conjunt dels acords.

 2. Els acords als quals arriba la Comissió Paritària en qüestions relacionades amb aquest Conveni es consideren part del mateix i tenen la mateixa eficàcia i obligatorietat. Aquests acords s'han de remetre a l'autoritat laboral per al seu registre.

 3. La Comissió Paritària queda composta per 4 membres del Gremi de Pastisseria i 4 membres de les centrals sindicals que signen aquest Conveni.

  Reglament de funcionament:

  1. Per a l'exercici de les funcions que indiquen els apartats 1.a) i 1.b) de l'article precedent, quan sigui requerida la seva intervenció. Per al cas de l'apartat 1.c), cada 6 mesos.

  2. Convocatòria: la Comissió Paritària pot ser convocada per qualsevol de les organitzacions signants, i únicament és necessària una comunicació escrita. Quan se li sotmeti una qüestió i sigui convocada per a aquest fi, s'ha de reunir dins el termini que les circumstàncies aconsellin, segons la importància del assumpte, però en cap cas no ha d'excedir de trenta dies a partir de la convocatòria. En el cas que no s'arribi a cap acord, la qüestió es pot sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya per al tràmit de conciliació, mediació i arbitratge, si escau. Si alguna de les parts no accepta la intervenció de l'organisme esmentat, queda expedita la via judicial.

  3. Quòrum: s'entén que queda vàlidament constituïda la Comissió si hi assisteix la majoria simple de cada representació. Les parts poden assistir a les reunions amb assessors, que tenen veu però no vot.

  4. Validesa dels acords: és necessari, en qualsevol cas, el vot favorable del 60% de la representació social i del 60% de la representació patronal. De cada reunió cal estendre'n acta.

  5. Domicili: com a domicili de la Comissió Paritària s'estableix el del Gremi de Pastisseria, situat al carrer Comtal, núm. 32, 2n, Barcelona 08002, i es designa com a president al Sr. Xavier Crespán Echegoyen.

  Article 5

  Absorció i compensació

  Totes les millores econòmiques i de treball que s'implantin en virtut d'aquest Conveni col·lectiu són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i les millores que hi ha a cada empresa, sempre que l'antiguitat d'aquests augments o millores sigui posterior a l'1 de gener de 2003.

  Article 6

  Garantia ad personam

  Cal respectar les situacions personals que excedeixen, amb caràcter global, el que s'ha pactat, i es mantenen estrictament ad personam.

  Article 7

  Legislació aplicable

  Respecte al que no preveu aquest Conveni col·lectiu cal aplicar el que disposa l'Acord marc d'àmbit nacional subscrit per la Confederació Espanyola de Empresaris Artesans de Pastisseria, pel que fa a la representació empresarial, i les federacions d'alimentació, begudes i tabacs d'UGT i CCOO el 28 de desembre de 1995, que regeix, amb caràcter subsidiari, segons el que preveu la seva disposició derogatòria. Això no obstant, per a la seva aplicabilitat, les matèries que s'hi vulguin incorporar han de ser prèviament negociades per la Comissió Partiria d'aquest Conveni.

  Capítol 2

  Organització de la feina

  Article 8

  Organització de la feina

  L'organització de la feina és una facultat exclusiva de l'empresari.

  Això no obstant, el comitè d'empresa i els delegats de personal tenen les funcions de conèixer, col·laborar amb l'empresari i informar que la legislació vigent els atribueix sobre aquesta matèria.

  Les instruccions de l'empresari o personal que delegui, adoptades en l'exercici regular de les facultats de direcció, sempre sota el principi de la bona fe contractual, són immediatament executables.

  Article 9

  Direcció i control de l'activitat laboral

 4. El treballador està obligat a fer la feina convinguda sota la direcció de l'empresari o la persona que aquest delegui.

 5. En compliment de l'obligació de treballar, assumida al contracte, el treballador deu a l'empresari la diligència i la col·laboració en el treball que marquen les disposicions legals, aquest Conveni col·lectiu i les ordres o les instruccions que l'empresari adopti en l'exercici regular de les sevesfacultats de direcció i, si escau, pels usos i costums. En qualsevol cas, el treballador i l'empresari s'han de sotmetre a les exigències de la bona fe en les prestacions recíproques.

 6. L'empresari ha d'adoptar les mesures de vigilància i control que consideri més oportunes per verificar que el treballador compleix les seves obligacions i els seus deures laborals, i ha de guardar la consideració deguda a la seva dignitat humana en la seva adopció i aplicació.

 7. L'empresari pot verificar l'estat de la malaltia o l'accident que el treballador al·lega per justificar les faltes d'assistència al treball per mitjà d'un reconeixement a càrrec del personal mèdic. La negativa del treballador a aquests reconeixements determinarà la suspensió dels drets econòmics que hi poden haver a càrrec de l'empresari arran d'aquestes situacions.

  Article 10

  Normes generals

  L'empresari està obligat a informar al comitè d'empresa, o als delegats de personal, si s'escau, dels diferents contractes que subscrigui amb els treballadors, d'acord amb el que la legislació vigent estableix.

  Així mateix, ha de complir les obligacions següents:

 8. Fer arribar, amb el preavís de la fi de contracte, un esborrany de la quitança al treballador.

 9. En el termini dels deu dies següents a la seva formalització, cal lliurar als representants legals dels treballadors la còpia bàsica dels contractes i signar-la, a fi de remetre-la a l'Oficina d'Ocupació i registrar-la amb el contracte. Així mateix, en el termini dels deu dies següents al seu registre, cal que es lliuri un exemplar de la còpia bàsica segellada als representants legals dels treballadors.

  Article 11

  Pacte de no-competència i situacions de pluriocupació

  S'estima que hi ha competència deslleial en la conducta del treballador quan aquest presti serveis en una altra...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA