Revisión salarial - Salesians Sant Jordi, Comunitat Salesiana les Agudes, Associació Grup Unió, Associació Casa Don Bosco i Fundació Sant Joan Bosco, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4182 de 26/07/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/2043/2004, de 22 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial del Conveni Col·lectiu de Salesians Sant Jordi i Comunitat Salesiana de Girona per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 7901542).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial del Conveni Col·lectiu de Salesians Sant Jordi i Comunitat Salesiana de Girona per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 7901542), subscrit per les parts negociadores el dia 12 de febrer de 2004, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de la revisió salarial del Conveni Col·lectiu de Salesians Sant Jordi i Comunitat Salesianade Girona per a l'any 2004, al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del conveni.

Barcelona, 22 d'abril de 2004

Mar Serna Calvo

Directora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

Revisió salarial del Conveni Col·lectiu de Salesians Sant Jordi i Comunitat Salesiana de Girona per a 2004.

Taula salarial per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Salesians Sant Jordi, Comunitat Salesiana de Girona i Associación Grupo Unión.

Euros

Grup 1

Cap de servei

Coordinador de secció

Personal titulat

Educador

Responsable de taller

Cap d'administració

1.378,50

Grup 2

Monitor

890,66

Grup 3

Oficialadministratiu

861,93

Grup 4

Auxiliar administratiu

Neteja

775,74

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA