Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4209 de 01/09/2004
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRI/2300/2004, de 6 de juliol, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de les ind˙stries de la fusta de Barcelona per als anys 2004-2006 (codi de conveni n˙m. 0805785).

Vist el text delConveni col∑lectiu de treball de les ind˙stries de la fusta de Barcelona subscrit per la FederaciÛ Provincial de la Ind˙stria de la Fusta de Barcelona, CCOO i UGT, el dia 29 de juny de 2004, i d'acord amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 delReial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferËncia de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matËria de mediaciÛ, arbitratge i conciliaciÛ; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuraciÛ de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncia dels departaments del'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de marÁ, de reestructuraciÛ d'Úrgans

territorials de l'AdministraciÛ de la Generalitat,

Resolc:

.1††Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de les ind˙stries de la fusta de Barcelona per als anys 2004-2006 (codi de conveni n˙m. 0805785) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Ind˙stria a Barcelona.

.2††Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 6 de juliol de 2004

Salvador ¡lvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball de les ind˙stries de la fusta de la provÌncia de Barcelona per als anys 2004-2006

¿mbit d'aplicaciÛ

Article 1

¿mbit territorial

Aquest Conveni afecta totes lesempreses i els treballadors que, compresos en el seu ‡mbit funcional, es trobin situats a la provÌncia de Barcelona, encara que el domicili social de l'empresa a quË pertanyin radiqui fora d'aquest terme provincial.

Article 2

¿mbit funcional

Afecta totes les empreses compreses als grups 1, 2, 3 i 4, que es detallen tot seguit:

Grup 1: polidors i enceradors, ta¸ts ordinaris, baguls i maletes, fusteria blanca, fusteria mec‡nica, fusteria de taller, carros, empostissadors, forques, llapis, metres de fusta, penja-robes i penjadors de fusta, persianes, pinces de fusta, somiers, carrosseria, ebenisteria, envernissat, entapissament, talla i modelatge, billars, pianos, violins, guitarres, band˙rries, estoigs i ta¸ts fins, caixes de rellotges, molins de fusta, decoradors, dauradors i mobles corbats.

Grup 2: marcs i motllures, torneria tËxtil, brotxes, raspalls i pinzells i torneria general.

Grup 3: envasos, embalatges i caixes diverses, rematants i serradors i ind˙stries fabricants de fullola i taulers enllistonats, portes aglomerades, fusta serrada tropical i ind˙stries afins; concretament, en aquest darrer sector, les activitats seg¸ents: fulloles tretes a m‡quina, taulers contraplacats de tot tipus, incloent-hi fantasia, taulers de fusta aglomerats de tot tipus, taulers llistats, portes enrasades i llistades de qualsevol mena fabricades en sËrie, serradors de fusta tropical, ind˙stries similars o afins que es puguin crear en el futur.

Grup 4: fusteria de ribera.

S'exclouend'aquest Conveni les empreses que, en el moment que entri en vigor, tinguin un Conveni col∑lectiu sindical d'empresa vigent.

Article 3

¿mbit personal

S'inclou dins l'‡mbit del Conveni tots els treballadors, tant fixos com eventuals, que prestin serveis a compte d'alguna de les empreses que comprËn aquest Conveni, sigui quina sigui la categoria professional que tinguin. AixÌ mateix s'hi inclouen els que, sense pert‡nyer a la plantilla de les empreses en el moment d'aprovar-se el Conveni, iniciÔn la prestaciÛ del seu treball durant la vigËncia d'aquest Conveni.

No obstant aixÚ, en resten exclosos els que desenvolupen les funcions d'alta direcciÛ, alt govern i alt consell a quË es refereix l'article 1.3.c) del text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

VigËncia

Article 4

Entrada en vigor i durada

El Conveni tindr‡ una vigËncia de 3 anys i comenÁar‡ a regir el dia de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els seus efectes es retrotreuen a l'1 de gener de 2004 i finalitzar‡ el 31 de desembre de 2006. A partir d'aquesta data, es prorrogar‡ any rere any per reconducciÛ t‡cita si no se'n fa cap den˙ncia.

Article 5

Den˙ncia

La den˙ncia que proposi la iniciaciÛ, la revisiÛ o la prÚrroga s'ha de fer 3 mesos abans de la data de fi del Conveni, o de qualsevol de les seves prÚrrogues, davant l'autoritat laboral competent. Els seus articles es mantindran en vigor fins a la signatura del nou Conveni.

Article 6

Garantia ad personam

S'han de respectar les situacions personals que, en conjunt, des del punt de vista de la percepciÛ i de la condiciÛ, siguin mÈs beneficioses que les fixades en aquest Conveni i s'han de mantenir estrictament ad personam.

La interpretaciÛ del que disposa aquest article correspon a la ComissiÛ Parit‡ria, sens perjudici de la competËncia dels Úrgans administratius o contenciosos en la matËria.

Condicions econÚmiques

Article 7

Retribucions

S'estableix un increment del 3,60% sobre les taules salarialsdel Conveni anterior.

Per l'any 2005, l'increment ser‡ l'IPC de l'any 2004 mÈs un 1%, i l'increment per l'any 2006 ser‡ l'IPC de l'any 2005 mÈs un 1%.

Les noves taules, vigents des de l'1 de gener de 2004 fins a 31 de desembre de 2004, es recullenen l'annex 1.

Es recomana a les empreses afectades per aquest Conveni que el facin efectiu a partir de la seva signatura.

Article 8

AbsorciÛ i compensaciÛ

NomÈs sÛn absorbibles, com a m‡xim fins al 50% dels increments esmentats, els augments concedits per les empreses des de l'1 de gener de 2003 fins al 31 de desembre de 2003. D'aquesta absorciÛ, se n'exceptuen expressament les primes de producciÛ per treball mesurat en quantitat o qualitat.

Article 9

Salari base

S'estableix per a cada categoria professional un salari base de Conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials annexes. El salari base s'ha de percebre tots els dies de l'any.

Article 10

Plus de Conveni

S'estableix un plus de Conveni com a complement retributiu dels salaris establerts a l'article 9, plus que s'ha de pagar de la manera seg¸ent:

S'ha de percebre durant tots els dies de l'any, exceptuant-ne ˙nicament els diumenges, i es merita per jornada completa de treball amb activitat o rendiment normal, tal com queda establert a la columna B de les taules annexes. Aquest plus tambÈ s'ha de percebre durant les vacances.

Article 11

Plus ad personam

Aquest plus s'ha d'abonar a tots els treballadors que tinguin relaciÛ laboral amb l'empresa amb anterioritat a l'1 de gener de 2004, i sempre que li correspongui per la seva categoria laboral, aquestes quantitats estan reflecties en les taules salarials annexes.

Article 12

Salari real

Es considera salari real el conjunt de les percepcions econÚmiques dels treballadors, en diners o en espËcie, per la prestaciÛ professional dels serveis laborals a compte d'altri. No tÈ la condiciÛ de salari l'excepciÛ de l'apartat 2 de l'article 26 del text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Article 13

Antiguitat

A partir de l'1 de maig de 1998, en cap dels grups anteriors no es meritaran per aquest concepte nous drets, quedant per tant suprimit.

No obstant, els treballadors que fins el dia 30 d'abril de 1998 haguessin generatdrets en concepte d'antiguitat, mantindran la quantitat consolidada que, des de l'1 de maig de 1998, queda reflectida en la nÚmina de cada treballador, com a complement personal, sota el concepte de "antiguitat consolidada", no essent absorbible ni compensable.

Article 14

Pagues extraordin‡ries

S'estableixen 2 pagues extraordin‡ries anomenades d'estiu i de Nadal. El perÌode de devengament de la paga d'estiu ser‡ de l'1 de gener a 30 de juny i el de la paga de Nadal de l'1 de juliol a 31 de desembre. Les pagues es faran efectives els dies 30 de juny i 21 de desembre, respectivament. La forma de pagament d'aquestes gratificacions Ès la seg¸ent:

S'ha de satisfer l'import de 38 dies cada una, a raÛ de salari base, plus de conveni i l'antiguitat consolidada, si n'hi ha.

Per a les empreses del grup 2...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA