Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4370 de 25/04/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1191/2005, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365).

Atès el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 7 de febrer de 2005, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 7 de març de 2005

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

TAULES

salarials del conveni de transport de viatgers de les comarques de Lleida 2005

C=Categories; SB=Salari base; PC=Plus conveni; PCP=Plus conveni pagues; HE=Hora extra

C

SB

PC

PCP

HE

Grup 1r. Personal superior i tècnics.

Subgrup A

Cap de servei

798,04

175,24

210,29

8,47

Inspector pral.

747,79

175,24

210,29

7,92

Subgrup B

Enginyers i llicenciats

791,07

175,24

210,29

8,41

Enginyers tèc. i aux. títol

668,29

175,24

210,29

7,10

Grup 2n. Personal administratiu

Cap de secció

719,86

175,24

210,29

7,65

Cap de negociat

677,56

175,24

210,29

7,22

Oficial de 1ª

645,70

175,24

210,29

6,88

Oficial de 2ª

627,38

175,24

210,29

6,68

Aux. Admo.

590,54

175,24

210,29

6,29

Asp. 16 i 17

494,13

111,11

133,33

.

Grup 3r. Personal de moviment.

Subgrup A: personal d'estacions o administracions

secció 1ª Personal d'estacions.

Classe 1ª

Cap estació de 1ª

700,66

175,24

210,29

7,45

Cap estació de 2ª

676,00

175,24

210,29

7,18

Classe 2ª

Cap admo. de 1ª

700,66

175,24

210,29

7,45

Cap admo. de 2ª

661,94

175,24

210,29

7,06

Classe 3ª

Cap admo. ruta

627,62

175,24

210,29

6,68

Taquillers/es

610,22

175,24

210,29

6,52

Factor

588,32

175,24

210,29

6,26

Encarreg. consig.

588,32

175,24

210,29

6,26

Repar. merca.

551,02

175,24

210,29

5,87

Mosso

551,02

175,24

210,29

5,87

Subgrup B: transport de viatgers en autobusos

interurbans i microbusos

Cap de trànsit

676,00

175,24

210,29

7,18

Cap de trànsit de 2ª

645,70

175,24

210,29

6,88

Cap de trànsit de 3ª

627,32

175,24

210,29

6,68

Inspector

623,38

175,24

210,29

6,60

Conductor

616,79

175,24

210,29

6,53

Conductor-perceptor

623,38

175,24

210,29

6,60

Cobrador

557,58

175,24

210,29

5,92

Grup 4t. Personal de tallers

Cap de taller

706,39

175,24

210,29

7,49

Encarregat o contramestre

673,32

175,24

210,29

7,14

Encarreg. gral.

655,67

175,24

210,29

6,94

Encarreg. magatz.

631,03

175,24

210,29

6,69

Cap d'equip

626,04

175,24

210,29

6,65

Oficial de 1ª

623,38

175,24

210,29

6,60

Oficial de 2ª

610,22

175,24

210,29

6,50

Oficial de 3ª

583,91

175,24

210,29

6,22

Mosso de taller

551,02

175,24

210,29

5,87

Aprenent de 1ª

436,62

111,11

133,33

.

Aprenent de 2ª

456,30

111,11

133,33

.

Aprenent de 3ª

503,70

111,11

133,33

.

Aprenent de 4ª

544,48

111,11

133,33

.

Grup 5è. Personal subaltern

Cobrador de factures

560,36

175,24

210,29

5,86

Telefonista

560,36

175,24

210,29

5,86

Porter

560,36

175,24

210,29

5,86

Vigilant

560,36

175,24

210,29

5,86

Auxiliar en ruta

468,18

.

.

.

Grum* 16-17 anys

.

Netejadors/es: 4,09 euros/hora

* Si n'hagués s'equipararan als aspirants administratius

Taules complement personal antiguitat-vinculació

C=Categories; 1B=1 bienni; 2B=2 biennis; 2Bi1Q=2 biennis i 1 quinquenni; 2Bi2Q=2 biennis i 2 quinquennis; 2Bi3Q=2 biennis i 3 quinquennis; 2Bi4Q=2 biennis i 4 quinquennis; 2Bi5Q=2 biennis i 5 quinquennis

C

1B

2B

2Bi1Q

2Bi2Q

2Bi3Q

2Bi4Q

2Bi5Q

Grup 1r Personal superior i tècnics.

Subgrup A

Cap de servei

20,20

40,40

60,60

80,82

284,65

355,81

426,98

Inspector pral.

20,20

40,40

60,60

80,82

266,73

333,41

400,09

Subgrup B

Enginyers i llicenciats

20,20

40,40

60,60

80,82

282,16

352,70

423,25

Enginyers tèc. i aux. títol

20,20

40,40

60,60

80...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA