Convenio colectivo - Moyresa, Molturación y Refino, SA (centre de treball de Barcelona, moll Oest), Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4635 de 17/05/2006
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3876/2005, d'1 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Moyresa, Molturación y Refino, SA (centre de treball de Barcelona, moll Oest) per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 08008591).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Moyresa, Molturación y Refino, SA (centre de treball de Barcelona, moll Oest), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 30 de juny de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Moyresa, Molturación y Refino, SA (centre de treball de Barcelona, moll Oest) per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 08008591) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 1 de setembre de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de l'empresa Moyresa, Molturación y Refino, SA (centre de treball de Barcelona, moll Oest) anys 2005, 2006, 2007, 2008.

Capítol 1

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni és d'aplicació al centre de treball de Moyresa, Molturación y Refino, SA, a Barcelona, situat al Moll Oest, s/n, del port de Barcelona.

Article 2

Àmbit personal

 1. L'aplicació d'aquest Conveni s'estén a la totalitat dels treballadors de plantilla de Moyresa, Molturación y Refino, SA, en el moment de la seva firma i als qui hi ingressin durant la seva vigència, les relacions juridicolaborals dels quals estan regulades per la legislació vigent en la matèria, excepte el que disposa l'apartat següent.

 2. Aquest Conveni no s'aplica al personal directiu a què fan referència els articles 1.3.c) i 2.1.a) de l'Estatut dels treballadors, Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Article 3

Vigència

Aquest Conveni entra en vigor, a l'efecte econòmic, el dia 1 de gener de 2005, sigui quina sigui la data de la seva signatura i el registre i el dipòsit administratiu posteriors.

Article 4

Durada

La durada d'aquest Conveni és de 4 anys (any 2005, 2006, 2007 i 2008). Pel que fa a les condicions econòmiques, les actuals taules salarials són aplicables per a l'any 2005, i han de ser revisades a principis d'any, tal i com es descriu en els articles 26 i 27 del present Conveni col·lectiu.

Aquest Conveni s'entén prorrogat a tot efecte durant el temps que transcorri entre la data de la seva expiració i l'entrada en vigor del Conveni nou o de la norma que el substitueixi, excepte les condicions de retroactivitat que expressament s'hi pactin.

Article 5

Denúncia

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest Conveni mitjançant un escrit dirigit a l'altra part, amb almenys una antelació d'1 mes respecte de la data de la seva finalització.

Article 6

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de la seva aplicació pràctica, s'han de considerar globalment.

Article 7

Compensació-absorció

Les condicions i retribucions que estableix aquest Conveni, valorades en conjunt, compensen i absorbeixen les que regien anteriorment en còmput anual per millora pactada o concedida unilateralment per l'empresa mitjançant imperatiu legal, jurisprudencial, contenciós administratiu, conveni sindical, pacte de qualsevol classe, contracte individual, usos i costums locals, comarcals, regionals, o per qualsevol causa.

Així mateix, les esmentades condicions i retribucions que conté aquest Conveni absorbeixen i compensen qualsevol altres condicions que en disposició legal, conveni, contracte, concessió unilateral o qualsevol altra norma s'hi puguin fixar en el futur.

Article 8

Garantia ad personam

Cal respectar les condicions que, en conjunt, siguin, quant a la percepció, més beneficioses que les fixades en aquest Conveni, i s'han de mantenir estrictament ad personam.

Article 9

Dret supletori

En tot allò que no preveu aquest Conveni, cal atenir-se al que disposa el Conveni col·lectiu per a les indústries de l'oli i derivats de la província de Barcelona que estigui vigent, al que disposa l'Ordenança laboral per a les indústries de l'oli i els seus derivats, de 28 de febrer de 1974 (BOE número 56, de 6 de març de 1974 i número 127, de 28 de març de 1974) i a l'Estatut dels treballadors (Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març).

Article 10

Comissió Paritària

A l'efecte de la vigilància, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni, es crea la Comissió Paritària, integrada per 3 membres de cada part negociadora.

La constitució vàlida de la Comissió requereix l'assistència de, si més no, 2 representants de l'empresa i 3 dels treballadors. Els seus acords s'han d'adoptar per unanimitat o, si no n'hi ha, per majoria de cadascuna de les parts.

La Comissió ha de publicar conjuntament els acords interpretatius del Conveni en el termini que en cada cas es determini en el seu si.

La Comissió rep les consultes que se li formulen sobre la interpretació del Conveni mitjançant la Direcció o la representació dels treballadors.

Davant possibles supòsits de discrepància que es puguin produir sobre la interpretació d'aquest Conveni, cal recórrer, en primer lloc, a aquesta Comissió perquè, en tràmit conciliatori previ, emeti el seu parer sobre l'assumpte en litigi.

L'actuació de la Comissió no invalida en cap moment l'esfera de les jurisdiccions que preveuen les normes legals, ni la competència superior i definitiva de les autoritats laborals.

Capítol 2

Normes generals sobre l'organització de la feina

Article 11

Organització de la feina

 1. L'organització pràctica de la feina en cadascuna de les seccions i dependències del centre de treball és facultat de la Direcció de l'empresa, sens perjudici de les atribucions del Comitè d'Empresa.

 2. Jerarquia a la feina

  El personal ha d'observar la disciplina adequada i l'obediència als seus caps respectius, i complir les seves ordres amb la major exactitud, respectar les indicacions que se li facin i guardar sempre respecte i consideració a aquells i als seus companys de treball. Així mateix, els superiors han de guardar la consideració i el respecte adequats en les seves relacions amb el personal que li és subordinat.

 3. Facultats de la Direcció de l'empresa

  L'empresa pot adoptar els sistemes de racionalització, automatització i modernització que cregui oportuns i necessaris per millorar els mètodes i la productivitat, millorant, simplificant o accelerant el procés tècnic, sempre que aquestes mesures no s'oposin a les disposicions vigents en la matèria a cada moment i no perjudiquin els interessos, individualment garantits, dels treballadors.

  També són facultats de la Direcció de l'empresa:

  1. Exigir vigilància, atenció i diligència en tenir cura de la maquinària, l'utillatge, les eines i els mobles encomanats als treballadors.

  2. Els canvis de lloc de treball i la redistribució del personal en els centres de treball d'acord amb les necessitats de l'organització i de la producció, sense que això no pugui representar cap disminució de les retribucions dels treballadors afectats ni cap perjudici per a la seva posició i dignitat professional, sempre que aquests canvis siguin proposats per l'empresa.

  3. El manteniment de l'ordre i la disciplina del treball en els casos de disconformitat dels treballadors, que ha de ser expressada mitjançant els seus representants una vegada exhaurida la via jeràrquica, a l'espera de la resolució de la Comissió Paritària a què fa referència l'article 10 i, si escau, de la jurisdicció laboral competent.

  Aquestes facultats s'expressen a títol enunciatiu, sens perjudici del que indica el paràgraf a) d'aquest article.

 4. Obligacions de la Direcció de l'empresa

  Són les següents:

  1. Informar els representants dels treballadors, de conformitat amb les lleis, sobre les modificacions de caràcter general en l'organització de la feina, sens perjudici de les facultats de la Direcció de l'empresa.

  2. Establir i redactar les nòmines d'una forma clara i senzilla, per tal que els treballadors les puguin entendre fàcilment.

  3. Estimular les iniciatives de qualsevol treballador encaminades a millorar i perfeccionar la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA