Revisión salarial - Clubs de Natació, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4645 de 31/05/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1723/2006, de 24 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de clubs de natació (codi de conveni núm. 7901305).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de clubs de natació, subscrit per les parts negociadores en data 19 de gener de 2006, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de Clubs de natació (codi de conveni núm. 7901305) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del conveni.

Barcelona, 24 de febrer de 2006

Mar Serna Calvo

Directora general de Relacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA