Acuerdo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 4 de Mayo de 2006
Fin de Vigencia: 4 de Mayo de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4710 de 01/09/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/2801/2006, de 4 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per Federación de Entidades Empresariales de la Construcción, CCOO i UGT el dia 25 d'abril de 2006, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 4 de maig de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents:

Per una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Lluis Casas, Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig, Jordi Bachs, (Associació de Promotors) i José Antonio...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA