Acuerdo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4826 de 21/02/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/401/2007, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción, CCOO i UGT el dia 12 de desembre de 2006, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 19 de gener de 2007

Beatriu Labori i Samsó

Secretària tècnica dels Serveis Territorials

(per substitució del director, Decret 326/1998,

de 24 de desembre, art. 5)

Transcripció literal del text signat per les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA