Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4828 de 23/02/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRE/433/2007, de 24 de gener, per la qual es disposa el registre i la publicaciÛ de la revisiÛ salarial del Conveni col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona per a l'any 2007 (codi de conveni n˙m. 4301315).

Vist el text de la revisiÛ salarial del Conveni col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona subscrit, per part del sector, per la FederaciÛ Empresarial de Auto-Transports de la provÌncia de Tarragona (FEAT) i, per part dels treballadors, pel sindicat CCOO en data 18 de gener de 2007, i presentat per les mateixes parts el 19 de gener de 2007, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei org‡nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la ResoluciÛ TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegaciÛ de competËncies en matËria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

.1††Disposar el registre de la revisiÛ salarial del Conveni col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona per a l'any 2007 (codi de conveni n˙m. 4301315) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2††Disposar-ne la publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta ResoluciÛ a la ComissiÛ Negociadora del Conveni.

Tarragona, 24 de gener de 2007

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials

a Tarragona

TraducciÛ del text original signat per les parts

ACTA

de reuniÛ de la ComissiÛ Negociadora del Conveni col∑lectiu del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona per a la revisiÛ salarial de l'any 2007.

A la ciutat de Tarragona, a les 10 hores del dia 18 de gener de 2007, a la seu social de la FederaciÛ Empresarial d'Auto-transports de la provÌncia de Tarragona (FEAT), ubicada al carrera Jaume I, n˙mero 29 de Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, membres de la ComissiÛ Negociadora del Conveni col∑lectiu de transport de viatgers per carretera i la logÌstica de la provÌncia de Tarragona per l'any 2007.

Assistents

RepresentaciÛ empresarial:

Sr. Manel Sivill, Sr. Jaume Carrera, i Sr. Javier Torres (FEAT).

RepresentaciÛ dels treballadors:

Per CCOO, Sr. AndrÈs Toledo, Sr. Josep Ma Espasa, i Sr. Raul Puigdef‡bregas.

Assessors:

Sr. Josep Francesc RevertÈ i Josep Villares.

L'objecte de la reuniÛ de la ComissiÛ Negociadora es procedir a la revisiÛ econÚmica del contingut econÚmic del conveni per al present any 2007.

S'ha constatat que l'Ìndex de preus de consum (IPC) estatal, establert per l'Institut Nacional d'EstadÌstica (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2006 un increment del 2,7 per 100, en relaciÛ amb el 31 de desembre de 2006, d'acord amb la disposiciÛ transitÚria segona que procedeix a un increment dels conceptes econÚmics per a 2007 del 3,2%, excepte per al plus de flexibilitat que romandr‡ congelat durant la vigËncia del conveni.

En conseq¸Ëncia, s'acorda procedir a l'increment econÚmic de 2007, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2007, aplicant un increment del 3,2 per 100 als conceptes econÚmics seg¸ents que queden com a continuaciÛ s'exposen:

L'import del plus de mec‡nic de l'article 24 en 29,18 euros

L'import del plus d'idiomes de l'article 25 en 54,90 euros.

El plus del conductor preceptor de l'article 26 en 4,58 euros.

L'import mÌnim del menyscapte de diners de la moneda de l'article 28 en 6,19 euros.

L'import dels treballadors en dies de descans setmanal o festius de l'article 31 en 11,01 euros/hora

L'import de les dietes de l'article 35 en:

Esmorzar: 3,76 euros

Dinar: 11,32 euros

Sopar: 11,32 euros

PernoctaciÛ: 8,40 euros

Dieta completa: 34,80 euros

Dieta internacional: 59,19 euros

Dieta en plaÁa: 10,43 euros

Els imports de l'asseguranÁa d'accidents de l'article 37 en:

27.027,44 euros en cas de defunciÛ

34.210,72 euros en cas de invalides permanent absoluta

17.105,36 euros en cas de invalides permanent total

Els imports del premi de fidelitat de l'article 39 en:

4.238,55 euros si causa baixa als 60 anys

3.613,47 euros si causa baixa volunt‡ria als 61 anys

3.090,30 euros si causa baixa volunt‡ria als 62 anys

1.833,80 euros si causa baixa volunt‡ria als 63 anys

973,45 euros si causa baixa volunt‡ria als 64 anys

L'import de la retirada del carnet de conduir de l'article 41 en 891,51 euros.

Les taules salarials de l'any 2007 (annex I del text articulat del conveni) i les taules d'antiguitat 2007 (annex II del text articulat del conveni), s'adjunten com annexos a la present acta.

I sense mÈs assumptes a tractar, s'aixeca la sessiÛ a les 11,15 hores al lloc i data abans esmentats. A continuaciÛ, es signa la present acta en prova de conformitat.

Annex I

Taules salarials any 2007

Grup professional I

SB=salari base; PC=plus conveni; PT=plus tpte.; HE=hora extra.

Categories professionals

SB

PC

PT

Total

HE

Cap de servei

1.062,20

460,33

73,70

1.596,23

10,76

Inspector principal

961,84

416,10

73,70

1.451,64

9,63

Enginyers i llicenciats

989,80

425,98

73,70

1.489,47

10,70

Enginyers tËcnics i aux. titulats

823,94

351,29

73,70

1.248,93

8,34

Ajudants tËcnics sanitaris

739,39

312,20

73,70

1.125,28

7,45

Cap de secciÛ

854,40

364,66

73,70

1.292,76

8,67

Cap de negociat

820,48

348,77

73,70

1.242,95

8,31

Cap d'estaciÛ de primera

899,85

385,08

73,70

1.358,63

9,10

Cap d'estaciÛ de segona

808,34

345,14

73,70

1.227,17

8,25

Cap d'administraciÛ de primera

899,85

385,08

73,70

1.358,63

9,10

Cap d'administraciÛ de segona

808,34

345,14

73,70

1.227,17

8,25

Cap d'administraciÛ en ruta

717,64

305,18

73,70

1.096,53

7,23

Cap de tr‡nsit de primera

808,34

345,14

73,70

1.227,17

8,27

Cap de tr‡nsit de segona

775,51

328,35

73,70

1.177,55

7,86

Cap de tr‡nsit de tercera

753,43

318,14

73,70

1.145,27

7,64

Cap de taller

898,14

384,85

73,70

1.356,69

9,10

Encarregat contramaestre

800,70

338,89

73,70

1.213,29

8,67

Encarregat general

756,35

327,96

73,70

1.158,01

7,85

Grup professional II

SB=salari base; PC=plus conveni; PT=plus tpte.; HE=hora extra.

Categories professionals

SB

PC

PT

Total

HE

Inspector

756,28

321,02

73,70

1.151,00

7,68

Conductor-perceptor

748,07

313,52

73,70

1.135,29

7,56

Conductor

738,55

312,09

73,70

1.124,34

7,50

Conductor de vehicle lleuger

714,80

301,72

73,70

1.090,22

7,26

Grup professional III

Categories professionals

SB

PC

PT

Total

HE

Oficial administratiu de primera

768,57

326,38

73,70

1.168,65

7,79

Oficial administratiu de segona

738,54

312,09

73,70

1.124,33

7,45

Auxiliar administratiu

711,84

288,84

73,70

1.074,38

7,04

Taquillers-as

712,40

294,57

73,70

1.080,67

7,15

Factor

712,40

294,57

73,70

1.080,67

7,15

Encarregat de consigna

712,40

294,57

73,70

1.080,67

7,15

Cobrador

712,65

297,25

73,70

1.083,60

7,19

Grup professional IV

Categories professionals

SB

PC

PT

Total

HE

Cap d'equipo

759,67

321,09

73,70

1.154,45

7,64

Encarregat de magatzem

751,73

317,96

73,70

1.143,39

7,63

Oficial de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA