Convenio colectivo - UTE IGFA - URBASER d’Olot, Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2012
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4877 de 07/05/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1278/2007, de 16 de febrer, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per als anys 2006-2012 (codi de conveni núm. 1700861).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot, subscrit, d'una banda, pels representants de l'empresa i, de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 20 d'octubre de 2006, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre; l'article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per als anys 2006-2012 (codi de conveni núm. 1700861) al Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 16 de febrer de 2007

Núria Arnay i Bosch

Directora dels Serveis Territorials de Treball

a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, amb el seu personal dedicat al servei de neteja viària, recollida i eliminació d'escombraries de la ciutat d'Olot.

Capítol 1

Normes generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest Conveni és d'aplicació per a tot el personal adscrit als serveis de neteja pública, recollida domiciliària i eliminació d'escombraries, que l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, té concertats amb l'Excm. Ajuntament d'Olot.

Article 2

Vigència i duració

Aquest Conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, i ha de durar fins el dia 31 de desembre de 2012.

Això no obstant, els increments econòmics pactats s'han de retrotraure a l'1 de gener de 2006.

Article 3

Denúncia

La denúncia en què es proposa la iniciació de noves negociacions ha de fer-se amb una antelació mínima d'1 mes respecte de la data del seu venciment o de qualsevol de les pròrrogues.

Si no hi ha denúncia expressa per part de qualsevol de les parts, el Conveni s'ha de considerar prorrogat en els seus propis termes per períodes successius d'1 any.

Article 4

Vinculació a la totalitat

Les condicions establertes en aquest Conveni formen un tot orgànic indivisible, i a efectes de la seva aplicació pràctica s'han de considerar globalment en còmput anual, sense que pertoqui l'aplicació d'una normativa aïllada sobre condicions anteriors.

Article 5

Absorció i compensació

Les retribucions establertes en aquest Conveni han de compensar i absorbir totes les existents en el moment de la seva entrada en vigor, sigui quina sigui la seva naturalesa o el seu origen.

Els augments de retribucions que puguin produir-se en el futur per disposicions legals només s'han d'aplicar quan, considerades globalment en còmput anual, superin les pactades en aquest Conveni. En cas contrari, s'han de compensar o absorbir per aquestes últimes, i s'ha de mantenir aquest Conveni en els seus propis termes, en les formes i les condicions que queden pactades.

Article 6

Garantia personal

S'han de respectar les condicions personals que en el conjunt anual excedeixen les condicions establertes en aquest Conveni, i s'han de mantenir estrictament com a personals.

Article 7

Comissió Mixta Paritària

Ambdues parts convenen que qualsevol dubte o divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació d'aquest Conveni sigui sotmesa, abans d'iniciar la reclamació davant els organismes competents, a informe de la Comissió Mixta Paritària.

La Comissió Mixta Paritària ha d'estar formada per 2 representants de l'empresa i 2 dels treballadors, 1 dels quals ha de ser el delegat de personal.

Ambdues parts poden tenir els assessors que considerin oportuns.

Article 8

Dret supletori

En tot allò no previst ni regulat en aquest Conveni, les parts s'han de regir pel que disposa el Conveni general del sector de neteja pública, recollida d'escombraries, regs, recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació del clavegueram, i per l'Estatut dels treballadors i altres disposicions laborals que siguin d'aplicació.

Capítol 2

Condicions de treball

Article 9

Jornada de treball

La jornada de treball per a tot el personal afectat per aquest Conveni és de 35 h setmanals distribuïdes de dilluns a dissabte.

Les dotacions del servei de recollida (RSU) estan compostes per 1 conductor i 2 peons.

Els treballadors tenen dret a 30 minuts de descans que es consideren com a temps efectivament treballat.

El personal es compromet a fer el treball dins la jornada laboral pactada i d'acord amb la bona fe, excepte en el cas que l'incompliment de la jornada es degui a causes imputables a l'empresa.

Article 10

Descans setmanal i festes

Tot el personal afecte a aquest Conveni col·lectiu ha de fer el dia de festa setmanal en diumenge.

Això no obstant, i pel fet de tractar-se d'un servei públic d'inexcusable execució diària, si per necessitats d'aquest servei s'hagués de treballar en diumenge o festiu, el personal s'hi compromet, i ha de gaudir del descans compensatori en altres dates o bé se l'ha de compensar econòmicament.

Les festes que s'han de gaudir son les establertes al calendari laboral de la Generalitat de Catalunya, més les 2 locals i la del gremi. El mes de desembre, i en substitució de la festa del patró, tots els treballadors han de gaudir d'1 dia de festa especial, distribuït de forma que no es perjudiqui el servei, i que s'ha d'abonar com a dia efectivament treballat.

Article 11

Vacances

Tot el personal afectat per aquest Conveni ha de gaudir anualment de 35 dies naturals de vacances:

Els treballadors amb menys d'1 any d'antiguitat tenen dret a la part proporcional de vacances en funció del temps realment treballat.

Les vacances s'han de gaudir en el període comprès entre l'1 de maig i el 31 d'octubre, excepte el personal voluntari que vulgui fer en altres dates.

Durant la vigència d'aquest Conveni les vacances s'han de retribuir amb el salari real de taula salarial aplicable a cada categoria més l'antiguitat.

Durant el període de vacances els plusos de transport han de mantenir la naturalesa de suplement extrasalarial.

Article 12

Llicències i permisos

El treballador, amb preavís i posterior justificació, pot absentar-se del treball amb dret a remuneració en els supòsits següents:

  1. 20 dies naturals en cas de matrimoni

  2. 3 dies en cas de naixement de fills

  3. 2 dies per malaltia greu, hospitalització o defunció de parent fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat. En cas de hospitalització el permís és d'1 dia per cada dia d'hospitalització, fins un màxim de 4 dies

  4. 3 dies d'assumptes personals, prèvia sol·licitud amb 1 setmana d'antelació. A partir de l'any 2008 el personal ha de disposar d'1 dia més d'assumptes personals i a partir de l'any 2012 el personal ha de disposar d'1 altre dia més d'assumptes personals

Si per algun dels motius esmentats en els apartats b i c, el treballador s'hagués de desplaçar fora de la província de Girona, la llicència seria de 4 dies naturals.

Article 13

Definició de categories

Definició de comandaments intermedis

Encarregat o inspector de districte. A les ordres d'un encarregat general o d'un sotsencarregat general, té al seu càrrec capatassos i personal operari generalment sense qualificar, el treball dels quals dirigeix, vigila i ordena. Té coneixements complets dels oficis de les activitats del districte i dots de comandament suficients per mantenir la disciplina deguda i perquè s'obtinguin els rendiments previstos.

Definició del personal administratiu

Oficial de 1a administratiu. Empleat, major d'edat, que actua a les ordres d'un cap administratiu, si n'hi ha; té al seu càrrec un servei determinat dins del qual, amb iniciativa i responsabilitat, amb altres empleats a les seves ordres o sense, realitza treballs que requereixen càlcul, estudi, preparació i condicions adequades.

Es consideren inclosos en aquesta categoria els caixers de cobrament i pagament, sense signatura ni fiança; els traductors, els taquimecanògrafs en idiomes estrangers que prenen al dictat 80 paraules per minut, i que les tradueixen directament a la màquina en 10 minuts, i els caps de magatzem, com també els programadors de computadores i ordinadors.

Definició del personal operatiu

Capatàs. És el treballador que, a les ordres d'un encarregat general, sotsencarregat o encarregat o inspector de districte, té al seu càrrec el comandament sobre els encarregats de brigada i altres operaris, els treballs dels quals dirigeix, vigila i ordena. Té coneixements dels oficis de les activitats al seu càrrec, i dots de comandament suficients per al manteniment dels rendiments previstos i de la disciplina.

Pot reemplaçar el seu cap immediat superior en els serveis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA