Revisión salarial - UTE IGFA - URBASER d’Olot, Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4950 de 20/08/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2576/2007, de 4 de juliol, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 1700861).

Vist el text de la revisió salarial provisional del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot, subscrit, d'una banda, pels representants de l'empresa i, de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 26 de gener de 2007, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre; l'article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 1700861) al Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que la revisió salarial esmentada es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 4 de juliol de 2007

P. A. (Decret 326/1998, de 24 de desembre, DOGC 4.1.1999)

Mercè Nadal Farreras

Secretària dels Serveis Territorials a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per a l'any 2007

Annex

Absorció diferència 44,00 %

Taules salarials 2007 (provisional)

C: categoria; SB: salari base; PTP: plus tòxic i penós; PN: plus nocturn; PA: plus activitat; PT: plus transport; TM: total mensual; B: paga beneficis; E: paga estiu; N: paga Nadal; S: paga setembre; TA: total anual

C

SB

PTP

PN

PA

PT

TM

B

E

N

S

TA

Encarregat

1.233,59

246,72

-

454,54

38,42

1.973,27

986,89

1.233,59

1.233,59

943,60

28.076,91

Oficial 2a adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auxiliar adm.

785,01

157,00

-

18,99

38,42

999,42

762,60

785,01

785,01

943,60

15.269,26

Peó dia

884,11

176,82

-

127,76

49,00

1.237,69

820,94

910,51

910,51

808,97

18.303,21

Peó nit

884,11

176,82

221,03

124,70

49,00

1.455,66

820,94

910,51

910,51

808,97

20.918,85

Conductor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA