Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5250 de 04/11/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3242/2008, d'1 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per la Construcció, UGT i CCOO el dia 14 de juliol de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 1 d'octubre de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona.

Relació d'assistents:

Per FEC: Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors) i Eulàlia Tort (Associació de Promotors). Assessors: Ignasi Puig Abós, Xavier Puigvert i Mercè Boltaña.

Per CCOO: Sergio Moran Sepúlveda. Assessor: Lorenzo Hervás.

Per UGT: Francisco Pelaez Flores. Assessors: Narciso Riera i Jacinto Valle Valle.

A la ciutat de Barcelona, a les 10 hores del dia 14 de juliol de 2008, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer Comte Salvatierra, 5-15, de Barcelona ciutat, sota la presidència del Sr. Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari el Sr. Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi són presents els membres titulars i assessors de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt del dia es procedeix a la lectura de les taules d'hores extres revisades al diferencial d'increment del 4,2% de l'IPC real amb el previst del 2% per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, segons l'acord subscrit en l'article 63 del Conveni provincial. Els efectes econòmics d'aquesta taula d'endarreriments són de l'1 de gener de 2007, i s'han de pagar els endarreriments que corresponguin als treballadors de forma proporcional al temps treballat a l'empresa.

Annex 1-A

Taula de retribucions

I

II

Encarregat

13,82

18,38

Capatàs

13,09

17,40

Modelista

12,65

16,82

Adornista

12,65

16,82

Cap taller

13,82

18,38

Contramestre

13,09

17,40

Apuntalador-barrinaire

12,66

16,83

Oficial 1a

12,36

16,43

Oficial 2a

11,56

15,37

Ajuda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA