Acuerdo Calendario Laboral - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5265 de 25/11/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3483/2008, de 23 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per la Construcció, UGT i CCOO el dia 2 d'octubre de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 23 d'octubre de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les part

ACORD

de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents

Representació empresarial integrada per:

FEC: Joan Armengol i José Antonio Rodríguez.

Representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Lorenzo Hervas i Sergio Moran.

UGT: Mariano Martín Silvestre i José Antonio Riveiro Rodríguez.

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 2 d'octubre de 2008, es reuneixen d'acord amb la delegació conferida per la totalitat dels membres titulars i assessors de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, en la seva sessió anterior els membres esmentats.

Tot seguit s'obre la sessió de conformitat amb l'ordre del dia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA