Convenio colectivo - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5020 de 30/11/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3581/2007, de 5 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 15 d'octubre de 2007, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 2500065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 5 de novembre de 2007

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per al període de l'1.1.2007 al 31.12.2007.

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit funcional

Aquest conveni serà d'aplicació obligada a totes les empreses dedicades a l'activitat del comerç, tant a l'engròs com al detall.

Article 2

Àmbit territorial

El conveni afectarà a la totalitat de les empreses referides en l'article anterior que prestin serveis en la província de Lleida.

Article 3

Àmbit personal

El conveni afectarà a la totalitat de les plantilles, actuals i futures, de les empreses citades en els arts. anteriors. Amb l'excepció de les persones referides en l'article 1, 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Article 4

Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2007 fins al dia 31 de desembre de 2007, amb independència de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Capítol 2

Denuncia, revisió i pròrroga del conveni

Article 5

Denuncia i revisió

A partir del dia 31 de desembre de 2007, aquest conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any, llevat la denúncia de qualsevol de les parts, amb un mes d'anticipació de la data de venciment.

Si denunciat el conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s'entendrà prorrogat fins a la signatura del nou conveni o acord que el substituïa, sense perjudici del que determini el nou conveni respecte a la retroactivitat.

Article 6

Revisió salarial

En el moment de la publicació de l'IPC estatal de l'any 2007 la Comissió Paritària del conveni es reunirà per confeccionar la nova taula salarial i aplicar els increments pactats en l'Article 29 d'aquest conveni.

Capítol 3

Clàusules generals

Article 7

Indivisibilitat del conveni

Les condicions pactades en el present conveni formen un tot orgànic i indivisible. Als efectes de la seva aplicació pràctica es consideraran aquestes condicions, sempre globalment i conjuntament.

Article 8

Condicions més beneficioses

Totes les condicions establertes en aquest conveni, tenen la condició de mínimes i per tant les situacions actuals implantades individualment entre empreses i treballadors que en el seu conjunt anual, impliquin condicions més beneficioses que les pactades en aquest conveni, s'hauran de respectar en la seva totalitat.

Article 9

Compensació i absorció

Les condicions establertes en el present conveni, considerades conjuntament i en còmput anual es podran compensar amb les ja existents en el moment de l'entrada en vigor, sigui qui sigui l'origen i la causa de la condició. Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present conveni, igualment considerades en el seu conjunt i còmput anual.

Article 10

Publicitat

Les empreses afectades pel present conveni posaran a disposició dels comitès d'empresa i delegats de personal o, en la seva absència, dels treballadors, un tauler d'anuncis per fixar qualsevol publicació referent a matèries d'interès sindical, on es col·locarà un exemplar del conveni pel coneixement dels treballadors.

Article 11

Normes subsidiàries

En tot allò no regulat en el present conveni i amb caràcter subsidiari, s'estarà d'acord al que disposi l'Estatut dels Treballadors i la resta de legislació laboral vigent, d'aplicació en cada moment.

Article 12

Assegurança d'accidents

Les empreses afectades per aquest conveni estan obligades, durant la vigència d'aquest, a subscriure pels seus treballadors una assegurança per accidents que cobreixi les garanties de mort i incapacitat absoluta en 20.330 euros i 24.642 euros, en cada cas. L'assegurança cobrirà les 24 hores del dia i s'exposarà una còpia de la mateixa en un lloc visible del centre de treball.

Article 13

Vendes als treballadors

Les empreses resten obligades a vendre als seus treballadors, pel seu consum personal i dels familiars que conviuen amb ell, aquells productes que es vengin en l'establiment, a preu de cost més despeses generals.

Article 14

Jubilació

Es podrà avançar la jubilació als 64 anys als treballadors afectats per aquest conveni d'acord amb l'establert en el RD 1194/85, de 17 de juliol (BOE 25.7.85)

Article 15

Malaltia o accident

El treballador, previ avís i justificació posterior, podrà absentar-se del treball, amb dret a retribució, pel temps indispensable per assistir a consultes mèdiques del treballador o dels seus familiars fins a primer grau d'afinitat i consanguinitat.

En cas de malaltia o accident, el treballador afectat percebrà de l'empresa el complement a la prestació de la Seguretat Social fins arribar al 100% del salari real habitual fins el límit de 12 mesos.

Capítol 4

Organització del treball

Article 16

Modalitats de contractació

Per a la contractació, es tindran en compte les característiques del sector i les circumstàncies de competència del mercat i es potenciarà la contractació que permeti ampliar la durada màxima dels contractes eventuals i dels contracte formatius.

D'acord amb la normativa vigent i sense que això suposi cap mena de limitació, es podrà formalitzar, encara que es refereixi a l'activitat normal de l'empresa, entre altres els següents contractes de treball:

Contracte de treball eventual:

Les empreses podran efectuar contractes de treball amb caràcter eventual per circumstàncies del mercat, excés de feines, acumulació de comandes, etc., en aquells supòsits que el treball a realitzar no excedeixi de 12 mesos dins el període de 18 mesos, a comptar des de la contractació inicial, podent ser prorrogats fins a la totalitat màxima.

Aquests contractes es faran sempre per escrit i determinant la causa de la contractació, llevat que l'empresa acrediti la naturalesa temporal de la prestació.

Tots els contractes eventuals efectuats a l'any 2007 i vigents en aquest moment, es podran prorrogar fins a la totalitat dels 12 mesos.

Quant la durada del contracte superi els sis mesos, el treballador rebrà una indemnització de 12 dies per any de treball.

Contractes formatius:

Els contractes formatius es regiran, en lo no previst per aquest Conveni Col·lectiu, per l'estipulat a l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors.

b1) Contracte de formació. Podrà formalitzar-se, de mutu acord, per un període de sis mesos com a mínim i dos anys com a màxim.

Retribució del treballador:

- En el primer any de contracte: no podrà ser inferior al 70 per cent del salari fixat en conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

- En el segon any de contracte: no podrà ser inferior al 80 per cent del salari fixat en conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

b2) Contracte en pràctiques. Les empreses podran efectuar contractes en pràctiques, i formalitzar-se de mutu acord entre les parts, per un període de sis mesos com a mínim i un any com a màxim.

La retribució del treballador no podrà ser inferior al 80% del salari fixat en conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball..

Article 17

Control de la contractació

  1. L'empresari, amb motiu de l'extinció del contracte, al comunicar als treballadors la denúncia o, en el seu cas, el preavís de l'extinció del mateix, haurà d'acompanyar una proposta de document de liquidació de les quantitats a deure. El treballador podrà sol·licitar la presència d'un representant legal dels treballadors en el moment de procedir a la signatura del rebut de quitança, fent-se constar en el mateix el fet de la signatura en presència d'un representant legal dels treballadors, o bé que el treballador no ha fet ús d'aquesta possibilitat. Si l'empresari impedís la presència del representant en el moment de la signatura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA