Convenio colectivo - Detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m2, xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2011
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5272 de 04/12/2008
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3604/2008, de 30 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m², xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona per als anys 2007-2011 (codi de conveni núm. 0801295).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m², xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona, subscrit pel Gremi de Detallistes d'Alimentació, CCOO i UGT el dia 6 de març de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m², xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona per als anys 2007-2011 (codi de conveni núm. 0801295) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 30 d'octubre de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m², xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona, per als anys 2007-2011

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit funcional

Les estipulacions del present Conveni afectaran la totalitat de treballadors i de les empreses dedicades a l'activitat de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m², xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries, llegums cuits i tots aquells establiments que realitzin les mateixes activitats i els centres de treball els quals radiquin a Barcelona i a la seva província.

Queden també inclosos a l'àmbit d'aquest Conveni, a més dels establiments detallistes d'alimentació tradicionals, coneguts com a .botigues de queviures., .botigues de comestibles., .ultramarins., i també els que, amb la mateixa superfície i el mateix assortiment d'articles, s'anomenen .autoserveis. pel sistema de venda adoptat, que n'és l'única diferència.

D'acord amb la nomenclatura del Pla d'equipament comercial alimentari de la ciutat de Barcelona (PECAB), les denominacions esmentades es defineixen ara com a polivalents tradicionals o en autoservei, amb sala de vendes limitada a 120 m².

Article 2

Àmbit territorial

Aquest Conveni afecta en la ciutat de Barcelona i tota la seva província totes les empreses que hi són domiciliades i les sucursals que tinguin actualment o que puguin tenir en el futur, encara que s'ubiquin fora d'aquest territori.

Article 3

Àmbit personal

El Conveni obliga tots els treballadors que prestin actualment els seus serveis a les empreses incloses a l'àmbit funcional.

Article 4

Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor, amb caràcter general, a partir del dia 1 de gener de 2007, independentment de la seva publicació al DOGC, amb una durada de 5 anys, per la qual cosa conclourà el dia 31 de desembre de 2011.

Article 5

Vigilància

Es crearà una Comissió Paritària interpretadora del Conveni, la qual tindrà, a més, les funcions de conciliació i arbitratge en tots aquells conflictes que puguin sorgir a causa de la seva interpretació i el seu compliment. Aquesta Comissió estarà formada per 2 representants de cada central sindical signant d'aquest Conveni i 4 per la representació patronal. Les decisions de la Comissió Paritària es prendran per majoria senzilla.

Així mateix, la Comissió Paritària tindrà la funció de realitzar tots els estudis, els informes i les peticions a l'Administració que calgui per millorar les estructures comercials.

Capítol 2

Article 6

Ingressos, períodes de prova i contractació

  1. Períodes de prova. Els períodes de prova seran de 3 mesos per a tots els treballadors. Totes les contractacions de treballadors seran tramitades davant l'oficina de l'INEM.

  2. Contracte eventual. Les parts firmants del present Conveni, i a l'empara del que estableixen els articles 15 i 82 del Reial decret legislatiu 1/1985, de 24 de març, de l'Estatut dels treballadors i altres normes complementàries, acorden poder fer contractes de treball eventuals.

  3. Contractes formatiu-aprenentatge. El contracte per a la formació tindrà per objecte l'adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per al desenvolupament d'un ofici o d'un lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació i es regirà per les següents regles:

  1. Es podrà fer amb treballador majors de 16 anys i menors de 21 anys que no tinguin titulació requerida per realitzar un contracte en pràctiques. No s'aplicarà el límit màxim d'edat quan el contracte se celebri amb un treballador minusvàlid.

  2. S'acorda per les parts firmants del Conveni que el nombre de contractes de formació-aprenentatge en empreses de fins a 5 treballadors serà d'1 aprenent; en les de 6 a 10 treballadors, inclòs, de 2 aprenents i en les d'11 a 25 treballadors, inclòs, de 3 aprenents.

  3. La durada mínima del contracte serà de 6 mesos i la màxima de 2 anys, amb la possibilitat de 2 pròrrogues dins del període indicat.

Capítol 3

Article 7

Retribucions

L'increment salarial per al període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2007 ha de ser d'un 4,2%, el qual s'ha d'aplicar a tots els conceptes salarials de la taula de 2006 del Conveni col·lectiu anterior.

Per al període entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2008 l'increment serà d'un 3,2% sobre les taules salarials de 2007.

Per a l'any 2009, l'increment salarial serà el resultat d'incrementar un percentatge igual a l'increment anual d'IPC estatal anual a 31 de desembre de 2008.

Per a l'any 2010, l'increment salarial serà el resultat d'incrementar un percentatge igual a l'increment anual d'IPC estatal anual a 31 de desembre de 2009.

Per a l'any 2011, l'increment salarial serà el resultat d'incrementar un percentatge igual a l'increment anual d'IPC estatal anual a 31 de desembre de 2010.

Article 8

Absorció i compensació

Seran absorbibles i compensables totes les millores efectuades per les empreses a partir del primer dia de vigència del present Conveni, sempre que aquestes millores hagin estat fetes a compte del Conveni.

Article 9

Gratificacions extraordinàries

Es fixen 3 pagues extraordinàries per any: març (beneficis), juny i Nadal, les quals s'abonaran a salari real i es faran efectives els dies 15 de març, 15 de juny i 20 de desembre, respectivament. Quant a la paga de beneficis, si el seu abonament és establert en terminis més breus per costum inveterat, les empreses podran continuar amb aquest costum tal com ho tinguin acordat.

Article 10

Antiguitat

El personal inclòs en aquest Conveni col·lectiu rebrà augments periòdics per anys de servei. Aquests augments consisteixen en l'abonament de quadriennis en la quantia del 5% del salari base indicat a l'annex salarial 1, corresponent a la seva categoria professional; el nombre de quadriennis serà il·limitat. En el cas que el treballador que figuri a la plantilla el dia 31 de desembre de 1978 sigui afectat pel Conveni anterior de detallistes d'alimentació i estigui cobrant triennis, aquests es congelaran i se'n respectarà el nombre. A partir de l'1 de gener de 1979, l'antiguitat que meriti cada treballador serà de quadriennis i tindrà com a data de començament la mateixa del darrer trienni.

Per al còmput de l'antiguitat a efectes del plus establert en aquest Conveni, es prendrà com a data inicial la d'ingrés a l'empresa, llevat del període d'aspirant o d'aprenent.

Article 11

Malaltia o accidents de treball

S'estableix el 100% de salari en cas de malaltia o d'accident de treball, amb límit de 12 mesos per al cas d'incapacitat temporal, i de 18 mesos per al cas d'incapacitat derivada d'accident de treball.

Article 12

Garantia ad personam

Es respectaran les situacions personals que ultrapassin el que hi hagi pactat, i es mantindran estrictament ad personam.

Article 13

Vacances

El període de vacances queda establert en 30 dies naturals que es gaudiran entre l'1 de juny i el 30 de setembre de cada any, mitjançant torns rotatius ininterromputs, llevat del personal de temporada. A les zones turístiques es podran establir períodes diferents de gaudi de vacances, per acord entre l'empresa i la seva representació sindical. El treballador haurà de saber amb 2 mesos d'antelació, com a mínim, el començament de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA