Acuerdo - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Abril de 2008
Fin de Vigencia:31 de Marzo de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5150 de 11/06/2008
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1798/2008, de 13 de maig, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona, per al període de l'1.4.2008 al 31.3.2009 (codi de conveni núm. 4300395).

Vist el text de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de la fusta, subscrit per part del sector per la Federació Provincial d'Associacions Gremials de Fusters, Ebenistes i Similars de Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats UGT i CCOO en data 14 d'abril de 2008 i presentat per les mateixes parts en data 24 d'abril de 2008, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de la fusta, per al període de l'1.4.2008 al 31.3.2009 (codi de conveni núm. 4300395), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 13 de maig de 2008

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector d'indústries de la fusta de la província de Tarragona, per al període de l'1.04.2008 al 31.03.2009

Tortosa, 14 d'abril de 2008.

Reunits la totalitat dels membres de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector d'indústries de la fusta de la província de Tarragona i a l'efecte,

Exposen:

  1. Que el Conveni col·lectiu pactat durant el 2006 es va fer amb una vigència fins al 31 de març de 2010, i que el tercer any del conveni té una vigència salarial de l'1 d'abril de 2008 fins al 31 de març de 2009.

  2. Que a l'article 65 del conveni mencionat, es pacta l'increment salarial que ha de regir aquest tercer any del conveni.

  3. Que en aplicació d'allò que disposa aquest text legal, la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per unanimitat,

Acorda:

  1. Fixar que l'increment salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per al tercer any de la vigència del Conveni és de cinc coma u per cent (5,1%).

  2. En conseqüència, aprovar les taules salarials annexes que han de regir aquest tercer any del conveni, des de l'1 d'abril de 2008 fins al 31 de març de 2009, sigui quina sigui la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  3. Disposar allò necessari perquè aquestes taules salarials siguin publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

I perquè així consti, signen aquest Acord en el lloc i la data a dalt indicats.

CCOO:

Lorenzo Hervas Castro

Máximo Escolar Monjas

J. Wladimir Escolar Caro

Pere Pérez Nieves

Ramon Vericat Villabli

Herminio Folch Jaime

Joaquín Saez Queralt

J. Pedro Barbera Valero

UGT:

Jacinto Valle Valle

Jordi Prats Beltran

Narciso Riera Estrada

J. José Sanz Forcadell

Francesc Jornet

Empresaris:

Carlos F. Meseguer Lluch

José Ferre Estorach

Xavier Colom Soto

Juan Roca Montfort

Valentín Faura Sanmartín

Increment IPC (4,2%) + 0,9% (Conveni) = 5,1%

Article 65

del Conveni, tercer any.

Taula base salarial 2008

Taula salarial 2008 (euros)

SBD=Salari base diari; PA=Plus assistència; SS=Salari setmanal.

Categoria

SBD

PA

SS

Encarregat

23,78

18,22

275,78

Oficial 1a

21,93

15,59

247,05

Oficial 2a

21,75

13,62

233,97

Ajudant

21,69

12,69

227,97

Peó especialista

21,69

12...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA