Convenio colectivo - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5204 de 28/08/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ TRE/2631/2008, de 10 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0801025). Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona, subscrit pel Gremi Provincial de Pastisseria, CCOO i UGT el dia 13 de juny de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació, Resolc: .1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0801025) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona. .2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC. Barcelona, 10 de juliol de 2008 Elisenda Giral i Masana Directora dels Serveis Territorials a Barcelona Transcripció literal del text signat per les parts CONVENI col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona per als anys 2008 i 2009 Capítol 1 Disposicions generals Article 1 Àmbit personal Les estipulacions d'aquest Conveni col·lectiu obliguen la totalitat de les empreses i treballadors dedicats a la fabricació i venda d'articles de pastisseria, confiteria i brioixeria, com també la dependència mercantil i el personal administratiu. Aquest Conveni afecta el personal d'obrador, serveis auxiliars i complementaris, com també la dependència mercantil, amb les particularitats que s'hi detallen. Article 2 Àmbit territorial L'eficàcia i l'obligatorietat d'aquest Conveni col·lectiu arriben a quantes empreses i sucursals que estiguin establertes o domiciliades dins dels límits territorials de la província de Barcelona. En el present Conveni col·lectiu s'ha arribat al compromís per ambdues parts, de constituir una Comissió, que es reunirà amb les representacions provincials dels gremis de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, per a ultimar un possible acord perquè el pròxim Conveni sigui d'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. Article 3 Vigència i durada Aquest Conveni col·lectiu de treball entrarà en vigor a partir de la seva signatura, i els seus efectes econòmics seran retroactius al dia 1 de gener de 2008. El Conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2009, i es prorrogarà any rere any per reconducció tàcita sempre que no hi hagi cap denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació de 3 mesos, com a mínim, a l'expiració d'aquest Conveni col·lectiu. Un cop denunciat el Conveni i fins que no s'aconsegueixi un acord exprés, se n'ha de mantenir en vigor el contingut normatiu. Article 4 Comissió Paritària 1. Es crea una Comissió Paritària les funcions de la qual seran: a) Les de mediació, arbitratge i conciliació en els conflictes de caràcter col·lectiu que li siguin sotmesos i que provenen de la redacció dels acords d'aquest Conveni. b) Les d'interpretació i aplicació del que s'ha pactat. c) Els de seguiment del conjunt dels acords. 2. Els acords que s'arribin en la Comissió Paritària en qüestions relacionades amb aquest Conveni es consideren part del mateix i tenen la mateixa eficàcia i obligatorietat. Aquests acords s'han de remetre a l'autoritat laboral per al seu registre. 3. La Comissió Paritària queda composta per 4 membres del Gremi de Pastisseria i 4 membres de les centrals sindicals que signen aquest Conveni. Reglament de funcionament: a) Per a l'exercici de les funcions que indiquen els apartats 1.a) i 1.b) de l'article precedent, quan sigui requerida la seva intervenció. Per al cas de l'apartat 1.c), cada 6 mesos. b) Convocatòria: la Comissió Paritària pot ser convocada per qualsevol de les organitzacions signants, i únicament és necessària una comunicació escrita. Quan se li sotmeti una qüestió i sigui convocada per a aquest fi, s'ha de reunir dins el termini que les circumstàncies aconsellin, segons la importància del assumpte, però en cap cas no ha d'excedir de 30 dies a partir de la convocatòria. En el cas que no s'arribi a cap acord, la qüestió es pot sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya per al tràmit de conciliació, mediació i arbitratge, si escau. Si alguna de les parts no accepta la intervenció de l'organisme esmentat, queda expedita la via judicial. c) Quòrum: s'entén que queda vàlidament constituïda la Comissió si hi assisteix la majoria simple de cada representació. Les parts poden assistir a les reunions amb assessors, que tenen veu però no vot. d) Validesa dels acords: és necessari, en qualsevol cas, el vot favorable del 60% de la representació social i del 60% de la representació patronal. De cada reunió cal estendre'n acta. e) Domicili: com a domicili de la Comissió Paritària s'estableix el del Gremi de Pastisseria, situat al carrer Comtal, núm. 32, 2n, Barcelona 08002, i es designa com a president al Sr. Xavier Crespán Echegoyen. Article 5 Absorció i compensació Totes les millores econòmiques i de treball que s'implantin en virtut d'aquest Conveni col·lectiu són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i les millores que hi ha a cada empresa, sempre que l'antiguitat d'aquests augments o millores, sigui posterior a l'1 de gener del anterior conveni. Article 6 Garantia ad personam Cal respectar les situacions personals que excedeixen, amb caràcter global, el que s'ha pactat, i es mantenen estrictament ad personam. Article 7 Legislació aplicable Respecte al que no preveu aquest Conveni col·lectiu cal aplicar el que disposa l'Acord-marc d'àmbit nacional subscrit per la Confederació Espanyola de Empresaris Artesans de Pastisseria, pel que fa a la representació empresarial, i les federacions d'alimentació, begudes i tabacs d'UGT i CCOO, de data 31 de gener de 1996 i publicat en el BOE el 11 de març, que regirà amb caràcter subsidiari, segons el que preveu la seva disposició derogatòria. Això no obstant, per a la seva aplicabilitat, les matèries que s'hi vulguin incorporar han de ser prèviament negociades per la Comissió Partiria d'aquest Conveni. Capítol 2 Organització del treball Article 8 Organització del treball L'organització del treball és una facultat exclusiva de l'empresari. Això no obstant, el comitè d'empresa i els delegats de personal tenen les funcions de conèixer, col·laborar amb l'empresari i informar que la legislació vigent els atribueix sobre aquesta matèria. Les instruccions de l'empresari o personal que delegui, adoptades en l'exercici regular de les facultats de direcció, sempre sota el principi de la bona fe contractual, són immediatament executables. Article 9 Direcció i control de l'activitat laboral 1. El treballador està obligat a fer la feina convinguda sota la direcció de l'empresari o la persona que aquest delegui. 2. En compliment de l'obligació de treballar, assumida al contracte, el treballador deu a l'empresari la diligència i la col·laboració en el treball que marquen les disposicions legals, aquest Conveni col·lectiu i les ordres o les instruccions que l'empresari adopti en l'exercici regular de les seves facultats de direcció i, si escau, pels usos i costums. En qualsevol cas, el treballador i l'empresari s'han de sotmetre a les exigències de la bona fe en les prestacions recíproques. 3. L'empresari ha d'adoptar les mesures de vigilància i control que consideri més oportunes per verificar que el treballador compleix les seves obligacions i els seus deures laborals, i ha de guardar la consideració deguda a la seva dignitat humana en la seva adopció i aplicació. 4. L'empresari pot verificar l'estat de la malaltia o l'accident que el treballador al·lega per justificar les faltes d'assistència al treball per mitjà d'un reconeixement a càrrec del personal mèdic. La negativa del treballador a aquests reconeixements determinarà la suspensió dels drets econòmics que hi poden haver a càrrec de l'empresari arran d'aquestes situacions. Article 10 Normes generals L'empresari està obligat a informar al comitè d'empresa, o als delegats de personal, si s'escau, dels diferents contractes que subscrigui amb els treballadors, d'acord amb el que la legislació vigent estableix. Així mateix, ha de complir les obligacions següents: 1. Fer arribar, amb el preavís de la fi de contracte, un esborrany de la quitança al treballador. 2. En el termini dels 10 dies següents a la seva formalització, cal lliurar als representants legals dels treballadors la còpia bàsica dels contractes i signar-la, a fi de remetre-la a l'Oficina d'Ocupació i registrar-la amb el contracte. Així mateix, en el termini dels 10 dies següents al seu registre, cal que es lliuri un exemplar de la còpia bàsica segellada als representants legals dels treballadors. Article 11 Pacte de no-competència i situacions de pluriocupació S'estima que hi ha competència deslleial en la conducta del treballador quan aquest presti serveis en una altra empresa dedicada a la mateixa activitat. Les situacions de pluriocupació del treballador que presta serveis fora de l'horari de treball en una empresa dedicada a una activitat diferent requereixen la notificació prèvia del treballador, a l'efecte de càlcul de la base de cotització al règim general de la Seguretat Social del treballador afectat per la situació de pluriocupació. Capítol 3 Classificació professional Article 12 Classificació del personal La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA