Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5330 de 03/03/2009
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/495/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de transports de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per l'any 2009 (codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de transports de viatgers per carretera, subscrit per part del sector per la Federación Empresarial de Auto-transportes (FEAT) i per part dels treballadors pel sindicat de CCOO en data 23 de gener de 2009 i presentat per les mateixes parts en data 2 de febrer de 2009, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de transports de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 4301315), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 5 de febrer de 2009

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a la revisió salarial de l'any 2009.

A la ciutat de Tarragona, a les 10 hores del dia 23 de gener de 2009, a la seu social de la Federació Empresarial d'Auto-transports de la província de Tarragona (FEAT), ubicada al carrer Jaume I, número 29 de Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, membres de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per l'any 2009.

Assistents:

Representació empresarial: Sr. Jaume Carrera, Sr. Josep M Jansà i Sr. Manel Sivill

Assessor: Sr. Javier Torres

Representació dels treballadors:

Per CCOO.:Sr. José Marín, Sr. Fernando Romero, Sr. Josep M Espasa, Sr. José Moran Arbelo, Sr. Ginés Pérez Hernández, Sr. Joaquin Maria Brrustenga Auqué i Sr. Raul Puigdefàbregas.

Assessors: Sr. Josep Francesc Reverté i Josep Villares.

L'objecte de la reunió de la Comissió Negociadora es procedir a la revisió econòmica del contingut econòmic del Conveni per al present any 2009.

S'ha constatat que l'índex de preus de consum (IPC) estatal, establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2008 un increment del 1,4 per 100, d'acord amb la disposició transitòria segona que procedeix a un increment dels conceptes econòmics per a 2008 del 2,4%, excepte per al plus de flexibilitat que romandrà congelat durant la vigència del Conveni.

En conseqüència, s'acorda procedir a l'increment econòmic de 2009, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2009, aplicant un increment del 2,4 per 100 als conceptes econòmics següents que queden com a continuació s'exposen:

L'import del plus de mecànic de l'article 24 en 31,35 euros

L'import del plus d'idiomes de l'article 25 en 59,00 euros.

El plus del conductor preceptor de l'article 26 en 4,93 euros.

L'import mínim del menyscapte de diners de la moneda de l'article 28 en 6,66 euros.

L'import del complement específic per hora nocturna treballada de l'article 29 en 1,77 euros.

L'import dels treballadors en dies de descans setmanal o festius de l'article 31 en 11,83 euros/hora

L'import de les dietes de l'article 35 en:

Esmorzar: 4,04 euros

Dinar: 12,17 euros

Sopar: 12,17 euros

Pernoctació: 9,03 euros

Dieta completa: 37,41 euros

Dieta internacional: 63,61 euros

Dieta en plaça: 11,21 euros

Els imports de l'assegurança d'accidents de l'article 37 en:

29.046,07 euros en cas de defunció

36.765,85 euros en cas de invalides permanent absoluta

18.382,93 euros en cas de invalides permanent total

Els imports del premi de fidelitat de l'article 39 en:

4.555,12 euros si causa baixa als 60 anys

3.883,36 euros si causa baixa voluntària als 61 anys

3.321,11 euros si causa baixa voluntària als 62 anys

1.960,76 euros si causa baixa voluntària als 63 anys

1.046,16 euros si causa baixa voluntària als 64 anys

L'import de la retirada del carnet de conduir de l'article 41 en 958,10 euros.

L'import màxim de la pòlissa establerta en l'article 42 en 55,45 euros.

Les taules salarials de l'any 2009 (annex I del text articulat del conveni) i les taules d'antiguitat 2009 (annex II del text articulat del conveni), s'adjunten com annexos a la present acta.

Així mateix, s'acorda que el valor de l'hora ordinària de treball per l'any 2009 es calcularà sumant el salari base el plus del conveni i el plus de transport meritant mensualment, multiplicat per 15 pagues per trobar el còmput anual i dividir-lo per les hores de jornada anual.

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 11.15 hores al lloc i data abans esmentats, es signa la present acta en prova de conformitat.

Annex I

Taules salarials any 2009

Grup professional I

SB: Salari base; PC: Plus conveni; PT: Plus tpte.; T: Total; V: Valor hores extres.

Categories professionals

SB

PC

PT

T

V

Cap de servei

1.141,53

494,71

79,20

1.715,45

11,57

Inspector principal

1.033,68

447,17

79,20

1.560,06

10,35

Enginyers i llicenciats

1.063,72

457,79

79,20

1.600,72

11,50

Enginyers tècnics i aux. titulats

885,48

377,52

79,20

1.342,21

8,96

Ajudants tècnics sanitaris

794,61

335,51

79,20

1.209,33

8,00

Cap de secció

918,21

391,90

79,20

1.389,31

9,32

Cap de negociat

881,76

374,82

79,20

1.335,78

8,93

Cap d'estació de primera

967,06

413,84

79,20

1.460,11

9,78

Cap d'estació de segona

868,71

370,92

79,20

1.318,83

8,87

Cap d'administració de primera

967,06

413,84

79,20

1.460,11

9,78

Cap d'administració de segona

868,71

370,92

79,20

1.318,83

8,87

Cap d'administració de ruta

771,24

327,98

79,20

1.178,43

7,77

Cap de trànsit de primera

868,71

370,92

79,20

1.318,83

8,89

Cap de trànsit de segona

833,43

352,87

79,20

1.265,50

8,44

Cap de trànsit de tercera

809,71

341,90

79,20

1.230,81

8,21

Cap de taller

965,22

413,60

79,20

1.458,02

9,78

Encarregat contramaestre

860,51

364,20

79,20

1.303,91

9,32

Encarregat general

812,85

352,45

79,20

1.244,50

8,43

Grup professional II

Categories professionals

SB

PC

PT

T

V

Inspector

812,76

345,00

79,20

1.236,96

8,26

Conductor-perceptor

803,95

336,93

79,20

1.220,08

8,12

Conductor

793,71

335,40

79,20

1.208,32

8,06

Conductor de vehicle lleuger

768,19

324,25

79,20

1.171,64

7,80

Grup professional III

Categories professionals

SB

PC

PT

T

V

Oficial administratiu de Primera

825,98

350,76

79,20

1.255,94

8,37

Oficial administratiu de Segona

793,70

335,40

79,20

1.208,30

8,00

Auxiliar Administratiu

765,01

310,41

79,20

1.154,62

7,57

Taquillers-es

765,61

316,57

79,20

1.161,38

7,68

Factor

765,61

316,57

79,20

1.161,38

7,68

Encarregat de consigna

765,61

316,57

79,20

1.161,38

7,68

Cobrador

765,88

319,45

79,20

1.164,53

7,73

Grup professional IV

Categories professionals

SB

PC

PT

T

V

Cap d'equip

816,41

345,07

79,20

1.240,68

8,21

Encarregat de magatzem

807,88

341,71

79,20

1.228,79

8,20

Oficial de taller o garatge de primera

801,27

338,61

79,20

1.219,08

8,09

Oficial de taller o garatge de segona

787,21

333,45

79,20

1.199,87

7,96

Oficial de taller o garatge de tercera

768,19

324,25

79,20

1.171,64

7,77

Grup professional V

Categories professionals

SB

PC

PT

T

V

Cobrador de Factures

765,02

310,41

79,20

1.154,64

7,57

Engreixador

762,97

323,87

79,20

1.166,05

7,77

Renta-cotxes

762,97

323,87

79,20

1.166,05

7,77

Mosso de taller

765,12

311,55

79,20

1.155,86

7,61

Mosso

763,36

293,31

79,20

1.135,87

7,31

Repartidor de mercaderies

763,36

293,31

79,20

1.135,87

7,68

Acompanyant

569,18

233,99

79,20

882,37

5,88

Grup professional VI

Categories professionals

SB

PC

PT

T

V

Vigilant de nit

766,94

311,53

79,20

1.157,68

7,61

Vigilant de día

766,94

311,53

79,20

1.157,68

7,61

Telefonista

764,46

304,75

79,20

1.148,41

7,45

Porter

763,36

293,32

79,20

1.135,88

7,31

Vigilant

763,36

293,32

79,20

1.135,88

7,31

Netejador

756,39

221,82

79,20

1.057,42

6,18

Grumet

533,08

216,51

79,20

828,79

-

Aspirants administratius fins...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA