Revisión salarial - Llansà SA (Centro de Trabajo de Llançà), Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5494 de 29/10/2009
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2957/2009, de 24 d'agost, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà (codi de conveni núm. 1702162).

Vist el text de la revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà, subscrit, d'una part, pels representants de l'empresa i, de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 4 de maig de 2009, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; l'article 170.1 j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de la revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà (codi de conveni núm. 1702162), al Registre de Convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que la revisió salarial esmentada es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 24 d'agost de 2009

Núria Arnay i Bosch

Directora del Serveis Territorials a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà.

Acta

Assistents:

Representació empresarial: Josep Maria Gironella Carreras

Representació dels treballadors/ores: Sergi Jiménez Fàbrega

A la vila de Llançà, a les 14.30 hores del dia 4 de maig de 2009 i als locals de l'empresa Llansa, SA, es reuneixen les representacions respectives de l'empresa i la legal representació dels treballadors/ores, composada pels membres al marge relacionats, per tal de donar compliment a allò que disposa el vigent Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, en el seu centre de treball ubicat a Llançà.

Pel que fa a l'aplicació de l'article 10 sobre la revisió salarial es constata que l'increment de l'IPC real ha estat del 1,4%, i que per tant no ha superat la previsió del Govern per l'any 2008 i en conseqüència les taules provisionals 2008 esdevenen definitives. Pel que fa a l'aplicació de l'article 9 sobre l'increment salarial per l'any 2009 es constata que l'increment previst pel Govern és del 2%, al que cal afegir 0,75 punts i d'aquesta aplicació en resulten les taules salarials provisionals per a l'any 2009.

Tot seguit, es presenta a tots els presents les taules salarials annexes que per part de la representació empresarial i la dels treballadors/ores troben conforme a allò que disposen els articles 9 i 10 del Conveni i en conseqüència, procedeixen a la seva signatura.

Es faculta expressament al Sr. Jordi de Puig per tal que efectuï les gestions que calgui per procedir a la publicació del Conveni en el DOGC.

S'aixeca la sessió a les 15.00 hores del dia al principi indicat, redactant-se la present Acta, que en prova de conformitat signen els assistents.

Taules salarials provisionals 2009

Increment IPC previst (2% + 0,75 punts)

Article 11

Salaris

Personal grup obrer

El salari base dia natural per categoria professional és:

euro/dia

Peons

24,31

Especialistes

24,48

Oficials/es de 3a

24,60

Oficials/es de 2a

25,72

Oficials/es de 1a

26,12

Personal de neteja

24,31

Personal grup administratiu i tècnic

Salari base mensual =SBM; Complement salarial =CS; Total= T

SBM

CS

T

Euros/mes

Euros/mes

Euros/mes

Aux. administr.

631,93

261,64

893,57

Oficial/a 3a

636,60

302,13

938,73

Oficial/a 1a

737,52

706,70

1.444,22

Encarregat/ada planta

767,36

1.133,74

1.901,10

Article 12

Caps de grup

Complement salarial: 2,58250 euros/dia treballat

Article 13

Primes per activitat. Grup obrer

Detalls: Secció molturació

Sacs 45 Kg.

Euros/sac

Sacs 25 kg

Euros/sac

1 a 540 sacs

0,04693

1 a 619 sacs

0,04097

541 a 612 sacs

0,07221

620 a 701 sacs

0,06306

613 a 720 sacs

0,10...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA