Convenio colectivo - Desjust SL (Hotel Hesperia Presidente), Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5512 de 24/11/2009
Fin de Vigencia:30 de Junio de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3238/2009, de 4 de maig, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Desjust, SL, Hotel Hesperia Presidente per al període de l'1.1.2009 al 30.6.2009 (codi de conveni núm. 0812051).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Desjust, SL, Hotel Hesperia Presidente, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 24 de febrer de 2009, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Desjust, SL, Hotel Hesperia Presidente per al període de l'1.1.2009 al 30.6.2009 (codi de conveni núm. 0812051) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 4 de maig de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Desjust, SL Hotel Hesperia Presidente per al període de l'1 de gener de 2009 al 30 de juny de 2009

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit funcional i d'aplicació

El present Conveni afecta i obliga l'empresa Desjust, SL i els treballadors/ores de Desjust, SL que presten els seus serveis a l'Hotel Hesperia Presidente de Barcelona o els que durant la vigència d'aquest Conveni s'hi incorporin.

Article 2

Parts signants

Són parts signants d'aquest Conveni l'empresa Desjust, SL, representada per Montserrat Torres Castellví i Carlos Cruzado, i el Comitè d'Empresa de l'Hotel Presidente, representat per Francisco Sánchez Barta, Esteban Casas Cano, Carlos Montero Vaquero, Rita M. Redhead Reyes i Aurora Marín Pérez.

Article 3

Vigència i durada

El Conveni té una durada de 6 mesos, des de l'1 de gener de 2009 fins al 30 de juny de 2009.

Amb independència de la data en què aparegui publicat aquest Conveni en el Butlletí Oficial de la província, té efectes des de l'1 de gener de 2009.

Si no se'n planteja la denúncia expressa i vàlida, el Conveni es prorroga automàticament per terminis iguals al de la seva durada inicial. S'entén per denúncia vàlida la que s'efectua mitjançant un escrit certificat adreçat a l'altra part amb una antelació mínima de 2 mesos a la data d'expiració del Conveni o de la pròrroga, si escau.

Article 4

Absorcions i compensacions

Les condicions que s'estableixen en aquest Conveni, considerades en còmput anual i global, no poden ser compensades ni absorbides per les que ja hi hagi en el moment de la seva entrada en vigor, siguin quins siguin el seu origen, procedència, causa i naturalesa.

Article 5

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en aquest Conveni constitueixen un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de la seva aplicació pràctica, s'han de considerar globalment.

Si es declara la nul·litat d'una part del Conveni col·lectiu per via judicial o mitjançant qualsevol procediment de solució de conflictes alternatiu, la resta del seu text s'ha de mantenir en vigor, tret de les clàusules declarades nul·les.

S'acorda que si es declara nul·la una clàusula i no s'arriba a un acord sobre aquesta en un termini de 3 mesos des de la denúncia, en aquest punt s'haurà d'aplicar el que preveu el Conveni col·lectiu de la indústria de l'hoteleria de Catalunya.

Article 6

Retribució salarial

L'increment salarial per a l'any 2009 serà de l'1'4% brut mensual per treballador i per 14 pagues anuals. Les pagues extres es calcularan en base als imports que entren per al càlcul de paga extra realment percebuts per cada treballador en els mesos de meritació de cada paga.

Aquests salaris en cap cas poden ser inferiors als establerts en el Conveni de la indústria de l'hoteleria de Catalunya.

Tots els plus a excepció de l'antiguitat tindran un increment de l'1,4% per a l'any 2009 i seran revisats a final de l'any adaptant-los a l'IPC real del 2009 a l'alça.

Article 7

Comissió Paritària

En compliment del que es disposa en l'article 85 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, s'estableix la Comissió Paritària per a la vigilància i el compliment de les qüestions que es derivin de l'aplicació del Conveni. Ha d'estar formada per 3 persones designades per l'empresa i per 3 membres de la representació dels treballadors/ores. S'ha de constituir en el termini de 30 dies a partir de la firma del present Conveni.

La Comissió Paritària és l'encarregada d'estudiar la possible equiparació de les categories laborals del Conveni i de l'Acord marc d'àmbit estatal del sector de l'hoteleria a l'efecte merament funcional.

El domicili de la Comissió Paritària és a l'avinguda Diagonal, 570, Barcelona 08021.

Per resoldre els conflictes col·lectius que es puguin originar, tant de caràcter jurídic com d'interessos derivats de l'aplicació o la interpretació del present Conveni, inclosa la definició de funcions de les possibles noves categories que contracti l'Hotel, sens perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la Comissió Paritària, totes dues parts negociadores s'han de sotmetre expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, regulats a l'Acord interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 23 de gener de 1991.

Capítol 2

Contractació, cessaments, mobilitat i ascensos

Article 8

Organització de la feina

L'organització de la feina, de conformitat amb la legislació vigent, correspon a la Direcció de l'empresa.

S'entén que les relacions laborals sempre han d'estar basades en la confiança i el respecte mutus entre l'empresa i els treballadors/ores.

Article 9

Contractes formatius

Veure el Conveni d'hostaleria de Catalunya, article 21.

Article 10

Contractes de durada determinada

 1. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

  D'acord amb el que disposa l'article 15.1.b del text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, en la redacció donada pel l'article 1.8 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, la durada dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció pot ser de fins a 12 mesos treballats dins d'un període de 18 mesos.

  Per a serveis extraordinaris es pot fer servir un contracte eventual per circumstàncies de la producció d'una durada inferior a 4 setmanes. El salari d'aquests serveis s'ha de regir pel que disposen els annexos corresponents.

 2. Contractes de fixos-discontinus

  S'ha de considerar que el contracte fix-discontinu és per un temps indefinit quan se subscrigui per fer feines fixes i periòdiques de l'activitat normal de l'empresa.

  El treballador que presti serveis en feines que tinguin un caràcter fix-discontinu se l'ha de requerir, segons les necessitats del servei, seguint rigorosament l'ordre d'antiguitat dins dels grups professionals que hi ha a l'empresa cada vegada que aquesta iniciï la seva activitat. En el cas d'incompliment, el treballador/a pot instar procediment d'acomiadament davant el jutjat social; el termini per a l'exercici de l'acció s'inicia el dia que tingui coneixement de la manca de convocatòria.

  S'ha de cridar el treballador/a com a mínim amb 15 dies d'antelació a l'obertura de l'establiment, mitjançant carta certificada amb justificant de recepció. En aquesta carta s'ha de notificar expressament la data de la seva incorporació. El treballador/a requerit ha de respondre en el termini màxim de 10 dies naturals des del justificant de recepció pel mateix procediment. Si el treballador/a incompleix aquesta formalitat, s'entén que renuncia al lloc de treball.

  Si un fix-discontinu és cridat per períodes d'activitat inferiors a 15 dies, les despeses de desplaçament han de ser a compte de l'empresa. Aquestes despeses es componen de l'import del bitllet ordinari en tren o autobús de línia regular més 2.500 pessetes en concepte de dieta. Aquesta quantitat equival a 15,03 euros. En el cas que el mitjà de transport sigui el vehicle propi, s'ha de pactar prèviament amb l'empresa.

  Els contractes fets a l'empara del que estableix l'article 15 del text refós de l'Estatut dels treballadors no poden implicar una minva dels drets de requeriment, permanència i possibles pròrrogues dels treballadors fixos-discontinus.

 3. Contractes a temps parcial

  De conformitat amb el que estableix l'article 12 del text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, en la redacció donada per la Llei 12/2001, de 9 de juliol, el nombre d'hores complementàries pot assolir el percentatge màxim del 50% de les hores ordinàries contractades sempre que aquestes hores complementàries es facin a continuació de la jornada diària pactada inicialment.

 4. Contractes de fixos-discontinus a temps parcial

  Es poden fer contractes fixos-discontinus en la modalitat de temps parcial d'acord amb les condicions següents:

  1. En cap cas es poden pactar ni fer hores complementàries.

  2. Al contracte de fix-discontinu a temps parcial ha de figurar el nombre d'hores de treball ordinàries al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades, la distribució horària i la seva concreció mensual, setmanal i diària, inclosa la determinació dels dies en què el treballador/a ha de prestar serveis.

  3. En el cas que es declari que no s'ajusta a la legalitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS